Nyheter om Statsbudsjettet 2019

Viser 1-20 av 140 treff.

 • Statsrekneskapen 2018

  26.04.2019 Pressemelding Finansdepartementet

  Samla overskot i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond vart 257,4 milliardar kroner i 2018. Det syner statsrekneskapen som vart lagt fram i dag.

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2018

  30.11.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett anslås bruken av oljeinntekter til 213,8 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 2,5 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 7,2 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

 • Endringer i bistandsbudsjettet

  23.11.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Nye overslag viser en nedgang på 200 millioner i ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge. Dette gir rom for å øke innsatsen på en rekke prioriterte områder i bistandsbudsjettet for 2018.

 • Tilskudd til studentboliger for 2019

  24.10.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I regjeringens budsjettforslag for 2019 er det satt av 622, 7 mill. kr til bygging av studentboliger. Dette skal gi rom for tilskudd til 2 200 nye studenthybler og dekke opp for tidligere forpliktelser.

 • 450 flere dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å opprette 450 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. Samtidig økes tilskuddssatsen som kommunene får til å etablere nye plasser.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenesten – regjeringen vil forlenge og utvide forsøksordningen

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Seks kommuner er med i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Regjeringen vil forlenge forsøket og foreslår å bevilge 111,8 millioner til å videreføre dette. I tillegg vil seks nye kommuner inviteres til å delta i forsøket med oppstart i løpet av 2020.

 • Flere psykologer og flere årsverk til psykisk helse- og rusarbeid i kommunene

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil rekruttere flere psykologer til kommunene og foreslår å øke dagens rekrutteringstilskudd med 50 millioner kroner. Opptrappingsplanen for rusfeltet er et historisk løft, og i 2019 foreslås 281 millioner kroner til å styrke kommunenes arbeid på rusfeltet.

 • Statsbudsjettet 2019: Regjeringen rapporterer etter klimaloven

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  For første gang rapporterer regjeringen etter klimaloven. I årets rapportering blir det redegjort for historiske utslipp og oppdaterte utslippsframskrivinger. Utslippsgapet, forskjellen mellom framskrevne utslipp og utslippsbudsjettet vi får med felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030, er betydelig redusert med de nye framskrivingene. De foreløpige utslippstallene for 2017 viser at utslippene i Norge fortsetter å gå ned.

 • Statsbudsjettet 2019: Pengar til villaksen

  08.10.2018 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet gjennomfører fleire tiltak for villaksen i 2019. Mellom anna går pengane til genbank for laksefiskbestandane i Hardanger, nytt nasjonalt villakssenter og betre overvaking av laks i Tanavassdraget.

 • Statsbudsjettet 2019: Nesten 10 milliardar til forsking og innovasjon

  08.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår ei historisk satsing på nærare 10 milliardar kroner til forsking og innovasjon i 2019.

 • Statsbudsjettet 2019: 17 millionar til mineralnæringa

  08.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår å gi nærmare 17 millionar kroner meir til mineralnæringa i 2019, og prioriterer kartlegging av mineralressursar, med vekt på Nord-Noreg.

 • Statsbudsjett 2019: Satsing på samisk kultur og litteratur

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår 2 millionar kroner for å etablere ei ny ordning i Norsk kulturfond, for omsetjing av samisk litteratur til norsk og auke formidlinga av samisk litteratur.

 • Statsbudsjett 2019: 10 millionar meir til Språkbanken i Nasjonalbiblioteket

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om å styrkje den nasjonale satsinga på digitale språkressursar på norsk. Dette legg til rette for at næringsliv og forskingsmiljø kan hente ut språkressursar frå Språkbanken for å utvikle språkteknologiske produkt på norsk.

 • Statsbudsjett 2019: Regjeringa styrker satsinga på film

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å styrke insentivordninga for filmar og seriar med 10 millionar kroner. Det blir samstundes gitt tilskot til å opprette ein nasjonal filmkommisjon.

 • Statsbudsjett 2019: Statsstipend til Evy Johanne Håland og Bjarte Bruland

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om å tildele nye statsstipend til Evy Johanne Håland og Bjarte Bruland. Stipenda er i dag på kr 442 400 kroner per år.

 • Statsbudsjett 2019: Museum og visuell kunst

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  I statsbudsjettet for 2019 vert det gjort framlegg om eit samla tilskot på vel 1,8 milliardar kroner til museum og visuell kunst. Det er ein auke på om lag 235 millionar kroner frå 2018.

 • Statsbudsjett 2019: 134 millionar kroner til momskompensasjon til frivillige organisasjonar

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke tilskotet til momskompensasjonsordninga med 134 millionar kroner. Dermed kjem ordninga opp i godt over 1,5 milliardar kroner.

 • Statsbudsjett 2019: Vidareføring av forsking på kultur, media og frivillig sektor

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa satsar på forsking om kultursektoren, media og frivillig sektor med vidareføring av forskingsprogramma KULMEDIA og Sivilsamfunn og frivillig sektor 2018-2020.

 • Statsbudsjettet 2019: Auka næringsverksemd i jord- og skogbruk, klimatiltak og dyrehelse

  08.10.2018 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Satsing på skogsvegar og tømmerkaier. Meir forsking på skog og klima. Ein jordbruksavtale som gir grunnlag for prosentvis lik inntektsvekst som andre grupper. Ekstra utbetalingar i samband med tørkesommaren 2018. Dette er hovudprioriteringane på Landbruks- og matdepartementets sitt område i statsbudsjettet for 2019.

 • Landmakta får over 340 millionar ekstra

  08.10.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Regjeringa vil at utviklinga av landmakta skal vere berekraftig på lang sikt. Slik blir utviklinga i heile Forsvaret best mogleg, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.