Norske medlemmer av interimsregjeringen 1861

Under kong Carl XVs sykdom 12. - 25. august 1861

I årene 1852-1881 trådte en interimsregjering sammen i Stockholm når tronfølgeren var umyndig ved kongens død, eller når kongen på grunn av sykdom eller fravær ikke kunne lede Statsrådet. I første tilfelle fungerte interimsregjeringen inntil Stortinget og Sveriges stenderforsamling hadde ordnet regentskapet fram til tronfølgeren nådde myndighetsalder.

Interimsregjeringen besto av like mange norske og svenske statsråder, vanligvis ti fra hvert land. Den svenske og den norske statsministeren førte skiftevis forsetet; rekkefølgen dem imellom ble bestemt ved loddtrekning. Ved grunnlovsendring av 20. januar 1863 ble det bestemt at nærmeste arveberettigede prins skulle fungere som regent dersom han var myndig.

I periodene med interimsregjering ble det tilforordnet ytterligere norske statsråder både i Stockholm og i Christiania, de sistnevnte for å erstatte dem som reiste til Stockholm for å supplere statsrådsavdelingen der.

 

Statsminister
Sibbern, Georg Christian, statsminister.


Statsråder
Manthey, August Christian
, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Motzfeldt, Ketil Melsted Johnsen, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Bretteville, Christian Zetlitz, statsråd.

Lange, Otto Vincent, statsråd. Tiltrådte ikke.

Møinichen, Erik Røring, statsråd.


Tilforordnede statsråder
Arup, Jens Lauritz, tidligere statsråd. Tiltrådte ikke.

Konow, Thomas, kontreadmiral.

Glad, Christian, generalmajor.

Arntzen, Karelius August, stiftsamtmann. Tiltrådte ikke.


Tilforordnede statsråder i Christiania
Diriks, Christian Ludvig
, tidligere statsråd. Sjef for Postdepartementet.

Skjelderup, Jacob Worm, statssekretær. Tiltrådte ikke.

Collett, Johan Christian, amtmann. Sjef for Indredepartementet.