Post

Regjeringen ønsker å modernisere Posten slik at tjenestene tilpasses endrede brukerbehov.

Ny postlov trådte i kraft 1. januar 2016. Den nye loven sikrer fri konkurranse for distribusjon av brev under 50 gram. Loven er tilpasset utviklingen i andre land, herunder EUs tredje postdirektiv.

Den nye loven sikrer grunnleggende posttjenester i hele landet og omdeling av post fem dager i uken. Distribusjon av aviser i abonnement fortsetter på lørdager og departementet har inngått en to års avtale med Kvikkas som sikrer avisdistribusjon på lørdager i områder uten avisbudnett. Norge er det eneste landet i Norden som har en slik avtale for avisdistribusjon.

For å styrke forbrukervernet, vil det bli etablert en brukerklagenemnd.

Ettersom fallet i brevmengden ser ut til å øke, har Samferdselsdepartementet i Meld. St. 31 (2015-2016), Postsektoren i endring skissert for Stortinget hvordan servicenivået for leveringspliktige posttjenester vil kunne endres i årene fremover, blant annet at A- og B-post slås sammen til én felles poststrøm med normal fremføringstid på to dager.

Andre viktige områder - tiltak og resultater

Elektronisk kommunikasjon - Kyst - Luftfart - Jernbane og kollektivtransport - Bompenger - Veg - Infrastrukturfond