Nyheter om Revidert nasjonalbudsjett 2019

Viser 1-20 av 56 treff.

 • Regjeringen øker innsatsen mot barneekteskap, kjønnslemlestelse og kjønnsseleksjon

  14.05.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Skadelige skikker, som barneekteskap, kjønnslemlestelse og kjønnsseleksjon, er brudd på menneskerettighetene og kvinnediskriminerende. Dersom vi skal nå målet om å avskaffe skadelige skikker innen 2030, må vi trappe opp innsatsen. Derfor øker regjeringen nå støtten til FNs innsats mot skadelige skikker med 44 millioner kroner, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

 • Mottak av allierte forsterkningsstyrker

  14.05.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Allierte forsterkninger er en forutsetning for forsvaret av Norge og må forberedes i fredstid. Forsvaret har derfor utarbeidet et oppdatert konsept for mottak av allierte forsterkninger i krise og krig, og i revidert nasjonalbudsjett har regjeringen vurdert hvilke konsekvenser Forsvarets foreslåtte konsept vil få.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Mer til kommunene og NAV

  14.05.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen kompenserer kommunene for merutgifter til økonomisk sosialhjelp som følge av endringer i AAP-regelverket fra 1.1.2018. Samtidig styrkes saksbehandlingskapasiteten i NAV for å kunne håndtere økt saksmengde som følge av endringene.

 • Styrkar satsinga på grøn næringstransport

  14.05.2019 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa foreslår ein auke på 50 millionar kroner til satsing på nullutsleppteknologi i næringstransport. Med denne auken blir det sett av over ein halv milliard kroner til satsinga i 2019.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Flere plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA)

  14.05.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 15 millioner kroner i 2. halvår 2019.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2019: Regjeringen foreslår å forlenge seilingssesongen for «Polarsyssel»

  14.05.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil styrke beredskapen på Svalbard, og foreslår å forlenge seilingssesongen for Sysselmannens tjenestefartøy M/S «Polarsyssel» ut året.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2019: Redusert engangsavgift for motorsykler

  14.05.2019 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår redusert engangsavgift for motorsykler. - Nå senker vi engangsavgiften på motorsykler igjen, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

 • Revidert nasjonalbudsjett 2019: Betre kollektivtilbod for personar med nedsett funksjonsevne i fleire fylke

  14.05.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa ønsker eit godt og enkelt tilgjengelig transporttilbod for alle. Derfor blir fleire fylke no en del av ordninga med tilrettelagt transport for funksjonshemma (TT-ordninga). Dette vil gjere det enklare for alle som ønsker det å vere ein integrert del av samfunnet, på tross av utfordringar med transport, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 • Gir penger til nytt rovdyrsenter i Hedmark

  14.05.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen vil etablere et nytt autorisert besøkssenter for rovdyr Hedmark, og gir 2,5 millioner kroner til dette i revidert budsjett for 2019.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringen foreslår 20 millioner til forprosjekt for helhetlig samhandling og felles kommunal journal

  14.05.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Staten og KS går nå sammen om første skritt i å realisere en løsning for helhetlig samhandling og digital pasientjournal i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det vil sikre en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 20 millioner kroner ekstra til et forprosjekt og kvalitetssikring.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Styrker ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år med 15 millioner kroner i 2019

  14.05.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  For at flere personer skal kunne få tildelt aktivitetshjelpemidler og muligheten til å delta i fysisk aktivitet, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år med 15 millioner kroner.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Fem millioner kroner til D/S Hestmanden

  14.05.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til D/S Hestmanden i 2019, slik at veteranskipet kan settes i operativ stand til markeringen av frigjøringsjubileet i 2020.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2019: Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker

  14.05.2019 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019. - Fritakene vil sikre lik behandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker, og er i takt med den digitale utviklingen i samfunnet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

 • Styrket klima- og miljøsatsing i revidert budsjett

  14.05.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen øker satsingen på klima og miljø med 430 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett som legges fram tirsdag. Det er økte satsinger innenfor transport, miljøteknologi og CO2-håndtering.

 • Oppgradering av værradaren på Bømlo

  14.05.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 12,9 millioner kroner til en omfattende oppgradering av værradaren på Bømlo.

 • Revidert Nasjonalbudsjett 2019: 263 milliarder i petroleumsinntekter

  14.05.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i revidert nasjonalbudsjett anslått til 263 milliarder kroner. Investeringene i sektoren ventes å øke i 2019 og produksjonsprognosene viser også svak vekst de nærmeste årene.

 • Mer penger til klimavennlige hurtigbåter

  14.05.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner for å redusere utslippene av klimagasser fra hurtige passasjerbåter. Pengene skal hjelpe fylkeskommuner som ønsker å satse på klimavennlige hurtigbåter.

 • Register over aksjeeigarar

  14.05.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa vil løyve 20 millionar kroner til eit rettshavarregister for å motverka kvitvasking og terrorfinansiering.

 • Revidert nasjonalbudsjett: 105 millionar i auke til idrettsanlegg

  14.05.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  I revidert nasjonalbudsjett for 2019 gjer regjeringa framlegg om ei tilleggsløyving på 105 millionar kroner til meirverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Denne løyvinga vil gje full kompensasjon i 2019.

 • 74 millionar til nye og digitale læremiddel i 2019

  14.05.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Hausten 2020 får skolen nye læreplanar. Derfor satsar Regjeringa no på utvikling av heilt nye læremiddel og strykar ei innkjøpsordning slik at skolane kan kjøpe inn fleire digitale læremiddel. - Det er svært viktig at vi utviklar nye læremiddel. Med dei nye læreplanane ønsker vi å sikre meir og betre læring, og da må dei nye «læremidla» bidra til å endre praksis i klasserommet, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).