Nyheter om Revidert nasjonalbudsjett 2020

Viser 21-40 av 68 treff.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Kompensasjonsordningene for idrett, frivillighet og kultur forlenges, justeres og økes

  12.05.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Dette var viktig å få på plass. Med de forlengede og justerte kompensasjonsordningene på idrett-, frivillighet- og kulturfeltet har vi til sammen, siden koronapandemien rammet Norge, satt av over 1,6 milliarder kroner frem til 15. juni, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Økonomisk pakke til idretten og frivilligheten

  12.05.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Idrett er landets største organiserte aktivitet for barn og ungdom, og en uvurderlig oppvekstarena. At flere idrettslag har kunnet sette i gang med aktivitet har vært avgjørende for mange barn og unge over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Nå er jeg glad for å kunne opplyse om at vi også vil gjøre enda mer for å bidra til at idrettslag som er avhengig av inntekter fra små og store arrangementer kommer seg gjennom denne krisa.

 • Revicert nasjonalbudsjett: Økte driftsbevilgninger til sykehusene

  12.05.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke sykehusene med 5,5 milliarder kroner knyttet til virusutbruddet. Dette sikrer at sykehusene kan dekke økte kostnader som følge av virusutbruddet og trappe opp igjen til mer normal pasientbehandling samtidig som beredskapsplanlegging, bemanningssituasjonen og smittevernhensyn ivaretas.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides

  12.05.2020 Pressemelding Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil utvide ordningen med gunstig skattemessig behandling av opsjoner i små oppstartsselskaper. Ordningen skal gjøre det enklere å rekruttere og beholde ansatte, og den blir nå tilgjengelig for større selskaper og flere ansatte.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2020: Egen tiltakspakke for sårbare barn og unge på justisområdet

  12.05.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil forbedre situasjonen for sårbare barn og unge, og foreslår å styrke arbeidet mot overgrep over internett, utvide aktivitetstilbudet til barn på asylmottak, og forsterke oppfølgingen av ungdom som gjennomfører ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Om lag 100 milliarder i statlige inntekter fra petroleumsvirksomheten i 2020

  12.05.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statens netto kontantstrøm fra sokkelen er i revidert nasjonalbudsjett anslått til 98 milliarder kroner sammenliknet med nasjonalbudsjettet. Anslaget er betydelig redusert fra anslaget i statsbudsjettet, hovedsakelig på grunn av lavere priser på olje og gass.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2020: Ytterligere 25 millioner kroner for å få gods fra vei til sjø

  12.05.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - I Norge har vi muligheten til å benytte den lange kystlinjen vår til å frakte varer og gods. Det er mer miljøvennlig og trafikksikkert enn på veien. Derfor har tilskuddsordningen for å få mer gods fra vei til sjø vært en suksess. Vi foreslår nå å bevilge ytterligere 25 millioner kroner til ordningen i 2020, slik at enda mer gods kan dra til sjøs, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Valuta gir økte utgifter for Forsvaret

  12.05.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  En svak krone gir Forsvaret betydelige merutgifter til valuta. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett omdisponerer derfor regjeringen 206 mill. kroner internt på forsvarsbudsjettet for å dekke merutgift knyttet til drivstoff og valuta. Allerede før koronapandemien har en svak krone, spesielt målt opp mot euro og dollar, gitt Forsvaret betydelige merutgifter til valuta. Koronapandemien har ytterligere forsterket valutautfordringene og Forsvarsdepartementet jobber fortløpende med å avklare den økonomiske effekten pandemien har på forsvarsbudsjettet.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Ny ordning skal hjelpe eksportører

  12.05.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil sette av 20 milliarder kroner for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2020: Jernbane: Dampen haldast oppe i pågåande byggeprosjekt, men kostnadsauke får konsekvensar for andre store prosjekt

  12.05.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Utbyggingsaktiviteten på jernbanenettet er høg. Dei komande åra vil fleire prosjekt opne for trafikk og gi dei reisande eit betre togtilbod. Samstundes er det klart at jernbanesektoren no står overfor ein krevjande økonomisk situasjon på grunn av auka kostnader i år på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen. Vi må prioritere å halde framdrifta i desse pågåande prosjekta, men det får diverre konsekvensar for framdrifta i andre utbyggingsprosjekt på jernbanen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Prioriterer kommuner som følger opp eldrereformen Leve hele livet

  12.05.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen følger opp eldrereformen Leve hele livet og legger i 2021 til rette for at de kommunene som omstiller seg i tråd med reformen vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger.

 • Nett-tv

  Revidert nasjonalbudsjett: Et budsjett som bidrar til å ta hverdagen trygt tilbake

  12.05.2020 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor

  Norsk økonomi er rammet av det mest alvorlige tilbakeslaget i fredstid. Samtidig er regjeringen i full gang med å legge grunnlaget for veien ut av krisen.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

  12.05.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Forslag på bakgrunn av tidligere vedtak i Stortinget: Redusert arbeidsgiveravgift mai og juni 2020. Regjeringen foreslår å redusere arbeidsavgiften med fire prosentenheter i mai og juni 2020. I sone V, der satsen for arbeidsgiveravgift er null,

 • Revidert nasjonalbudsjett 2020: Forsinkelser på Fornebubanen gir penger til andre bytiltak

  12.05.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Denne regjeringen har satset stort på kollektivtransport, syklende og gående i de største byområdene. Det skal vi fortsette med. I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å bevilge 60 millioner kroner til byområdene. Dette bidrar til at vi kan inngå belønnings- og byvekstavtaler i 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2020: Avinor styrkes med fem milliarder kroner

  12.05.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Luftfartsbransjen og Avinor er spesielt hardt rammet av koronakrisen. Når alt ble stengt, mistet både flyselskap og tilknyttede virksomheter inntekter. Avinor står nå i en svært kritisk situasjon. Gjennom revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å styrke Avinor med fem milliarder kroner for de utfordringene de allerede har, og fortsatt kommer til å ha i tiden framover, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Ekstra løyvingar til skogbruket og reindrifta

  12.05.2020 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Med bakgrunn i situasjonen i skogbruket etter Covid 19-utbrotet gjer regjeringa framlegg om å løyve 50 millionar kroner til ei ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Auka innsats i Afrika sør for Sahara

  12.05.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Det som har vært ei krise i vårt land, kan bli ein katastrofe i utviklingsland. Styresmaktene i afrikanske land står overfor store utfordringar i handteringa av koronapandemien. I denne situasjonen vil vi bidra ekstra til å styrke desse landa sine helsesystem og til å hjelpe menneske i ein sårbar situasjon, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2020: IKT-utstyr til kriminalomsorga

  12.05.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Innsette skal kunne ha kontakt med pårørande og advokat under koronapandemien. Regjeringa foreslår derfor å bevilge 7 millioner kroner til mellom anna innkjøp av sikra IKT-utstyr som nettbrett og telefoni.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Vil grave fram det første vikingskipet på 100 år

  12.05.2020 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa har lagt fram forslag om å auke Riksantikvaren sitt budsjett med 15,6 millionar kroner. Midla skal dekke ei arkeologisk utgraving av Gjellestadskipet i Halden.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Nullmoms for dybdejournalistikk

  12.05.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  I revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen fram forslag til lovendringer som innebærer merverdiavgiftsfritak for dybdejournalistikk