Nyheter om Statsbudsjettet 2019

Viser 41-60 av 141 treff.

 • Statsbudsjettet 2019: Nasjonal forsterket fellesskapsavdeling for alvorlig psykisk syke ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

  08.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 18,3 millioner kroner til å etablere en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Avdelingen skal bidra til å forebygge og hindre langvarig isolasjon for innsatte med alvorlige psykiske lidelser.

 • Statsbudsjett 2019: Digitalisering av historiske lyd- og biletopptak

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet foreslår å auke løyvinga til Nasjonalbiblioteket med 10 millionar kroner til digitalisering av historiske lyd- og biletopptak i arkiv- og museumssektoren.

 • Statsbudsjett 2019: Auka satsing på musikk og scenekunst

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke løyvingane til ei rekkje institusjonar og tiltak på musikk- og scenekunstområdet.

 • Statsbudsjett 2019: Tilskot til nytt opera- og kulturhus i Kristiansund

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen ønsker å bidra til at det blir nytt opera- og kulturhus i Kristiansund. Den statlege medverknaden kan bli på inntil 150 millionar kroner. I framlegget til statsbudsjett for 2019 tilrår regjeringa å løyve 5 millionar kroner til Kristiansund kommune. Ein føresetnad for den statlege medverknaden er at prosjektet blir noko nedskalert. Staten vil ta stilling til prosjektet når den statlege medverknaden ikkje overstig 150 millionar kroner, der 100 millionar kroner går til areal for operaen og 50 millionar kroner til museet.

 • En skole med læring og mestring

  08.10.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - I budsjettet for 2019 fortsetter regjeringen å styrke tidlig innsats i barnehage og skole. Det blir gratis kjernetid for 2-åringene, flere lærere i skolen og fortsatt satsing på videreutdanning for lærerne. Regjeringen forsterker også yrkesfagløftet, og trapper opp kompetansereformen for voksne i jobb. Nye satsinger skal få flere innvandrere i arbeid og utdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Statsbudsjettet 2019: Styrkjer innsatsen mot vald og overgrep ytterlegare

  08.10.2018 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa føreslår å auke innsatsen i arbeidet med opptrappingsplanen mot vald og overgrep med 67 millionar kroner i 2019. I tillegg vert den samla satsinga for i år på om lag 825 millionar kroner vidareført.

 • Statsbudsjettet 2019: Regjeringa held fram satsinga på dei minste daglegvarebutikkane i distrikta

  08.10.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Nærbutikken er ein viktig samlingsplass i mange bygder, og avgjerande for levande lokalsamfunn, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Derfor satsar regjeringa vidare på Merkur-programmet, og løyver nær 50 millionar kroner for 2019.

 • Samferdselsbudsjettet 2019: Satsinga på samferdsel held fram

  08.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringas satsing på samferdsel bind landet tettare saman. Vi byggjer veg og jernbane i eit tempo som aldri før, og vi satsar på teknologi. Gjennom det skaper vi ein enklare kvardag for folk flest, styrkjer næringslivets konkurransekraft, og utvider bu- og arbeidsregionane. Regjeringa foreslår å løyve 73,1 milliardar kroner til samferdsel. Dette er ein auke på 5,4 milliardar kroner eller 7,9 prosent frå saldert budsjett 2018. Med dette forslaget har samferdselsbudsjettet auka med heile 75 prosent sidan 2013.

 • Statsbudsjettet 2019: Satsar stort på hav

  08.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa har som mål at Noreg skal vere ein leiande havnasjon, og i budsjettet for 2019 så satsar regjeringa stort på havet og havnæringane sjømat, maritimt og olje- og gass.

 • Statsbudsjettet 2019: 10 millionar til digitalstrategi

  08.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår å bruke 10 millionar kroner på å følge opp anbefalingane frå Digital21-gruppa.

 • Auka militært nærvær i nord

  08.10.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Nordområda er viktig både for Noreg og NATO. Difor har regjeringa følgt opp langtidsplanen med forslag til budsjett for 2019 med å auke nærværet, beredskapen og tilgjengelegheita i nord, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 • Etablerer Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil etablere et Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Ombudet skal gi eldre et nasjonalt talerør og øke oppmerksomheten om eldres situasjon og behov.

 • Statsbudsjettet 2019: Forsterket satsing på fangst og lagring av CO₂

  08.10.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge til sammen om lag 670 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO₂. Dette er en økning på over 160 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2018. Regjeringens forslag inkluderer blant annet midler til videreføring av arbeidet med et fullskalaprosjekt for fangst og lagring av CO₂ og videreføring av forskningsprogrammet CLIMIT. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til Teknologisenteret på Mongstad som følge av økt aktivitet ved anlegget.

 • Statsbudsjettet 2019: Styrking av politibemanningen

  08.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker å ansette flere polititjenestepersoner i 2019. Nærmere 180 nye politiårsverk ansettes neste år.

 • Statsbudsjettet 2019: Satsing mot ungdoms- og gjengkriminalitet

  08.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til styrket innsats mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet i 2019. I tillegg foreslås det videreføring av den særskilte politiinnsatsen i Oslo sør på 30 millioner kroner og i Oslo indre øst på 7 millioner kroner.

 • Statsbudsjettet 2019: Nedjustering av overprisede gebyrer på rettsområdet

  08.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår 77 millioner kroner til nedjustering av overprisede gebyrer på rettsområdet. Nedjusteringen skal sørge for at gebyrene ikke overstiger kostnadene staten har ved å tilby tjenestene.

 • Regjeringen styrker forvaltingen av verneområdene

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen styrker forvaltingen av verneområdene med 16 millioner kroner. Pengene går blant annet til å bekjempe fremmede arter og til fjerning av søppel. Regjeringen setter også av to millioner kroner ekstra til besøkssentre og nasjonale turiststier.

 • Statsbudsjett 2019: 10 millionar meir til Språkbanken i Nasjonalbiblioteket

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om å styrkje den nasjonale satsinga på digitale språkressursar på norsk. Dette legg til rette for at næringsliv og forskingsmiljø kan hente ut språkressursar frå Språkbanken for å utvikle språkteknologiske produkt på norsk.

 • Statsbudsjett 2019: 285,6 millionar kroner til nasjonale kulturbygg – nye prosjekt

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  - For at kulturverksemder skal kunne gjere jobben sin best mogeleg, anten det er snakk om god formidling, publikumsretta verksemd, eller sikkert vern av kulturarven vår, må bygningsmassen vere tilrettelagt for jobben som skal gjerast der. Eg er glad for at vi i dette budsjettframlegget har vi funne plass til 18 nye og viktige prosjekt over heile landet, seier kulturminister Trine Skei Grande.

 • Statsbudsjett 2019: 640 millionar kroner meir på kulturbudsjettet

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa sitt framlegg til kulturbudsjett for 2019 er på vel 14,8 milliardar kroner. Det inneber ein auke på om lag 640 millionar kroner eller 4,5 prosent frå saldert budsjett 2018.