Regjeringen vil bygge landet

Gode velferdstjenester og konkurransekraft for næringslivet krever effektive og sikre infrastrukturer for elektronisk og fysisk transport med høy kvalitet.

Dette løses både med tilrettelegging for god konkurranse, økte bevilgninger og en vilje til å nye drifts- og gjennomføringsmodeller i samferdselssektoren. Gjennom en slik satsing vil regjeringen skape nye bo- og arbeidsmarkedsregioner og sikre næringslivet nødvendig konkurransekraft. Dette vil også sikre gode kollektivløsninger som gjør at byene kan vokse og klimautslippene gå ned.

Regjeringens tiltak og resultater på viktige områder:

Elektronisk kommunikasjon - Post - Kyst - Luftfart - Jernbane og kollektivtransport - Bompenger - Veg - Infrastrukturfond

I nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om hva regjeringen gjør for å bygge landet.

Viser 1-10 av 137 treff.

 • Rekordmange søknader til tiltak mot barnefattigdom

  19.05.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Aldri før har flere søkt på Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, som i år er på 193,4 millioner kroner. Nå er det klart hvilke tiltak som får støtte til å legge til rette for at flere barn og unge kan delta på sosiale arenaer.

 • Digitalisering og ny teknologi vil gi bedre og grønnere transporthverdag – nytt Mobilitets- og teknologiråd skal være en pådriver

  24.03.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde i dag sitt første møte med det nye Mobilitets- og teknologirådet. Han la samtidig frem hovedtrekkene i en ny teknologistrategi for transportsektoren.

 • Regelendringer for en mer velfungerende jernbanesektor

  16.12.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen satser på jernbane. Vi ønsker å styrke tilbudet til reisende og næringslivet, og sikre at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt. Det er viktig at aktørene i markedet kan konkurrere på likeverdige vilkår, samtidig som vi kan være trygge på at sikkerheten er god. Med regelverksendringene vi nå innfører, sørger vi for å ivareta begge disse hensynene i en reformert sektor, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • På høyring: Regjeringa vil modernisere drosjeregelverket

  09.12.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Drosjenæringa får med dette framlegget eit regelverk som er enklare og betre tilpassa dagens behov og ny teknologi. Drosjenæringa vil stå betre rusta til å utvikle nye og meir kunderetta tenester og driftsformer. Det er viktig å styrkje interessene til passasjerane, og å legge til rette for effektivisering, forenkling og reduserte kostnader for næringa.

 • Jernbanereformen med mange milepæler i 2017

  06.12.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Med jernbanereformen gjennomfører regjeringen en kraftig satsing på norsk jernbane. Målet er at passasjerer og næringsliv skal få et enda bedre tilbud, samtidig som vi sikrer at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt. En kraftig økning i årlige bevilgninger reflekterer at ambisjonene for jernbanen er høye. Fra nyttår får sektoren en tydeligere organisering ved at Jernbanedirektoratet og Bane NOR opprettes. Samtidig vil det brukes noe mer tid på å forberede jernbanesektoren for anbud på persontransport, slik at de statlige aktørene får satt seg bedre i sine roller, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Jernbanereformen: Bane NOR SF klargjøres for full drift

  04.11.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen er i gang med en omfattende modernisering av den norske jernbanen. Dette skal gi folk flest og næringslivet en mer effektiv transporthverdag. Historisk høye bevilgninger gjør at vi kan vedlikeholde infrastrukturen vi har og bygge nye anlegg for å øke kapasiteten. Når så mye penger investeres, må vi sikre at vi har en så god organisering som mulig. Bane NOR skal først og fremst ha ansvaret for å drifte, vedlikeholde og bygge ut jernbanenettet vårt, og nå legger vi til rette for en effektiv drift av foretaket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Samferdselsministeren møtte entreprenører: Felles ønske om økt effektivitet i utbygging, drift og vedlikehold

  27.10.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte i dag representanter for norsk entreprenørbransje. De 6 selskapene var invitert for å gi råd og innspill til arbeidet med å øke effektiviteten og senke kostnadene i utbyggingen av vei og jernbane. - Effektivitet, kvalitet og nytenkning er mål vi deler og vil arbeide sammen for, sier samferdselsministeren.

 • Rapport: Sikkerheten på jernbanen kan bli minst like god eller bedre med ny organisering i jernbanesektoren

  17.10.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen er i gang med en massiv modernisering av norsk jernbane for å kunne gi folk flest og næringslivet en mer effektiv transporthverdag. Historisk høye bevilgninger sørger for utbygging av stadig nye jernbanelinjer og omfattende vedlikehold av de eksisterende linjer. Et nytt, digitalisert trafikkstyringssystem er under innføring, og nytt togmateriell rulles jevnlig ut på skinnene. Gjennom en ny og bedre organisering av jernbanesektoren, vil oppgaver bli samlet og ansvarsforholdene bli tydeligere. I arbeidet med dette er det viktig å passe på at sikkerhetsnivået blir minst like høyt i fremtiden som i dag. Sikkerhet har vår høyeste prioritet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Styrket sikkerhet på norske lufthavner

  01.09.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren og samferdselsministeren ønsker å bedre sikkerheten på norske lufthavner, og innfører nå en ytterligere kontroll av ansatte som har tilgang til sikkerhetsbegrenset område på flyplassene.

 • Jernbanereformen: Tre nye selskaper er stiftet

  01.09.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringens satsing på jernbanen omfatter både kraftige budsjettøkninger og en bedre organisering av oppgaver og ansvar. Som en del av reformen er det i dag stiftet tre nye selskaper som vil overta og samle viktige roller i jernbanesektoren. Selskapene skal som foreslått i stortingsmeldingen eies 100 prosent av Samferdselsdepartementet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.