Nyheter om Statsbudsjettet 2019

Viser 1-20 av 141 treff.

 • Statsrekneskapen 2018

  26.04.2019 Pressemelding Finansdepartementet

  Samla overskot i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond vart 257,4 milliardar kroner i 2018. Det syner statsrekneskapen som vart lagt fram i dag.

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2018

  30.11.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett anslås bruken av oljeinntekter til 213,8 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 2,5 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 7,2 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

 • Endringer i bistandsbudsjettet

  23.11.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Nye overslag viser en nedgang på 200 millioner i ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge. Dette gir rom for å øke innsatsen på en rekke prioriterte områder i bistandsbudsjettet for 2018.

 • Tilskudd til studentboliger for 2019

  24.10.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I regjeringens budsjettforslag for 2019 er det satt av 622, 7 mill. kr til bygging av studentboliger. Dette skal gi rom for tilskudd til 2 200 nye studenthybler og dekke opp for tidligere forpliktelser.

 • 450 flere dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å opprette 450 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. Samtidig økes tilskuddssatsen som kommunene får til å etablere nye plasser.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenesten – regjeringen vil forlenge og utvide forsøksordningen

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Seks kommuner er med i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Regjeringen vil forlenge forsøket og foreslår å bevilge 111,8 millioner til å videreføre dette. I tillegg vil seks nye kommuner inviteres til å delta i forsøket med oppstart i løpet av 2020.

 • Flere psykologer og flere årsverk til psykisk helse- og rusarbeid i kommunene

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil rekruttere flere psykologer til kommunene og foreslår å øke dagens rekrutteringstilskudd med 50 millioner kroner. Opptrappingsplanen for rusfeltet er et historisk løft, og i 2019 foreslås 281 millioner kroner til å styrke kommunenes arbeid på rusfeltet.

 • Statsbudsjettet 2019: Regjeringen rapporterer etter klimaloven

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  For første gang rapporterer regjeringen etter klimaloven. I årets rapportering blir det redegjort for historiske utslipp og oppdaterte utslippsframskrivinger. Utslippsgapet, forskjellen mellom framskrevne utslipp og utslippsbudsjettet vi får med felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030, er betydelig redusert med de nye framskrivingene. De foreløpige utslippstallene for 2017 viser at utslippene i Norge fortsetter å gå ned.

 • Flere og bedre heldøgns omsorgsplasser

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil stimulere kommunene til å bygge flere og bedre heldøgns omsorgsplasser. I 2019 foreslås det å legge til rette for ytterligere 1500 slike plasser.

 • Statsbudsjett 2019: Regjeringa styrker satsinga på film

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å styrke insentivordninga for filmar og seriar med 10 millionar kroner. Det blir samstundes gitt tilskot til å opprette ein nasjonal filmkommisjon.

 • Statsbudsjettet 2019: 181 millionar kroner til barn i låginntektsfamiliar

  08.10.2018 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Barn som veks opp i låginntektsfamiliar skal ha dei same mogelegheitene og den same fridomen til å skape si eiga framtid som alle andre. Regjeringa føreslår å styrkje innsatsen mot barnefattigdom med 181 millionar kroner.

 • Statsbudsjettet 2019: Biodrivstoff skal ha god klimaeffekt

  08.10.2018 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa ønskjer å auke bruken av avansert biodrivstoff med god klimaeffekt og å redusere bruken av biodrivstoff som er avskogingsdrivande.

 • Samferdselsbudsjettet 2019: Styrkt satsing på jernbane

  08.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringas prioritering av jernbanen har gitt gode resultat, med stor passasjerauke og auka avgangsfrekvens på fleire strekningar. I 2019 vil arbeidet med å løfte norsk jernbane til eit moderne transportsystem halde fram. Regjeringa prioriterer bygging og planlegging av ny infrastruktur, innfasing av fleire nye tog i trafikk og auka framdrift i arbeidet med å skifte ut dei gamle signalanlegga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 • Statsbudsjettet 2019: Regjeringa styrkjer bustøtta for barnefamiliar

  08.10.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Som ein del av kampen mot fattigdom styrkjer regjeringa bustøtta for barnefamiliar. Det vil gje ein tryggare kvardag for fleire tusen familiar, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Økt innsats i Europas mest sårbare nærområder

  08.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Situasjonen i Europas sårbare nærområder er krevende. Store områder, fra Sahel til Afghanistan, forblir ustabile og gir grobunn for ulike typer utfordringer fra ekstremisme til fare for kollaps av stater. Regjeringen foreslår derfor en kraftig styrking av innsatsen i disse områdene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Bistandsbudsjettet øker med 2,5 milliarder kroner

  08.10.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Regjeringen opprettholder bistanden på et høyt nivå og foreslår å bruke 37,8 milliarder på bistand i 2019. Det tilsvarer om lag en prosent av bruttonasjonalinntekten og er 2,5 milliarder mer enn i 2018, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 • Statsbudsjettet 2019: Tre milliarder kroner til grønn omstilling

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Enova er et sentralt verktøy i regjeringens klima- og energipolitikk, og regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å tilføre over tre milliarder kroner til Enova. Dette en økning på 344 millioner kroner fra i år.

 • Statsbudsjettet 2019: Budsjett for lavere utslipp

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementets budsjett øker med 32 prosent fra 10,7 milliarder til 14,1 milliarder kroner i 2019. Hovedgrunnen er at departementet har overtatt ansvaret for Enova, som samtidig får en budsjettøkning på 344 millioner kroner.

 • Statsbudsjettet 2019: Tidenes største satsing på digitalisering

  08.10.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og er en avgjørende faktor for å øke produktiviteten i offentlig sektor og næringslivet. Regjeringen foreslår å bevilge over 1,7 milliarder kroner til nye IT- og digitaliseringstiltak i statsbudsjettet for 2019. Dette er en historisk satsning på IT og digitalisering, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Regjeringen vil ha enklere og sikrere tilgang til helsedata

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til arbeidet med å realisere en helseanalyseplattform og utvikle tekniske fellestjenester for helseregistrene.