Nyheter om Statsbudsjettet 2019

Viser 121-140 av 141 treff.

 • Statsbudsjettet 2019: Budsjett for grønn omstilling

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I Jeløya-plattformen er klima fremhevet som en av seks store utfordringer Norge står overfor, og regjeringen har satt en rekke ambisiøse klimamål. Regjeringen fører en klimapolitikk som bidrar til at Norge oppfyller sine klimaforpliktelser og samtidig skaper nye arbeidsplasser. Budsjettforslaget for 2019 inneholder en rekke satsinger som vil kutte utslipp og stimulere til grønn omstilling.

 • Statsbudsjettet 2019: Økt innsats mot fremmede arter

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen gir 10 millioner kroner ekstra til tiltak mot fremmede skadelige arter. Pengene skal gå til tiltak som skal forhindre tap av naturmangfold.

 • Statsbudsjettet 2019: Fortsatt økt satsning mot marin forsøpling

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen vil fortsette sin sterke innsats mot marin forsøpling og mikroplast, og forslår derfor en økning på 35 mill. kroner i budsjettet til bl.a. Senter for oljevern og marint miljø, samarbeid med næringslivet, forskning, og internasjonalt arbeid for sterkere globale forpliktelser.

 • Statsbudsjettet 2019: Oppdatert nasjonal jordvernstrategi

  08.10.2018 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget. Samtidig viser tallene for omdisponeringen av dyrka jord for 2017 at en var nær ved å nå målet på under 4 000 dekar. Dette var den laveste omdisponeringen siden registreringen startet i 1976.

 • Økning på 250 millioner kroner til humanitære kriser

  08.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke det humanitære budsjettet med om lag 250 millioner kroner i 2019. - Norge skal være en pådriver for rask og effektiv humanitær innsats. I Syria, Jemen, Sør-Sudan og mange andre land som er rammet av konflikt, naturkatastrofer og andre kriser, er det enorme behov for hjelp, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Øker innsatsen for menneskerettighetene

  08.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Menneskerettighetene er under økende press flere steder i verden. Dette er bakgrunnen for at regjeringen vil øke støtten til innsats for menneskerettigheter med 88 millioner kroner til 680 millioner på neste års budsjett, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Meir aktivitet i Forsvaret

  08.10.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Regjeringa fortset arbeidet med å styrke Forsvaret og har foreslått å auke forsvarsbudsjettet for 2019 med 4 milliardar kroner nominelt. Det er ei auking på 7,3 prosent. Med ei bevisst satsing på Forsvaret ser vi no at mannskapane får meir trening og øving med meir tilgjengeleg materiell. Reaksjonsevna blir kortare, og evna til å halde ut i ein konfliktsituasjon aukar. Dette er heilt i tråd med målsettingane våre og viser at regjeringa er til å stole på i forsvarspolitikken, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 • Statsbudsjett 2019: 10 millionar kroner til ordboksarbeid

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Det Norske Akademis Ordbok (NAOB) kjem i år inn på statsbudsjettet, med eit tilskot på 2 millionar kroner. 2 millionar kroner går òg til Universitetet i Bergen sitt arbeid med å digitalisere Norsk Ordbok (NO).

 • Statsbudsjett 2019: Statsstipend til Evy Johanne Håland og Bjarte Bruland

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om å tildele nye statsstipend til Evy Johanne Håland og Bjarte Bruland. Stipenda er i dag på kr 442 400 kroner per år.

 • Regjeringa vil ha folkehøgskole på Svalbard

  08.10.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve 7,1 millionar kroner til å starte opp ein folkehøgskole på Svalbard hausten 2019. - Ein slik folkehøgskole vil gi elevar og tilsette eit heilt unikt tilbod, og bidra til eit særskilt fokus på miljø og berekraft i ein sårbar region. Det vil også skape nye arbeidsplassar og auke andelen norske fastbuande, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Vil trappe opp innsatsen for forskning og høyere utdanning med 1,5 milliarder

  08.10.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning varsles det at regjeringen vil bruke 1,5 milliarder kroner på tre nye opptrappingsplaner over de fire neste årene. Pengene skal brukes på et teknologiløft, forskning og utvikling knyttet til fornyelse og omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning. I statsbudsjettet for 2019 følges dette opp med 481 millioner kroner.

 • Samferdselsbudsjettet 2019: Fylka skal administrere fylkesvegane

  08.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa har konkludert med at ansvaret for å administrere fylkesvegane skal overførast til dei nye fylkeskommunane. Det er fylka som har det juridiske og økonomiske ansvaret for vegane, og ei overføring av fylkesvegadministrasjonen vil styrke fylkeskommunane i arbeidet med fylkesvegane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 • Styrker evna til sikring

  08.10.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Objektsikring er ein del av regjeringas arbeid med sikkerheit og beredskap i Noreg. I 2019 vil regjeringa at Heimevernet skal øve og trene sikringsstyrkane meir. Regjeringa vil også sette av meir pengar til å sikre skjermingsverdige bygningar og installasjonar.

 • Statsbudsjettet 2019: Finanstalen

  08.10.2018 Tale/innlegg Finansdepartementet

  Finansministerens redegjørelse i Stortinget 8. oktober 2018 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2019.

  Av: Finansminister Siv Jensen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 8. oktober 2018.

 • Økt satsing på faglig samarbeid i utviklingspolitikken

  08.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge er ikke bare et land rikt på naturressurser, vi er også rike på kunnskap. Norsk ekspertise blir stadig mer etterspurt av utviklingsland, og vi ønsker å dele mer. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kunnskapsbanken og faglig samarbeid med 290 millioner kroner, til totalt nærmere 862 millioner kroner i 2019, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 • Bedre behandlingstilbud for å hindre seksuelle overgrep

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen styrker arbeidet mot vold og overgrep med 67 millioner kroner i 2019. Av disse skal 19 millioner kroner brukes til å etablere et landsdekkende tilbud for å hindre at personer som er dømt for seksuallovbrudd begår nye overgrep.

 • Landmakta får over 340 millionar ekstra

  08.10.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Regjeringa vil at utviklinga av landmakta skal vere berekraftig på lang sikt. Slik blir utviklinga i heile Forsvaret best mogleg, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 • Statsbudsjettet 2019: 17 millionar til mineralnæringa

  08.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår å gi nærmare 17 millionar kroner meir til mineralnæringa i 2019, og prioriterer kartlegging av mineralressursar, med vekt på Nord-Noreg.

 • Sikrer brukerne bedre med nye digitale løsninger

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen fortsetter moderniseringen av Arbeids- og velferdsetaten, og setter av 423 millioner kroner i 2019 til nye IKT-løsninger. Statens pensjonskasse styrkes med 50 millioner kroner til utvikling av nye digitale løsninger.

 • Et godt arbeidsmarked

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Færre er ledige, flere kommer i jobb og bedriftene etterspør arbeidskraft. Regjeringen tilpasser innsatsen etter situasjonen på arbeidsmarkedet. - De gode tidene betyr at det er rom for å justerere enkelte bevilgninger, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.