Struktur "Norges regjeringer siden 1814"

Oversikten "Norges regjeringer siden 1814" er tredelt:

> liste over regjeringer siden 1814

> liste over departementer og embeter siden 1814

> alfabetisk personregister

Regjeringer siden 1814
Listen over regjeringer omfatter både de nokså langvarige ministeriene før 1884 og de etterhvert parlamentarisk avhengige regjeringene siden da.

Personene er oppført kronologisk etter tiltredelsesdato, dernest etter ansiennitet i regjering, og så etter den innbyrdes rekkefølgen mellom departementene som ble fastsatt 30. november 1814 - med senere tillegg og med justering av 7. juni 1905. Fram til 4. oktober 1985 hadde utenriksministeren rang nest etter statsministeren, uavhengig av ansiennitet. Deretter har dette ikke alltid vært regelen.

Personene er oppført med navn, tittel da vedkommende ble utnevnt eller da ny regjeringsperiode inntrådte, utnevnelsesdato (dersom den ikke faller sammen med regjeringens), departement ved utnevnelsen/regjeringsendringen, eventuelt skifte av departement, og avskjedsdato (dersom den ikke faller sammen med regjeringens). ”Avskjed” er i oversikten benyttet uavhengig av den enkelte avskjeds begrunnelse.

Ordningen med at de fleste statsråder i perioden 1814-1905 skiftet på å tjenestegjøre ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm, gir tildels lange avsnitt for enkelte personer.

Administrasjonsrådet i Oslo i 1940, de illegale naziregjeringene i Oslo 1940-1945 og rådmennene som styrte departementene i Oslo 8.-14. mai 1945, er oppført i del Is avsnitt om perioden 1905-45.

Departementer og embeter siden 1814
Oversikten omfatter også embetet som statsrådsekretær, som i 1814 ble betegnet som regjeringssekretær og fra 1814 til 1925 som statssekretær. Det tilsvarende embetet ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm mellom 1814 og 1905, er også tatt med. Statssekretærer i betydningen partipolitiske medarbeidere, ble gradvis innført fra 1947.

Oversikten omfatter også deltidsstillingen som ”sekretær hos den norske regjerings formann” fra 1829 til 1906. Fram til 1873 betjente den stattholderen eller førstestatsråden i Christiania, deretter statsministeren der. Stillingen ble tatt i bruk igjen høsten 1939, da statsministeren ble fritatt for å styre noe departement, nå som heltidsstilling med betegnelsen ”statsministerens sekretær”. Betegnelsen "Statsministerens kontor" ble nå raskt tatt i bruk.

Fra sommeren 1945 fikk statsministeren flere - nå partipolitisk utpekte -  sekretærer.  I 1956 ble Statsministerens kontor formelt delt i politisk stab og embetsverk. I 1969 ble Statsrådssekretariatet, som sorterte administrativt under Justisdepartementet, nedlagt. Dets oppgaver ble overført til Statsministerens kontor, som siden da ivaretar alle funksjoner som regjeringens felleskontor.

Oversikten omfatter også den politiske stillingen som personlig sekretær fra 1946, og den politiske stillingen som personlig rådgiver fra 1974. Fra 1992 ble disse stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Alfabetisk personregister
Fødsels- og dødsår er oppført i dette registeret. Det alfabetiske registeret omfatter også de personer som er nevnt i fremstillingen uten å ha vært medlem av Statsrådet. Disse er oppført med den tittelen de hadde på det aktuelle tidspunktet.

Regjeringer siden 1814

Artikkel Sist oppdatert: 13.10.2014

Dette er en oversikt over Norges regjeringer, departementer, regjeringsmedlemmer og politiske medarbeidere siden sentrale norske styringsorganer ble gjenopprettet i 1814.