Norske medlemmer av interimsregjeringen 1857

Under kong Oscar Is sykdom 14. - 24. september 1857

I årene 1852-1881 trådte en interimsregjering sammen i Stockholm når tronfølgeren var umyndig ved kongens død, eller når kongen på grunn av sykdom eller fravær ikke kunne lede Statsrådet. I første tilfelle fungerte interimsregjeringen inntil Stortinget og Sveriges stenderforsamling hadde ordnet regentskapet fram til tronfølgeren nådde myndighetsalder.

Interimsregjeringen besto av like mange norske og svenske statsråder, vanligvis ti fra hvert land. Den svenske og den norske statsministeren førte skiftevis forsetet; rekkefølgen dem imellom ble bestemt ved loddtrekning. Ved grunnlovsendring av 20. januar 1863 ble det bestemt at nærmeste arveberettigede prins skulle fungere som regent dersom han var myndig.

I periodene med interimsregjering ble det tilforordnet ytterligere norske statsråder både i Stockholm og i Christiania, de sistnevnte for å erstatte dem som reiste til Stockholm for å supplere statsrådsavdelingen der.

 

Statsminister
Due, Frederik Gottschalck Haxthausen, statsminister.


Statsråder
Vogt, Jørgen Herman, førstestatsråd. Tiltrådte ikke.

Bloch, Hans Glad, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Manthey, August Christian, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Møinichen, Erik Røring, statsråd. Tiltrådte ikke.

Hagerup, Henrik Steffens, statsråd.


Tilforordnede statsråder
Stang, Frederik
, tidligere statsråd.

Arup, Jens Lauritz, tidligere statsråd.

Garben, Baltazar Nicolai, tidligere statsråd.

Sibbern, Georg Christian, minister.


Tilforordnede statsråder i Christiania
Diriks, Christian Ludvig
, tidligere konstituert statsråd. Sjef for Revisjonsdepartementet.

Thomle, Iver Steen, amtmann. Sjef for Justisdepartementet.

Wergeland, Harald Nicolai Storm, oberst. Sjef for Armédepartementet.