Nyheter om Statsbudsjettet 2019

Viser 81-100 av 141 treff.

 • Statsbudsjettet 2019: Effektivisering og modernisering av domstolene

  08.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til videreføring av satsingen på prosjektet «Digitale domstoler». I tillegg foreslår regjeringen å styrke domstolene med 13 millioner kroner i 2019 til utskiftning av teknisk utstyr.

 • Økt innsats på Vest-Balkan

  08.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Stabiliteten på Vest-Balkan kan ikke tas for gitt. Sommeren og høsten har vist at det fortsatt er behov for internasjonal støtte og oppmerksomhet i denne regionen. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningene til Vest-Balkan med om lag 55 millioner kroner, til i overkant av 374 millioner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Regjeringen vil styrke fastlegeordningen

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil styrke fastlegeordningen og foreslår å bevilge totalt 39 millioner kroner til rekruttering og 46 millioner kroner til spesialistutdanning i allmennmedisin.

 • 125 millioner kroner til inkluderingsdugnaden

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Inkluderingsdugnaden skal få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge i alt 125 millioner kroner til dugnaden. I tillegg vil regjeringen øke bruken av lønnstilskudd og bedre opplæringstilbudet for de med svake kvalifikasjoner.

 • Samferdselsbudsjettet 2019: Satsinga på kollektivtransport, gang- og sykkelvegar aukar med nær 50 prosent i dei ni største byane

  08.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringa foreslår å bruke over 3,7 milliardar kroner til tiltak som vil betre transportkvardagen i dei ni største byområda. Pengane skal nyttast til betre kollektivtransport, tiltak langs riksvegane og tilskot til infrastruktur i store kollektivprosjekt. Midlane skal inngå i bymiljøavtaler, byvekstavtalar eller belønningsavtalar. Denne løyvinga er nær 50 prosent høgare enn i 2018-budsjettet.

 • Statsbudsjett 2019: 175 millionar kroner til Kunstsiloen i Kristiansand

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa gjer i budsjettforslaget for 2019 framlegg om tilsegn på til saman 175 millionar kroner i investeringstilskot til Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand. Av dette blir det foreslått 10 millionar kroner løyva i tilskot i 2019.

 • Statsbudsjettet 2019: Forskingstokt til Antarktis

  08.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve 37,5 millionar kroner i 2019 til eit forskingstokt til Antarktis vinteren 2018-2019. Toktet skal styrkje kunnskapen om krillen si rolle i økosystema i Antarktis og dermed auke kunnskapsgrunnlaget for forvaltinga av krill.

 • Statsbudsjettet 2019: 40 millionar til dei teknisk-industrielle institutta

  08.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår å gi 40 millionar kronar ekstra i året til dei teknisk-industrielle forskingsinstitutta.

 • Statsbudsjett 2019: Vidareføring av forsking på kultur, media og frivillig sektor

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa satsar på forsking om kultursektoren, media og frivillig sektor med vidareføring av forskingsprogramma KULMEDIA og Sivilsamfunn og frivillig sektor 2018-2020.

 • Statsbudsjettet 2019: Styrkjer barnevernets innsats mot ungdomskriminalitet

  08.10.2018 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Ungdomskriminaliteten i Oslo har etter fleire år med nedgang vore aukande sidan 2015. Regjeringa føreslår å styrkje barnevernet i Oslo kommune med 10 millionar kroner for at dei betre kan følgje opp ungdom i kriminelle miljø.

 • Regjeringa satsar på teknologi og på kvalitet i høgare utdanning

  08.10.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil satse på teknologi, fornye og omstille næringslivet, og heve kvaliteten i høgare utdanning i den reviderte langtidsplanen for forsking og høgare utdanning. Det pregar også Kunnskapsdepartementet sitt budsjett.

 • Sårbare stater, humanitær hjelp og menneskerettigheter prioriteres

  08.10.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Internasjonale fellesløsninger og institusjoner er under press. Samtidig blir de globale sikkerhetsutfordringene mer komplekse. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til sårbare stater og mennesker i nød, og trappe opp innsatsen for menneskerettigheter i budsjettet for 2019, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Statsbudsjettet 2019: Solid satsing på objektsikring

  08.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med objektsikring med 171 millioner kroner til politiet, 17,5 millioner kroner til PST, 148,2 millioner kroner til datasentre i justissektoren, samt å bevilge 865,3 millioner kroner til nytt beredskapssenter.

 • Statsbudsjettet 2019: Økning i antall overføringsflyktninger

  08.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke antall overføringsflyktninger fra 2 120 i 2018 til 3 000 i 2019.

 • Klimatilpasset landbruk avgjørende i kampen mot underernæring

  08.10.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er de aller fattigste og sårbare som rammes hardest av klimaendringene. Matmangel og sviktende avlinger er i økende grad årsaken til ustabilitet og konflikt. Klimatilpasning er en forutsetning for å nå bærekraftsmålene. Derfor vil vi øke støtten til matsikkerhet og klimasmart landbruk med 60 millioner kroner på neste års budsjett, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 • Statsbudsjett 2019: Satsing på samisk kultur og litteratur

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår 2 millionar kroner for å etablere ei ny ordning i Norsk kulturfond, for omsetjing av samisk litteratur til norsk og auke formidlinga av samisk litteratur.

 • Statsbudsjett 2019: Ressurssenteret for eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet blir styrka

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Tverga - ressurssenteret for eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet vil bli tildelt 2 millionar over statsbudsjettet i tillegg til 3 millionar frå spelemidla. Tverga skal leggje til rette for aktivitet over heile landet.

 • Statsbudsjettet 2019: Betre digitalt forbrukarvern

  08.10.2018 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  For å styrkje forbrukarane sine rettar i den digitale kvardagen, føreslår regjeringa å auke løyvinga til Forbrukartilsynet med 6 millionar kroner. Det er ein auke på 23 prosent.

 • Statsbudsjettet 2019: Startar digitalt løft for barnevernet

  08.10.2018 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa føreslår 30 millionar kroner til eit digitaliseringsløft for barnevernet. Målet er å gi tilsette betre støtte i arbeidet og meir tid til å følgje opp kvart enkelt barn og kvar enkelt familie.

 • 200 nye plassar i varig tilrettelagt arbeid

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringa vil at fleire skal kunne delta i arbeidslivet og foreslår å auke tildelinga til arbeidsmarknadstiltaket varig tilrettelagt arbeid med 22,5 millionar kronar. Det svarer til ein auke på om lag 200 plassar.