Registrerte partier som kan stille liste etter forenklet regelverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Hvilke partier kan stille liste etter forenklet regelverk?

Det følger av valgloven § 6-3 (1) at registrerte politiske partier som ved stortingsvalget i 2013 enten

  • fikk minst 500 stemmer i et fylke, eller
  • fikk minst 5 000 stemmer på landsbasis

kan stille valgliste ved kommunestyrevalget/fylkestingsvalget 2015 etter forenklede regler når det gjelder krav til underskrifter på listeforslaget.

Det vil være tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i partiets lokalorganisasjon i vedkommende kommune eller fylke. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet.

Følgende partier kan stille liste etter forenklet regelverk ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015:

Arbeiderpartiet
Demokratene i Norge 
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Senterpartiet  
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Hvilke partier faller utenfor ordningen med forenklet regelverk?

Øvrige registrerte partier må oppfylle vilkårene i valgloven § 6-3 (2) for å kunne stille liste. Dette innebærer:

  • ved fylkestingsvalg kreves underskrifter fra minst 500 personer med stemmerett i fylket
  • ved kommunestyrevalg kreves underskrifter fra et antall personer med stemmerett i kommunen, tilsvarende 2 prosent av antall stemmeberettigede i kommunen ved valget i 2011. Det er et minimumskrav at listeforslaget er underskrevet av et antall personer som tilsvarer antall kommunestyrerepresentanter i kommunen. Underskrifter fra 300 personer er i alle tilfelle tilstrekkelig.

Disse kravene vil gjelde følgende registrerte partier:

Det Liberale Folkepartiet  
Kristent Samlingsparti (KSP) 
Norges Kommunistiske Parti
Samfunnspartiet
Tverrpolitisk Folkevalgte