Forsiden

Politiske rådgivere i norske departementer

1946 -

Stillingen som politisk rådgiver ved Statsministerens kontor og i departementene, er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er de nærmeste politiske medarbeiderne for statsministeren og statsrådene. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd, mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

 

Statsministerens kontor
Personlig sekretær/personlig rådgiver/politisk rådgiver
1976 –

 

Utenriksdepartementet
Personlig sekretær/personlige rådgivere/politiske rådgivere
1956 –

 

Kirke- og undervisningsdepartementet/Utdannings- og forskningsdepartementet/Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet/
Utdannings- og forskningsdepartementet/
Kunnskapsdepartementet
Personlig sekretær/personlig rådgiver/politisk rådgiver
1955 –

 

Justis- og politidepartementet/
Justis- og beredskapsdepartementet 
Personlig sekretær/personlig rådgiver/politisk rådgiver
1971 –
 

 

Finans- og tolldepartementet/
Finansdepartementet
Personlig sekretær/personlig rådgiver/politisk rådgiver
1973 –

 

Forsvarsdepartementet
Personlig sekretær/politisk rådgiver
1946 –

 

Sosialdepartementet/Sosial- og helsedepartementet/
Sosialdepartementet/Arbeids- og sosialdepartementet/
Arbeids- og inkluderingsdepartementet/Arbeidsdepartementet/
Arbeids- og sosialdepartementet 
Personlig sekretær/personlig rådgiver/politisk rådgiver
1946 –

  

Samferdselsdepartementet
Personlig sekretær/personlig rådgiver/politisk rådgiver
1946 –

 

Landbruksdepartementet/
Landbruks- og matdepartementet
Personlig sekretær/politisk rådgiver
1946 –

 

Handelsdepartementet/Industridepartementet/Næringsdepartementet/
Nærings- og energidepartementet/Nærings- og handelsdepartementet/
Nærings- og fiskeridepartementet 
Personlig sekretær/personlig rådgiver/politisk rådgiver
1946 –

 

Fiskeridepartementet/
Fiskeri- og kystdepartementet
Personlig sekretær/personlig rådgiver/politisk rådgiver
1972 - 2013

 

Handels- og skipsfartsdepartementet
Personlig sekretær
1967 – 1987

 

Kommunal- og arbeidsdepartementet/Kommunaldepartementet/
Kommunal- og arbeidsdepartementet/
Kommunal- og regionaldepartementet/
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Personlig sekretær/personlig rådgiver/politisk rådgiver
1971 –

 

Lønns- og prisdepartementet
Personlig sekretær
1962 – 1972

 

Familie- og forbrukerdepartementet/Forbruker- og administrasjonsdepartementet/Familie- og forbrukerdepartementet/
Barne- og familiedepartementet/Barne- og likestillingsdepartementet/
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
Personlig sekretær/politisk rådgiver
1959 –
 

 

Miljøverndepartementet
Klima- og miljødepartementet 
Personlig sekretær/personlig rådgiver/politisk rådgiver
1972 –

 

Havrettssekretariatet
Personlig sekretær
1974 - 1976

 

Olje- og energidepartementet
Personlig sekretær/personlig rådgiver/politisk rådgiver
1978 – 1992

 

Kultur- og vitenskapsdepartementet/Kirke- og kulturdepartementet/ Kulturdepartementet/Kultur- og kirkedepartementet/
Kulturdepartementet
Personlig sekretær/personlig rådgiver/politisk rådgiver
1982 –
 

 

Sekretariatet for utviklingshjelp
Personlig sekretær
1983

 

Departementet for utviklingshjelp
Personlig sekretær
1984 – 1989

 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet/Administrasjonsdepartementet/
Planleggings- og samordningsdepartementet/Arbeids- og administrasjonsdepartementet/Moderniseringsdepartementet/
Fornyings- og administrasjonsdepartementet/
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
Personlig sekretær/personlig rådgiver/politisk rådgiver
1990 - 2013
 

 

Olje- og energidepartementet
Politisk rådgiver
1997 -

 

Helsedepartementet/
Helse- og omsorgsdepartementet
Politiske rådgivere
2002 -