Forkortelser "Norges regjeringer siden 1814"

Dette er forkortelser brukt i den alfabetiske oversikten over personer knyttet til Norges regjeringer siden 1814.

Tilbake til personregisteret

 

adm medlem av Administrasjonsrådet i Oslo (1940)
delt str deltager i statsrådsmøte
depkonst departementskonstituert
depråd departementsråd
ekspsekr S ekspedisjonssekretær i Stockholm
(1814-1822, 1841-1899)
ekspsjef S ekspedisjonssjef i Stockholm (1899-1905)
fstr førstestatsråd (1814-1873)
fung fungerende
kons konsultativ
kst konstituert
kst str NS konstituert (kommisarisk) statsråd i Nasjonal
Samlings regjering i Oslo (1940-1941)
medl KomK medlem av Kommisariatskollegiet/Kommissariatskommisjonen (1814-1815)
medl KomOSG medlem av Komiteen for opplysningsvesenet, skolevesenet og geistlige embeter (1814-1815)
medl OverprK medlem av Overprovideringskommisjonen (1814)
medl regj del medlem av regjeringsdelegasjonen til Oslo (1945)
midl midlertidig
min NS minister i Nasjonal Samlings regjering i Oslo
(1941-1942, 1942-1945)
min pres NS ministerpresident i Nasjonal Samlings regjering
i Oslo (1941-1942, 1942-1945)
nord samarbm nordisk samarbeidsminister
perm permisjon
pers rådg perosnlig rådgiver
pers sekr personlig sekretær
pol rådg politisk rådgiver
prsjef pressesjef
prråd presseråd
reg regent
regj repr S regjeringsrepresentant i Stockholm
(1940-1942)
rm rådmann (midlertidig departementssjef) i Oslo
(1945)
rr regjeringsråd (1814)
rsekr regentskapssekretær (1814)
rsekr NS regjeringssekretær for NS-regjeringen i Oslo
(1942-1945)
sth stattholder (1814-1873)
stm statsminister
stm int norsk statsminister i interimsregjering i Stockholm
(1852-1881)
stm Q statsminister i Quislings regjering i Oslo (1940)
stm S norsk statsminister i Stockholm (1873-1905)
stm stedf statsministerens stedfortreder
stm/u s-n svensk-norsk statsminister for utenrikssaker
(1814-1876)
stmsekr

sekretær hos den norske regjerings formann/
statsministersekretær (1829-1906, 1939-1956)

str statsråd
str Q statsråd i Quislings regjering i Oslo (1940)
str S norsk statsråd i Stockholm (1814-1905)
strsekr statsrådsekretær
strsekr NS statsrådsekretær for NS-regjeringen i Oslo
(1940-1942)
stsekr statssekretær
stsekr S norsk statssekretær i Stockholm (1822-1841)
tilf str tilforordnet statsråd i Christiania/Kristiania
(1852-1881)
tilf str int tilforordnet norsk statsråd ved interimsregjering
i Stockholm (1852-1881)
um utenriksminister
um Q utenriksminister i Quislings regjering i Oslo
(1940)
um s-n svensk-norsk utenriksminister (1876-1905)
uten dept uten departement
utn utnevnt

vk

 

visekonge (1814-1891)
Departementsforkortelser  
1. Dep - 1. Departement (finanssaker) (1814)
- 1. Departement (kirke- og
   undervisningssaker) (1814-1818)
2. Dep - 2. Departement (innenrikssaker) (1814)
- 2. Departement (justissaker) (1814-1818)
3. Dep - 3. Departement (justissaker) (1814)
- 3. Departement (politisaker) (1814-1818)
4. Dep - 4. Departement (handels- og tollsaker) (1814)
- 4. Departement (innenrikssaker) (1814-1818)
5. Dep - 5. Departement (økonomisaker) (1814)
- 5. Departement (finanssaker) (1814-1818)
6. Dep

- 6. Departement (militære saker) (1814-1815)
- 6. Departement (armésaker)/ 
  Armédepartementet (1815-1818)

7. Dep

- 7. Departement (marinesaker)/
  Marinedepartementet (1815-1861) 

 

AAD Arbeids- og administrasjonsdepartementet
AAD (adm) Arbeids- og administrasjonsdepartementet,
administrasjonssaker
AD Administrasjonsdepartementet
AID - Arbeidstjeneste- og idrettsdepartementet (NS)
  (1940-1945) 
- Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2006-2009)
AID (innv) Arbeids- og inkluderingsdepartementet,
innvandringssaker
AID (int) Arbeids- og inkluderingsdepartementet,
integreringssaker
ArbD - Arbeidsdepartementet (1885-1946)
- Arbeidsdepartementet (2010- 2013)
ArmD Armédepartementet
ASD Arbeids- og sosialdepartementet
BFD Barne- og familiedepartementet
BLD - Barne- og likestillingsdepartementet (2006-2009)
- Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet
  (2010-2016)
- Barne- og likestillingsdepartementet (2016-)
BLD (int) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2015-2016)
DUH Departementet for utviklingshjelp
FAD - Forbruker- og administrasjonsdepartementet
  (1972-1990)
- Fornyings- og administrasjonsdepartementet
  (2006-2009)
- Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
  (2010-2013)
FAD (adm) Forbruker- og administrasjonsdepartementet,
administrasjonssaker
FD Forsvarsdepartementet
FFD Familie- og forbrukerdepartementet
FGD Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
FID Fiskeridepartementet
FIN Finansdepartementet
FIN (plan) Finansdepartementet, planeggingssaker
Finnm Gjenreisningen av Finnmark (1945-1948)
FKD Fiskeri- og kystdepartementet
ForsD Forsyningsdepartementet
HanD - Handelsdepartementet (1903-1913)
- Handelsdepartementet (1916-1947)
- Handelsdepartementet (1947-1955)
HD Helsedepartementet (2002-2004)
HOD Helse- og omsorgsdepartementet
HSD Handels- og skipsfartsdepartementet
ID - Indredepartementet (1846-1903)
- Innenriksdepartementet (NS) (1940-1945)
IndD Industridepartementet
IndforD Industriforsyningsdepartementet
JD Justis- og politidepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
JD (innv) Justis- og beredskapsdepartementet, innvandringssaker (2015-2016)
JD (innv og integr) Justis- og beredskapsdepartementet, innvandrings- og integreringssaker (2016-)
JD (utl) Justis- og politidepartementet, utlendingssaker (2000-)
KAD Kommunal- og arbeidsdepartementet
KAD (arb) Kommunal- og arbeidsdepartementet,  
arbeidssaker
KD - Kulturdepartementet (1991-2000)
- Kunnskapsdepartementet (2006-)
KD (f og h utd)

Kunnskapsdepartementet,
forsknings- og høyere utdanningssaker

KFD NS Kultur- og folkeopplysningsdepartementet (NS)
KKD - Kirke- og kulturdepartementet (1990)
- Kultur- og kirkedepartementet (2002-2009)
KKD (ki) - Kirke- og kulturdepartementet, kirkesaker
  (1990)
- Kultur- og kirkedepartementet, kirkesaker
  (2002-2009)
KLM Klima- og miljødepartementet
KMD Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KOM Kommunaldepartementet
KRD Kommunal- og regionaldepartementet
KUD - Kirke- og undervisningsdepartementet (1814-1989)
- Kulturdepartementet (2010-)
KUD (ki) Kirke- og undervisningsdepartementet,
kirkesaker
KUD (kuv) Kirke- og undervisningsdepartementet,
kultur- og vitenskapssaker
KUF Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
KUF (ki) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet,
kirkesaker
KVD Kultur- og vitenskapsdepartementet
LD Landbruksdepartementet
LMD Landbruks- og matdepartementet
LPD Lønns- og prisdepartementet
MarD Marinedepartementet
MD Miljøverndepartementet
MOD Moderniseringsdepartementet
ND - Næringsdepartementet (NS) (1943-1945)
- Næringsdepartementet (1988-1993)
NFD (fi) Nærings- og fiskeridepartementet,
fiskerisaker
NOE Nærings- og energidepartementet
NOE (en) Nærings- og energidepartementet,
energisaker
OED Olje- og energidepartementet
PD - Politidepartementet (1814-1818)
- Politidepartementet (NS) (1940-1945)
PoD Postdepartementet
PSD Planleggings- og samordningsdepartementet
RevD Revisjonsdepartementet
SD Samferdselsdepartementet
SHD Sosial- og helsedepartementet
SHD (he) Sosial- og helsedepartementet,
helsesaker
SjD Sjøfartsdepartementet (NS)
SkD Skipsfartsdepartementet
SMK Statsministerens kontor
SOS Sosialdepartementet
SOS (he) Sosialdepartementet, helsesaker
TD Trafikkdepartementet (NS)
UD Utenriksdepartementet
UD (bist) Utenriksdepartementet, bistandssaker
UD (EØS-EU) Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
UD (hs) Utenriksdepartementet,
handels- og skipsfartssaker
UD (um) Utenriksdepartementet,
utviklings- og menneskerettighetssaker
UD (utv) Utenriksdepartementet, utviklingssaker
UFD Utdannings- og forskningsdepartementet
ØD

Økonomidepartementet

 

SHav Sekretariatet for havretts- og fiskerigrensesaker
SPlan Sekretariatet for langsiktig planlegging
SUtv Sekretariatet for utviklingshjelp