Norske departementer

1814 -

Departementene er her nevnt i rangrekkefølge av 30. november 1814, deretter etter alder. Merk at når et departement skifter navn, er det ikke gitt at alle ansvarsområder videreføres av det departement som viderefører hele eller deler av navnet.

For detaljer om dette viser vi til kapitlene “Norges statsråd etter oppløsningen av det dansk-norske rike 1814”,Norges statsråd under unionen med Sverige 1814-1905” og “Norges statsråd under og etter oppløsningen av unionen med Sverige 1905”.

Lenkene i departementslisten fører til liste over departementets statsråder. Lenken viser dagens navn på departementet, eller siste gjeldende navn på nedlagt departement.

 

1814

Regentskapssekretariatet (2. mars 1814 - 1814)/Statssekretariatet (1814 - 1925)/
Statsrådsekretariatet (1926 - 30. juni 1969)
Sakene overført til Statsministerens kontor 1969

Rigsbanken i Norge (2. mars 1814 - 12. januar 1815)
Ansvaret ikke lenger tillagt regjeringsmedlem

Statsrådsekretariatets kanselli i Stockholm (30. november 1814 - 1906)

1. Departement (kirke- og undervisningssaker) (30. november 1814 - 1818)/Kirke- og undervisningsdepartementet (1819 - 1989)/ Utdannings- og forskningsdepartementet (1990)/Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1991 - 2001) /Utdannings- og forskningsdepartementet (2002 - 2005)/
Kunnskapsdepartementet (2006-)

3. Departement (justissaker)(2. mars 1814 -1814)  /2. Departement (justissaker) (1814 - 1818)/Justis- og politidepartementet (1819 - 2011)/
Justis- og beredskapsdepartementet (2012 - )

2. Departement (innenrikssaker) (2. mars 1814 - 1814)/
4. Departement (innenrikssaker) (1814 - 31. desember 1818)
Sakene overført til Finansdepartementet 1819

4. Departement (handelssaker) (2. mars 1814 - 30. november 1814)
Hovedtyngden av sakene overført til 5. Departement (finanssaker)

1. Departement (finanssaker) (2. mars 1814 - 1814)/5. Departement (finanssaker)(1814 - 1818)/Finans-, handels- og tolldepartementet (1819 - 1845)/Finans- og tolldepartementet (1846 -2000)/
Finansdepartementet (2000 - )

5. Departement (økonomiske saker) (2. mars 1814 - 30. november 1814)
Hovedtyngden av sakene overført til 5. Departement (finanssaker) 1814

3. Departement (politisaker) (30. november 1814 - 31. desember 1818)
Hovedtyngden av sakene overført til Justis- og politidepartementet 1819

6. Departement (krigsadministrasjonen) (30. november 1814 - 1815)/6. Departement (armésaker)/ Armédepartementet (1815 - 1885)/
Forsvarsdepartementet (1885 - )

Sendemann til London (2. mars 1814 - 5. mai 1815)
Ansvaret ikke lenger tillagt regjeringsmedlem

Sendemann til Danmark (28. november 1814 - 1817)
Ansvaret ikke lenger tillagt regjeringsmedlem

 

1815

7. Departement (marinesaker)/Marinedepartementet (31. mars 1815 - 1861)
Marine- og postdepartementet  (1861 - 31. august 1885)
Hovedtyngden av sakene overført til Forsvarsdepartementet og Indredepartementet 1885

 

1822

Revisjonsdepartementet  (23. mars 1822 - 30. juni 1918)
Hovedtyngden av sakene overført til Statsrevisjonen 1918

 

1829

Sekretær hos Den norske regjerings formann (1. juli 1829 - 1905/
Statsministerens sekretær (1905-1906)
Sakene overført til det departement statsministeren ledet 1906 

 

1846

Indredepartementet (1. januar 1846 - 1902)/Handelsdepartementet (1903 - 1913)/ Sosialdepartementet (1913 - 1993) /Sosial- og helse- departementet (1993 - 2001) /Sosialdepartementet (2002 - 2004)/ Arbeids- og sosialdepartementet (2004 - 2005)/Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2006 - 2009)/ Arbeidsdepartementet (2010 - 2013)/
Arbeids- og sosialdepartementet (2014 - )

 

1860

Postdepartementet (18. august 1860 - 1.oktober 1861)
Hovedtyngden av sakene overført til Marine- og postdepartementet 1861

 

1885

Postdepartementet (1. mai 1885 - 1. oktober 1885)
Sakene overført til Indredepartementet 1885

Arbeidsdepartementet (1. september 1885 - 1946)/
Samferdselsdepartementet (1946 - )

 

1900

Landbruksdepartementet (1. april 1900 - 2004)/
Landbruks- og matdepartementet (2004 - )

 

1905

Handelsdepartementet
Utenrikssaker (15. juni 1905 - 30. november 1905)

Utenriksdepartementet (1. desember 1905 - )

 

1916

Provianteringsdepartementet (26. august 1916 - 31. oktober 1922)
Hovedtyngden av sakene overført til Sosialdepartementet og Landbruksdepartementet 1922

Handelsdepartementet (1. oktober 1916 - 1947)/Industridepartementet (1947 - 1987/Næringsdepartementet (1988 - 1992)/Nærings- og energidepartementet (1993 - 1996)/Nærings- og handelsdepartementet (1997 - 2013)/
Nærings- og fiskeridepartementet (2014 - )

 

1917

Industriforsyningsdepartementet (30. april 1917 - 30. april 1920)
Sakene overført til flere departementer 1920

 

1939

Statsministerens sekretær/kontor (2. oktober 1939 - )

Forsyningsdepartementet (1. oktober 1939 - 1942)/
Forsynings- og gjenreisningsdepartementet (1942 - 30. juni 1950)
Sakene overført til flere departementer 1950

 

1940

Regjeringsrepresentant i Stockholm (22. april 1940 - 5. juni 1942)
Ansvaret ikke lenger tillagt regjeringsmedlem

 

1941

Statens Revisjonskontor (3. januar 1941 - 12. mars 1945)
Ansvaret ikke lenger tillagt regjeringsmedlem

 

1942

Skipsfartsdepartementet (1. oktober 1942 - 5. november 1945)
Hovedtyngden av sakene overført til Handelsdepartementet 1945

 

1945

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
Finnmarksaker
(25. juni 1945 - 30. juni 1948)

Kirke- og undervisningsdepartementet
Kirkesaker (25. juni 1945 - 5. november 1945)

Sosialdepartementet
Konsultativ statsråd (25. juni 1945 - 18. mai 1948)

Handelsdepartementet
Fiskerisaker (5. november 1945 - 1. juli 1946)
Sakene overført til nytt Fiskeridepartement 1946

 

1946

Fiskeridepartementet (1. juli 1946 - 2004)/
Fiskeri- og kystdepartementet (2004 - 31. desember 2013)
Hovedtyngden av sakene overført til Nærings- og fiskeridepartementet 2014.

 

1947

Handelsdepartementet (6. desember 1947 - 1954)/
Handels- og skipsfartsdepartementet  (1955 - 31. desember 1987)
Hovedtyngden av sakene overført til Utenriksdepartementet 1988

 

1948

Kommunal- og arbeidsdepartementet (20. desember 1948 - 1989)/ Kommunaldepartementet (1990 - 1992) /Kommunal- og arbeidsdepartementet (1993 - 1997)/Kommunal- og regionaldepartementet (1998 - )/
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014 -)

 

1955

Sosialdepartementet
Familie- og forbrukersaker
(1. august 1955 - 21. desember 1956
Sakene overført til Familie- og forbrukerdepartementet 1956

Lønns- og prisdepartementet (1. august 1955 - 7. mai 1972)
Sakene overført til Finansdepartementet og Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1972

 

1956

Familie- og forbrukerdepartementet (21. desember 1956 - 1972)/Forbruker- og administrasjonsdepartementet (1972 - 1989)/Familie- og forbrukerdepartementet (1990)/Barne- og familiedepartementet (1991 - 2005)/
Barne- og likestillingsdepartementet (2006 - 2009)/
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2010 - )

 

1972

Miljøverndepartementet (8. mai 1972 - 2013)/
Klima- og miljødepartementet (2014 - )

 

1974

Utenriksdepartementet
Havrettssekretariatet (27. september 1974 - 31. desember 1978)
Sakene overført til Utenriksdepartementet 1979

 

1978

Olje- og energidepartementet (11. januar 1978 - 31. desember 1992)
Hovedtyngden av sakene overført til Nærings- og energidepartementet 1993

 

1980

Finansdepartementet
Planleggingssekretariatet (1. januar 1980 - 14. oktober 1981)
Hovedtyngden av sakene overført til Finansdepartementet 1981

 

1981

Kirke- og undervisningsdepartementet
Kultursaker
(14. oktober 1981 - 31. desember 1981)
Sakene overført til Kultur- og vitenskapsdepartementet 1982

 

1982

Kultur- og vitenskapsdepartementet (1. januar 1982 - 1990)/Kirke- og kulturdedpartementet (1990)/Kulturdepartementet (1991 - 2001)/
Kultur og kirkedepartementet (2002 - 2009)/
Kulturdepartementet (2010 - )

 

1983

Utenriksdepartementet
Sekretariatet for utviklingshjelp (17. juni 1983 - 31. desember 1983)
Sakene overført til Departementet for utviklingshjelp 1984

 

1984

Departementet for utviklingshjelp (1. januar 1984 - 31. desember 1989)
Sakene overført til Utenriksdepartementet 1990

 

1988

Utenriksdepartementet
Handels- og skipsfartssaker
 (1. januar 1988 31. desember 1996)
Hovedtyngden av sakene overført til Nærings- og handelsdepartementet 1997

 

1989

Kommunal- og arbeidsdepartementet
Arbeidssaker
 (2. november 1989 - 31. desember 1989)
Sakene overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1990

Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Administrasjonssaker (2. november 1989 - 31. desember 1989)
Sakene overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1990

 

1990

Utenriksdepartementet
Bistandssaker (1. januar 1990 - 1997)/Utviklings- og menneskerettighetssaker (1998 - 2000)/
Utviklingssaker (2000 - 16. oktober 2013)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (1. januar 1990 - 1992)/ Administrasjonsdepartementet (1993 - 1996)/Planleggings- og samordningsdepartementet (1997)/Arbeids- og administrasjons- departementet (1998 - 2004)/Moderniseringsdepartementet (2004 - 2005)/
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2006 - 2009)/
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2010 - 31. desember 2013)
Sakene overført til flere departementer 2014.

Kultur- og kirkedepartementet
Kirkesaker (3. november 1990 - 31. desember 1990)

 

1992

Sosialdepartementet, Helsesaker (4. september 1992  - 1993)/
Sosial- og helsedepartementet
Helsesaker
 (1993 - 31. desember 2001)
Sakene overført til Helsedepartementet 2002

 

1996

Nærings- og energidepartementet
Næringsssaker
 (25. oktober 1996 - 31. desember 1996)

Finansdepartementet
Planleggingssekretariatet (25. oktober 1996 - 31. desember 1996)
Sakene overført til Planleggings- og samordningsdepartementet 1997

 

1997

Olje- og energidepartementet (1. januar 1997 - )

Kommunal- og arbeidsdepartementet
Arbeidssaker (17. oktober 1997 - 31. desember 1997)
Sakene overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1998

 

2001

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Kirkesaker (19. oktober 2001 - 31. desember 2001)

 

2002

Helsedepartementet (1. januar 2002 - 2004)/
Helse- og omsorgsdepartementet (2004 - )

 

2004

Kommunal- og regionaldepartementet
Arbeidssaker (18. juni 2004 - 30. september 2004)
Sakene overført til Arbeids- og sosialdepartementet 2004

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Arbeidssaker (18. juni 2004 - 30. september 2004)
Sakene overført til Arbeids- og sosialdepartementet 2004

 

2005

Barne- og familiedepartementet
Barnehagesaker (17. oktober 2005 - 31. desember 2005)
Sakene overført til Kunnskapsdepartementet 2006

Kommunal- og regionaldepartementet
Integrerings-, innvandrings-,
same- og minoritetssaker
(17. oktober 2005 - 31. desember 2005)
Sakene overført til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2006

Arbeids- og sosialdepartementet
Alkohol- og narkotikasaker (17. oktober 2005 - 31. desember 2005)
Sakene overført til Helse- og omsorgsdepartementet 2006

 

2007

Kunnskapsdepartementet
Forsknings- og høyere utdanningssaker
 (18. oktober 2007 - 23. mars 2012)

 

2009

Statsministerens kontor
Statsråd
 (20. oktober 2009 -)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Innvandringssaker (20. oktober 2009 - 31. desember 2009)
Sakene overført til Justisdepartementet 2010

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Inkluderingssaker (20. oktober 2009 - 31. desember 2009)
Sakene overført til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2010

Kultur- og kirkedepartementet
Kirkesaker (20. oktober 2009 - 31. desember 2009)
Sakene overført til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 2010

Miljøverndepartementet
Internasjonale klimaforhandlinger (20. oktober - 20. desember 2009)

 

2013

Utenriksdepartementet
EØS- og EU-saker (16. oktober 2013 - )

Utenriksdepartementet
Klima- og skogsaker (16. oktober 2013 - 31. desember 2013)
Sakene overført til Klima- og miljødepartementet 2014.