Nyheter om Statsbudsjettet 2019

Viser 1-20 av 140 treff.

 • Statsrekneskapen 2018

  26.04.2019 Pressemelding Finansdepartementet

  Samla overskot i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond vart 257,4 milliardar kroner i 2018. Det syner statsrekneskapen som vart lagt fram i dag.

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2018

  30.11.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett anslås bruken av oljeinntekter til 213,8 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 2,5 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 7,2 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

 • Endringer i bistandsbudsjettet

  23.11.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Nye overslag viser en nedgang på 200 millioner i ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge. Dette gir rom for å øke innsatsen på en rekke prioriterte områder i bistandsbudsjettet for 2018.

 • Tilskudd til studentboliger for 2019

  24.10.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I regjeringens budsjettforslag for 2019 er det satt av 622, 7 mill. kr til bygging av studentboliger. Dette skal gi rom for tilskudd til 2 200 nye studenthybler og dekke opp for tidligere forpliktelser.

 • 450 flere dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å opprette 450 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. Samtidig økes tilskuddssatsen som kommunene får til å etablere nye plasser.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenesten – regjeringen vil forlenge og utvide forsøksordningen

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Seks kommuner er med i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Regjeringen vil forlenge forsøket og foreslår å bevilge 111,8 millioner til å videreføre dette. I tillegg vil seks nye kommuner inviteres til å delta i forsøket med oppstart i løpet av 2020.

 • Flere psykologer og flere årsverk til psykisk helse- og rusarbeid i kommunene

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil rekruttere flere psykologer til kommunene og foreslår å øke dagens rekrutteringstilskudd med 50 millioner kroner. Opptrappingsplanen for rusfeltet er et historisk løft, og i 2019 foreslås 281 millioner kroner til å styrke kommunenes arbeid på rusfeltet.

 • Statsbudsjettet 2019: Regjeringen rapporterer etter klimaloven

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  For første gang rapporterer regjeringen etter klimaloven. I årets rapportering blir det redegjort for historiske utslipp og oppdaterte utslippsframskrivinger. Utslippsgapet, forskjellen mellom framskrevne utslipp og utslippsbudsjettet vi får med felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030, er betydelig redusert med de nye framskrivingene. De foreløpige utslippstallene for 2017 viser at utslippene i Norge fortsetter å gå ned.

 • Kraftig økning i innsatsen mot marin forsøpling

  08.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge har tatt en global lederrolle i kampen for rene og sunne hav. Havet fylles med søppel, og vi må stoppe denne utviklingen før det er for sent. Derfor har vi lansert et eget bistandsprogram mot marin forsøpling, og i budsjettet for 2019 foreslår vi å øke innsatsen til 400 millioner kroner, en økning på 250 millioner fra budsjettet for 2018, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 • Økning på 250 millioner kroner til humanitære kriser

  08.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke det humanitære budsjettet med om lag 250 millioner kroner i 2019. - Norge skal være en pådriver for rask og effektiv humanitær innsats. I Syria, Jemen, Sør-Sudan og mange andre land som er rammet av konflikt, naturkatastrofer og andre kriser, er det enorme behov for hjelp, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Statsbudsjettet 2019: Oppdatert nasjonal jordvernstrategi

  08.10.2018 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget. Samtidig viser tallene for omdisponeringen av dyrka jord for 2017 at en var nær ved å nå målet på under 4 000 dekar. Dette var den laveste omdisponeringen siden registreringen startet i 1976.

 • 125 millioner kroner til inkluderingsdugnaden

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Inkluderingsdugnaden skal få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge i alt 125 millioner kroner til dugnaden. I tillegg vil regjeringen øke bruken av lønnstilskudd og bedre opplæringstilbudet for de med svake kvalifikasjoner.

 • Statsbudsjettet 2019: Stort løft for klima og miljø internasjonalt

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen gir et betydelig løft til klima, miljø og hav i utviklingspolitikken i 2019, og øker bistanden med 674 mill. kroner til disse områdene over bistandsbudsjettet.

 • Statsbudsjettet 2019: Forsterket satsing på fangst og lagring av CO₂

  08.10.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge til sammen om lag 670 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO₂. Dette er en økning på over 160 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2018. Regjeringens forslag inkluderer blant annet midler til videreføring av arbeidet med et fullskalaprosjekt for fangst og lagring av CO₂ og videreføring av forskningsprogrammet CLIMIT. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til Teknologisenteret på Mongstad som følge av økt aktivitet ved anlegget.

 • Klimatilpasset landbruk avgjørende i kampen mot underernæring

  08.10.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er de aller fattigste og sårbare som rammes hardest av klimaendringene. Matmangel og sviktende avlinger er i økende grad årsaken til ustabilitet og konflikt. Klimatilpasning er en forutsetning for å nå bærekraftsmålene. Derfor vil vi øke støtten til matsikkerhet og klimasmart landbruk med 60 millioner kroner på neste års budsjett, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 • Statsbudsjettet 2019: Økt satsing på forebygging av flom- og skredskader

  08.10.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader over Olje- og energidepartementets budsjett. I tillegg foreslås det 45 millioner kroner til sikring i Longyearbyen over Justisdepartementets budsjett.

 • Statsbudsjettet 2019: Mer til forskning og utvikling av miljøvennlig teknologi

  08.10.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår å øke satsingen på utvikling av miljøvennlig teknologi med 31 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett.

 • Flere og bedre heldøgns omsorgsplasser

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil stimulere kommunene til å bygge flere og bedre heldøgns omsorgsplasser. I 2019 foreslås det å legge til rette for ytterligere 1500 slike plasser.

 • Endringer i grunnstønadsordningen

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Merutgiftene ved glutenfri diett er betydelig lavere enn dagens stønadsnivå. Regjeringen foreslår derfor å redusere satsen for grunnstønad til glutenfritt kosthold for personer med cøliaki. For personer med non-cøliaki glutenintoleranse faller stønaden bort. Samtidig foreslås det enkelte utvidelser av grunnstønaden.

 • Statsbudsjett 2019: Satsing på samisk kultur og litteratur

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår 2 millionar kroner for å etablere ei ny ordning i Norsk kulturfond, for omsetjing av samisk litteratur til norsk og auke formidlinga av samisk litteratur.