Statsbudsjettet 2020

7. oktober 2019 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumentene

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med Statsbudsjettet 2020.

Mennesker

Statsbudsjettet fra A til Å

Alfabetisk oversikt over utvalgte tema i budsjettet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementets svar på spørsmål fra Stortinget om Statsbudsjettet 2020.

Aktuelt

Nett-tv

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Et budsjett som ruster Norge for fremtiden

07.10.2019: Norge er inne i en god periode. Det er optimisme og stor investeringsvilje i bedriftene. De skaper nye jobber i by og bygd. Regjeringen benytter de gode tidene til å prioritere tiltak som bidrar til et grønnere, mer moderne og tryggere Norge.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Regjeringa styrkjer dei frie inntektene til kommunane med 1,3 milliardar kroner

07.10.2019: − Regjeringa sitt budsjettframlegg for kommunesektoren i 2020 setter kommunane i stand til å styrkje viktige velferdstenester. Vi legg særleg til rette for å styrkje tilbodet til rusavhengige og tidleg innsats i skulen, seier kommunalminister Monica Mæland.

Dokumenter

Meld. St. 1 (2019–2020)

Nasjonalbudsjettet 2020

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 1 S Gul bok (2019–2020)

Statsbudsjettet 2020

Samlet framstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Prop. 1 LS (2019–2020)

Skatter, avgifter og toll

Samlet framstilling av regjeringens forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet.

Flere dokumenter