Regjeringen vil bygge landet

Gode velferdstjenester og konkurransekraft for næringslivet krever effektive og sikre infrastrukturer for elektronisk og fysisk transport med høy kvalitet.

Dette løses både med tilrettelegging for god konkurranse, økte bevilgninger og en vilje til å nye drifts- og gjennomføringsmodeller i samferdselssektoren. Gjennom en slik satsing vil regjeringen skape nye bo- og arbeidsmarkedsregioner og sikre næringslivet nødvendig konkurransekraft. Dette vil også sikre gode kollektivløsninger som gjør at byene kan vokse og klimautslippene gå ned.

Regjeringens tiltak og resultater på viktige områder:

Elektronisk kommunikasjon - Post - Kyst - Luftfart - Jernbane og kollektivtransport - Bompenger - Veg - Infrastrukturfond

I nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om hva regjeringen gjør for å bygge landet.

Viser 1-10 av 141 treff.

 • Muligheter for kostnadsreduksjon og økt samfunnsnytte for nye veiprosjekter på E6 og E16 skal kartlegges

  18.08.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi i er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Prosjektene E6 Ringebu - Otta og E16 Slomarka - Herbergåsen - Nybakk har hatt store kostnadsøkninger og for å kartlegge mulighetene for å redusere kostnadene eller øke samfunnsnytten ønsker vi å trekke på kompetansen til både Statens vegvesen og Nye Veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Nye konseptutvalgutredninger i Sør-Trøndelag og Tromsø

  27.06.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jeg er glad for at vi nå skal gjennomføre konseptutvalgutredninger for veitransportutfordringer i Orkdalsregionen i Sør-Trøndelag og for veisystemet i Tromsø-regionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Nett-tv

  Vil gjøre det enklere å bygge bredbåndsnett i hele landet

  06.06.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet

  Regjeringen vil gjøre det enklere og billigere å legge bredbånd i hele landet. Forslaget til nye regler som nå sendes på høring vil bidra til økt digitalisering av Norge og mer forutsigbare rammebetingelser for alle ledningsaktører.

 • Enklere bilimport

  01.06.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi har nå gjort det enda enklere for bilentusiaster å importere drømmebilen! Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter at Vegdirektoratet i dag har satt ikraft nye regler for import av kjøretøy fra USA, Canada og annet EØS-land.

 • Rekordmange søknader til tiltak mot barnefattigdom

  19.05.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Aldri før har flere søkt på Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, som i år er på 193,4 millioner kroner. Nå er det klart hvilke tiltak som får støtte til å legge til rette for at flere barn og unge kan delta på sosiale arenaer.

 • Digitalisering og ny teknologi vil gi bedre og grønnere transporthverdag – nytt Mobilitets- og teknologiråd skal være en pådriver

  24.03.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde i dag sitt første møte med det nye Mobilitets- og teknologirådet. Han la samtidig frem hovedtrekkene i en ny teknologistrategi for transportsektoren.

 • Regelendringer for en mer velfungerende jernbanesektor

  16.12.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen satser på jernbane. Vi ønsker å styrke tilbudet til reisende og næringslivet, og sikre at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt. Det er viktig at aktørene i markedet kan konkurrere på likeverdige vilkår, samtidig som vi kan være trygge på at sikkerheten er god. Med regelverksendringene vi nå innfører, sørger vi for å ivareta begge disse hensynene i en reformert sektor, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • På høyring: Regjeringa vil modernisere drosjeregelverket

  09.12.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Drosjenæringa får med dette framlegget eit regelverk som er enklare og betre tilpassa dagens behov og ny teknologi. Drosjenæringa vil stå betre rusta til å utvikle nye og meir kunderetta tenester og driftsformer. Det er viktig å styrkje interessene til passasjerane, og å legge til rette for effektivisering, forenkling og reduserte kostnader for næringa.

 • Jernbanereformen med mange milepæler i 2017

  06.12.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Med jernbanereformen gjennomfører regjeringen en kraftig satsing på norsk jernbane. Målet er at passasjerer og næringsliv skal få et enda bedre tilbud, samtidig som vi sikrer at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt. En kraftig økning i årlige bevilgninger reflekterer at ambisjonene for jernbanen er høye. Fra nyttår får sektoren en tydeligere organisering ved at Jernbanedirektoratet og Bane NOR opprettes. Samtidig vil det brukes noe mer tid på å forberede jernbanesektoren for anbud på persontransport, slik at de statlige aktørene får satt seg bedre i sine roller, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Jernbanereformen: Bane NOR SF klargjøres for full drift

  04.11.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen er i gang med en omfattende modernisering av den norske jernbanen. Dette skal gi folk flest og næringslivet en mer effektiv transporthverdag. Historisk høye bevilgninger gjør at vi kan vedlikeholde infrastrukturen vi har og bygge nye anlegg for å øke kapasiteten. Når så mye penger investeres, må vi sikre at vi har en så god organisering som mulig. Bane NOR skal først og fremst ha ansvaret for å drifte, vedlikeholde og bygge ut jernbanenettet vårt, og nå legger vi til rette for en effektiv drift av foretaket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.