Norske medlemmer av interimsregjeringen 1852

Under kong Oscar Is utenlandsreise 15. - 18. juli 1852

I årene 1852-1881 trådte en interimsregjering sammen i Stockholm når tronfølgeren var umyndig ved kongens død, eller når kongen på grunn av sykdom eller fravær ikke kunne lede Statsrådet. I første tilfelle fungerte interimsregjeringen inntil Stortinget og Sveriges stenderforsamling hadde ordnet regentskapet fram til tronfølgeren nådde myndighetsalder.

Interimsregjeringen besto av like mange norske og svenske statsråder, vanligvis ti fra hvert land. Den svenske og den norske statsministeren førte skiftevis forsetet; rekkefølgen dem imellom ble bestemt ved loddtrekning. Ved grunnlovsendring av 20. januar 1863 ble det bestemt at nærmeste arveberettigede prins skulle fungere som regent dersom han var myndig.

I periodene med interimsregjering ble det tilforordnet ytterligere norske statsråder både i Stockholm og i Christiania, de sistnevnte for å erstatte dem som reiste til Stockholm for å supplere statsrådsavdelingen der.

 

Statsminister
Due, Frederik Gottschalck Haxthausen, statsminister.


Statsråder
Vogt, Jørgen Herman, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Sylow, Thomas Edvard von Westen, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Petersen, Hans Christian, statsråd.

Sørenssen, Søren Anton Wilhelm, statsråd.

Bretteville, Christian Zetlitz, statsråd.


Tilforordnede statsråder
Sibbern, Valentin Christian Wilhelm, tidligere statsråd.

Blom, Gustav Peter, amtmann.

Arup, Jens Lauritz, biskop.

Garben, Baltazar Nicolai, generalmajor.


Tilforordnede statsråder i Christiania
Lasson, Peder Carl
, høyesterettsjustitiarius. Sjef for Justisdepartementet.

Thrap, Niels Andreas, byfogd. Sjef for Finansdepartementet.