Nyheter om Statsbudsjettet 2019

Viser 1-20 av 141 treff.

 • Statsrekneskapen 2018

  26.04.2019 Pressemelding Finansdepartementet

  Samla overskot i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond vart 257,4 milliardar kroner i 2018. Det syner statsrekneskapen som vart lagt fram i dag.

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2018

  30.11.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett anslås bruken av oljeinntekter til 213,8 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 2,5 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 7,2 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

 • Endringer i bistandsbudsjettet

  23.11.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Nye overslag viser en nedgang på 200 millioner i ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge. Dette gir rom for å øke innsatsen på en rekke prioriterte områder i bistandsbudsjettet for 2018.

 • Tilskudd til studentboliger for 2019

  24.10.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I regjeringens budsjettforslag for 2019 er det satt av 622, 7 mill. kr til bygging av studentboliger. Dette skal gi rom for tilskudd til 2 200 nye studenthybler og dekke opp for tidligere forpliktelser.

 • 450 flere dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å opprette 450 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. Samtidig økes tilskuddssatsen som kommunene får til å etablere nye plasser.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenesten – regjeringen vil forlenge og utvide forsøksordningen

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Seks kommuner er med i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Regjeringen vil forlenge forsøket og foreslår å bevilge 111,8 millioner til å videreføre dette. I tillegg vil seks nye kommuner inviteres til å delta i forsøket med oppstart i løpet av 2020.

 • Flere psykologer og flere årsverk til psykisk helse- og rusarbeid i kommunene

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil rekruttere flere psykologer til kommunene og foreslår å øke dagens rekrutteringstilskudd med 50 millioner kroner. Opptrappingsplanen for rusfeltet er et historisk løft, og i 2019 foreslås 281 millioner kroner til å styrke kommunenes arbeid på rusfeltet.

 • Statsbudsjettet 2019: Regjeringen rapporterer etter klimaloven

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  For første gang rapporterer regjeringen etter klimaloven. I årets rapportering blir det redegjort for historiske utslipp og oppdaterte utslippsframskrivinger. Utslippsgapet, forskjellen mellom framskrevne utslipp og utslippsbudsjettet vi får med felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030, er betydelig redusert med de nye framskrivingene. De foreløpige utslippstallene for 2017 viser at utslippene i Norge fortsetter å gå ned.

 • Statsbudsjett 2019: Regjeringa styrker satsinga på film

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å styrke insentivordninga for filmar og seriar med 10 millionar kroner. Det blir samstundes gitt tilskot til å opprette ein nasjonal filmkommisjon.

 • Statsbudsjettet 2019: Biodrivstoff skal ha god klimaeffekt

  08.10.2018 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa ønskjer å auke bruken av avansert biodrivstoff med god klimaeffekt og å redusere bruken av biodrivstoff som er avskogingsdrivande.

 • Samferdselsbudsjettet 2019: Styrkt satsing på jernbane

  08.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringas prioritering av jernbanen har gitt gode resultat, med stor passasjerauke og auka avgangsfrekvens på fleire strekningar. I 2019 vil arbeidet med å løfte norsk jernbane til eit moderne transportsystem halde fram. Regjeringa prioriterer bygging og planlegging av ny infrastruktur, innfasing av fleire nye tog i trafikk og auka framdrift i arbeidet med å skifte ut dei gamle signalanlegga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 • Statsbudsjettet 2019: Regjeringa styrkjer bustøtta for barnefamiliar

  08.10.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Som ein del av kampen mot fattigdom styrkjer regjeringa bustøtta for barnefamiliar. Det vil gje ein tryggare kvardag for fleire tusen familiar, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Flere og bedre heldøgns omsorgsplasser

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil stimulere kommunene til å bygge flere og bedre heldøgns omsorgsplasser. I 2019 foreslås det å legge til rette for ytterligere 1500 slike plasser.

 • Økt innsats i Europas mest sårbare nærområder

  08.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Situasjonen i Europas sårbare nærområder er krevende. Store områder, fra Sahel til Afghanistan, forblir ustabile og gir grobunn for ulike typer utfordringer fra ekstremisme til fare for kollaps av stater. Regjeringen foreslår derfor en kraftig styrking av innsatsen i disse områdene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Statsbudsjettet 2019: 181 millionar kroner til barn i låginntektsfamiliar

  08.10.2018 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Barn som veks opp i låginntektsfamiliar skal ha dei same mogelegheitene og den same fridomen til å skape si eiga framtid som alle andre. Regjeringa føreslår å styrkje innsatsen mot barnefattigdom med 181 millionar kroner.

 • Statsbudsjett 2019: Stor satsing på litteratur

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Noreg er gjesteland på Bokmessa i Frankfurt i 2019. Prosjektet har fått tilsegn om 30 millionar kroner i statleg tilskot, og regjeringa følgjer opp dette med framlegg om nye 15 millionar kroner på statsbudsjettet for 2019. I samband med Bokåret 2019 gjer regjeringa framlegg om 10 millionar kroner ekstra på barne- og ungdomslitteratur, i tillegg til 30 millionar kroner av spelemidla.

 • Statsbudsjett 2019: Museum og visuell kunst

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  I statsbudsjettet for 2019 vert det gjort framlegg om eit samla tilskot på vel 1,8 milliardar kroner til museum og visuell kunst. Det er ein auke på om lag 235 millionar kroner frå 2018.

 • Gratis kjernetid i barnehagen til 11 000 2-åringar

  08.10.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil utvide ordninga med gratis kjernetid til å også gjelde for 2-åringar frå låginntektsfamiliar, og foreslår 46 millionar kroner til dette. Regjeringa vil også gi 9 millionar til arbeid med å rekruttere barn i utsette byområde til barnehagen, og 10 millionar til fleire studieplassar i barnehagelærarutdanninga.

 • Fleire og betre lærarar i skolen

  08.10.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa foreslår 122 millionar kroner til fleire lærarspesialistar og 230 millionar kroner til kompetanseutvikling lokalt på skolane. Ho vil også løyve 1,6 milliardar kroner til vidareutdanning av lærarar, og om lag 1,5 milliardar kroner til høgare lærartettleik i statsbudsjettet for 2019.

 • Betre utdanningskvalitet gjennom oppgradering av areal ved universitet og høgskolar

  08.10.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil at areal ved høgskolar og universitet skal bli betre tilpassa endra behov i undervisning og forsking. Difor foreslår ho å auke løyvingane med 86 millionar til 161 millionar kroner i 2019.