Norske departementer

1814 -

Departementene er her nevnt i rangrekkefølge av 30. november 1814, deretter etter alder. Merk at når et departement skifter navn, er det ikke gitt at alle ansvarsområder videreføres av det departement som viderefører hele eller deler av navnet.

For detaljer om dette viser vi til kapitlene “Norges statsråd etter oppløsningen av det dansk-norske rike 1814”,Norges statsråd under unionen med Sverige 1814-1905” og “Norges statsråd under og etter oppløsningen av unionen med Sverige 1905”.

Lenkene i departementslisten fører til liste over departementets statsråder. Lenken viser dagens navn på departementet, eller siste gjeldende navn på nedlagt departement.

1814
Regentskapssekretariatet (2. mars 1814 - 1814)/Statssekretariatet (1814 - 1925)/
Statsrådsekretariatet (1926 - 30. juni 1969)
Sakene overført til Statsministerens kontor 1969

Rigsbanken i Norge (2. mars 1814 - 12. januar 1815)
Ansvaret ikke lenger tillagt regjeringsmedlem

Statssekretariatets kanselli i Stockholm (30. november 1814 - 1906)

1. Departement (kirke- og undervisningssaker) (30. november 1814 - 1818)/Kirke- og undervisningsdepartementet (1819 - 1989)/ Utdannings- og forskningsdepartementet (1990)/Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1991 - 2001) /Utdannings- og forskningsdepartementet (2002 - 2005)/
Kunnskapsdepartementet (2006-)

3. Departement (justissaker)(2. mars 1814 -1814)  /2. Departement (justissaker) (1814 - 1818)/Justis- og politidepartementet (1819 - 2011)/
Justis- og beredskapsdepartementet (2012 - )

2. Departement (innenrikssaker) (2. mars 1814 - 1814)/
4. Departement (innenrikssaker) (1814 - 31. desember 1818)
Sakene overført til Finans-, handels- og tolldepartementet 1819

4. Departement (handelssaker) (2. mars 1814 - 30. november 1814)
Hovedtyngden av sakene overført til 5. Departement (finanssaker)

1. Departement (finanssaker) (2. mars 1814 - 1814)/5. Departement (finanssaker)(1814 - 1818)/Finans-, handels- og tolldepartementet (1819 - 1845)/Finans- og tolldepartementet (1846 -2000)/
Finansdepartementet (2000 - )

5. Departement (økonomiske saker) (2. mars 1814 - 30. november 1814)
Hovedtyngden av sakene overført til 4. Departement (innenrikssaker) 1814

3. Departement (politisaker) (30. november 1814 - 31. desember 1818)
Hovedtyngden av sakene overført til Justis- og politidepartementet 1819

6. Departement (krigsadministrasjonen) (30. november 1814 - 1815)/6. Departement (armésaker)/ Armédepartementet (1815 - 1885)/
Forsvarsdepartementet (1885 - )

Sendemann i London (2. mars 1814 - 5. mai 1815)
Ansvaret ikke lenger tillagt regjeringsmedlem

Sendemann i København (28. november 1814 - 1817)
Ansvaret ikke lenger tillagt regjeringsmedlem

1815
7. Departement (marinesaker)/Marinedepartementet (31. mars 1815 - 1861)
Marine- og postdepartementet  (1861 - 31. august 1885)
Hovedtyngden av sakene overført til Forsvarsdepartementet og Indredepartementet 1885

1822
Revisjonsdepartementet  (23. mars 1822 - 30. juni 1918)
Hovedtyngden av sakene overført til Statsrevisjonen 1918

1829
Sekretær hos Den norske regjerings formann (1. juli 1829 - 1905/
Statsministerens sekretær (1905-1906)
Oppgaven overført til det departement statsministeren ledet 1906, til Statsministerens kontor 1939 

1846
Indredepartementet (1. januar 1846 - 1902)/Handelsdepartementet (1903 - 1913)/ Sosialdepartementet (1913 - 1993) /Sosial- og helse- departementet (1993 - 2001) /Sosialdepartementet (2002 - 2004)/ Arbeids- og sosialdepartementet (2004 - 2005)/Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2006 - 2009)/ Arbeidsdepartementet (2010 - 2013)/
Arbeids- og sosialdepartementet (2014 - )

1860
Postdepartementet (18. august 1860 - 1.oktober 1861)
Hovedtyngden av sakene overført til Marine- og postdepartementet 1861

1885
Postdepartementet (1. mai 1885 - 1. oktober 1885)
Sakene overført til Indredepartementet 1885

Arbeidsdepartementet (1. september 1885 - 1946)/
Samferdselsdepartementet (1946 - )

1900
Landbruksdepartementet (1. april 1900 - 2004)/
Landbruks- og matdepartementet (2004 - )

1903
Handelsdepartementet
Utenrikssaker (1. januar 1903 - 30. november 1905)
Sakene overført til Utenriksdepartement 1905

Utenriksdepartementet (1. desember 1905 - )

1916
Provianteringsdepartementet (26. august 1916 - 31. oktober 1922)
Hovedtyngden av sakene overført til Sosialdepartementet og Landbruksdepartementet 1922

Handels- og sjøfartsdepartementet (1. oktober 1916 - 1947)/Industridepartementet (1947 - 1987/Næringsdepartementet (1988 - 1992)/Nærings- og energidepartementet (1993 - 1996)/Nærings- og handelsdepartementet (1997 - 2013)/
Nærings- og fiskeridepartementet (2014 - )

1917
Industriforsyningsdepartementet (30. april 1917 - 30. april 1920)
Sakene overført til Forsvarsdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Handelsdepartementet og Provianteringsdepartementet 1920

1939
Statsministerens kontor (2. oktober 1939 - )

Forsyningsdepartementet (1. oktober 1939 - 1942)/
Forsynings- og gjenreisningsdepartementet (1942 - 30. juni 1950)
Sakene overført til flere departementer 1950

1940
Regjeringsrepresentant i Stockholm (22. april 1940 - 5. juni 1942)
Ansvaret ikke lenger tillagt regjeringsmedlem

1941
Statens Revisjonskontor (3. januar 1941 - 12. mars 1945)
Ansvaret ikke lenger tillagt regjeringsmedlem

1942
Skipsfartsdepartementet (1. oktober 1942 - 5. november 1945)
Hovedtyngden av sakene overført til Handelsdepartementet av 1945

1945
Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
Finnmarksaker
(25. juni 1945 - 30. juni 1948)

Kirke- og undervisningsdepartementet
Kirkesaker (25. juni 1945 - 5. november 1945)

Sosialdepartementet
Konsultativ statsråd (25. juni 1945 - 18. mai 1948)

Handelsdepartementet
Fiskerisaker (5. november 1945 - 1. juli 1946)
Sakene overført til Fiskeridepartementet 1946

1946
Fiskeridepartementet (1. juli 1946 - 2004)/
Fiskeri- og kystdepartementet (2004 - 31. desember 2013)
Hovedtyngden av sakene overført til Nærings- og fiskeridepartementet 2014.

1947
Handelsdepartementet (6. desember 1947 - 1954)/
Handels- og skipsfartsdepartementet  (1955 - 31. desember 1987)
Hovedtyngden av sakene overført til Utenriksdepartementet 1988

1948
Kommunal- og arbeidsdepartementet (20. desember 1948 - 1989)/ Kommunaldepartementet (1990 - 1992) /Kommunal- og arbeidsdepartementet (1993 - 1997)/Kommunal- og regionaldepartementet (1998 - )/
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014 -)

1955
Sosialdepartementet
Familie- og forbrukersaker
(1. august 1955 - 21. desember 1956
Sakene overført til Familie- og forbrukerdepartementet 1956

Lønns- og prisdepartementet (1. august 1955 - 7. mai 1972)
Sakene overført til Finansdepartementet og Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1972

1956
Familie- og forbrukerdepartementet (21. desember 1956 - 1972)/Forbruker- og administrasjonsdepartementet (1972 - 1989)/Familie- og forbrukerdepartementet (1990)/Barne- og familiedepartementet (1991 - 2005)/
Barne- og likestillingsdepartementet (2006 - 2009)/
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2010 - 2016)/
Barne- og likestillingsdepartementet (2016 - )

1972
Miljøverndepartementet (8. mai 1972 - 2013)/
Klima- og miljødepartementet (2014 - )

1974
Utenriksdepartementet
Havrettssekretariatet (27. september 1974 - 31. desember 1978)
Sakene overført til Utenriksdepartementet 1979

1978
Olje- og energidepartementet (11. januar 1978 - 31. desember 1992)
Hovedtyngden av sakene overført til Nærings- og energidepartementet 1993

1980
Finansdepartementet
Planleggingssekretariatet (1. januar 1980 - 14. oktober 1981)
Hovedtyngden av sakene overført til Finansdepartementet 1981

1981
Kirke- og undervisningsdepartementet
Kultursaker
(14. oktober 1981 - 31. desember 1981)
Sakene overført til Kultur- og vitenskapsdepartementet 1982

1982
Kultur- og vitenskapsdepartementet (1. januar 1982 - 1990)/Kirke- og kulturdedpartementet (1990)/Kulturdepartementet (1991 - 2001)/
Kultur og kirkedepartementet (2002 - 2009)/
Kulturdepartementet (2010 - )

1983
Utenriksdepartementet
Sekretariatet for utviklingshjelpen (17. juni 1983 - 31. desember 1983)
Sakene overført til Departement for utviklingshjelpen 1984

1984
Departementet for utviklingshjelpen (1. januar 1984 - 31. desember 1989)
Sakene overført til egen statsråd i Utenriksdepartementet 1990

1988
Utenriksdepartementet
Handels- og skipsfartssaker
 (1. januar 1988 31. desember 1996)
Hovedtyngden av sakene overført til Nærings- og handelsdepartementet 1997

1989
Kommunal- og arbeidsdepartementet
Arbeidssaker
 (2. november 1989 - 31. desember 1989)
Sakene overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1990

Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Administrasjonssaker (2. november 1989 - 31. desember 1989)
Sakene overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1990

1990
Utenriksdepartementet
Bistandssaker (1. januar 1990 - 1997)/Utviklings- og menneskerettighetssaker (1998 - 2000)/
Utviklingssaker (2000 - 16. oktober 2013)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (1. januar 1990 - 1992)/ Administrasjonsdepartementet (1993 - 1996)/Planleggings- og samordningsdepartementet (1997)/Arbeids- og administrasjons- departementet (1998 - 2004)/Moderniseringsdepartementet (2004 - 2005)/
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2006 - 2009)/
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2010 - 31. desember 2013)
Hovedtyngden av sakene overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014

Kultur- og kirkedepartementet
Kirkesaker (3. november 1990 - 31. desember 1990)

1992
Sosialdepartementet/Sosial- og helsedepartementet
Helsesaker (4. september 1992 - 31. desember 2001)
Sakene overført til Helsedepartementet 2002

1996
Nærings- og energidepartementet
Næringsssaker
 (25. oktober 1996 - 31. desember 1996)

Finansdepartementet
Planleggingssekretariatet (25. oktober 1996 - 31. desember 1996)
Sakene overført til Planleggings- og samordningsdepartementet 1997

1997
Olje- og energidepartementet (1. januar 1997 - )

Kommunal- og arbeidsdepartementet
Arbeidssaker (17. oktober 1997 - 31. desember 1997)
Sakene overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1998

2001
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Kirkesaker (19. oktober 2001 - 31. desember 2001)
Sakene overført til Kultur- og kirkedepartementet 2002

2002
Helsedepartementet (1. januar 2002 - 2004)/
Helse- og omsorgsdepartementet (2004 - )

2004
Kommunal- og regionaldepartementet
Arbeidssaker (18. juni 2004 - 30. september 2004)
Sakene overført til Arbeids- og sosialdepartementet 2004

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Arbeidssaker (18. juni 2004 - 30. september 2004)
Sakene overført til Arbeids- og sosialdepartementet 2004

Nærings- og handelsdepartementet
Moderniserings-, IT- og konkurransesaker (18. juni 2004 - 30. september 2004)
Sakene overført til Moderniseringsdepartementet 2004

2005
Barne- og familiedepartementet
Barnehagesaker (17. oktober 2005 - 31. desember 2005)
Sakene overført til Kunnskapsdepartementet 2006

Kommunal- og regionaldepartementet
Integrerings-, innvandrings-,
same- og minoritetssaker
(17. oktober 2005 - 31. desember 2005)
Sakene overført til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2006

Arbeids- og sosialdepartementet
Alkohol- og narkotikasaker (17. oktober 2005 - 31. desember 2005)
Sakene overført til Helse- og omsorgsdepartementet 2006

2007
Kunnskapsdepartementet
Forsknings- og høyere utdanningssaker
 (18. oktober 2007 - 23. mars 2012)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Antidiskrimineringssaker (18. oktober 2007 - 15. februar 2008)

2009
Statsministerens kontor
Statsråd
 (20. oktober 2009 - 16. desember 2015)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Innvandringssaker (20. oktober 2009 - 31. desember 2009)
Sakene overført til Justisdepartementet 2010

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Inkluderingssaker (20. oktober 2009 - 31. desember 2009)
Sakene overført til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2010

Kultur- og kirkedepartementet
Kirkesaker (20. oktober 2009 - 31. desember 2009)
Sakene overført til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 2010

Miljøverndepartementet
Internasjonale klimaforhandlinger (20. oktober - 20. desember 2009)

2013
Utenriksdepartementet
EØS- og EU-saker (16. oktober 2013 - )

Utenriksdepartementet
Klima- og skogsaker (16. oktober 2013 - 31. desember 2013)
Sakene overført til Klima- og miljødepartementet 2014.

2014
Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskerisaker (1. januar 2014 - )

2015
Justis- og beredskapsdepartementet
Innvandringssaker (16. desember 2015 - 31. mars 2016)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Integreringssaker (16. desember 2015 - 31. mars 2016)

2016
Justis- og beredskapsdepartementet
Innvandrings- og integreringssaker (1. april 2016 - )