Nyheter om Statsbudsjettet 2020

Viser 1-20 av 124 treff.

 • Statsrekneskapen 2019

  24.04.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Samla overskot i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond vart 276,7 milliardar kroner i 2019. Det syner statsrekneskapen for rekneskapsterminen 1. januar til 31. desember 2019 som vart lagt fram i dag.

 • Oppdaterte budsjettall som følge av økonomiske tiltak etter koronautbruddet

  03.04.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen har iverksatt kraftfulle tiltak for å trygge arbeidsplassene og skape trygghet for arbeidstakere. Samlet anslås de økonomiske tiltakene som så langt er fremmet eller varslet siden 12. mars å svekke budsjettbalansen med nær 140 milliarder kroner. Reduserte skatter og økte utgifter i inntektssikrings-ordningene for permitterte, arbeidsledige og syke anslås å svekke budsjettet med vel 60 milliarder kroner. På usikkert grunnlag anslås hver ekstra måned med sterk nedsatt aktivitetsvekst å øke underskuddet med 57 milliarder.

 • Regjeringen foreslår stønadsordning til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

  20.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen kommer nå med en tidsbegrenset stønadsordning for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som mister inntekt på grunn av koronaepidemien.

 • Betydelig fall i aktiviteten og kraftfulle økonomiske grep

  20.03.2020 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor

  Virusutbruddet vil ha stor innvirkning på norsk økonomi, og trekke aktiviteten betydelig ned den nærmeste tiden. Samtidig vil de økonomiske tiltakene som nå iverksettes motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger med om lag 280 milliarder kroner. Til sammenligning var samlet verdiskaping i fastlandsbedriftene rundt 500 milliarder kroner per kvartal før virusutbruddet.

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2019

  29.11.2019 Pressemelding Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett for 2019 anslås bruken av oljeinntekter til 234,6 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 2,8 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 7,6 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

 • Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2020

  27.11.2019 Tale/innlegg Finansdepartementet

  - Stortingsflertallet har kommet frem til en budsjettenighet som legger til rette for at den gode og trygge utviklingen i norsk økonomi kan fortsette.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Stortinget 27. november 2019

 • Regjeringen vil sette av 715 millioner i tilskuddsordning for kommunedelen av Helseplattformen

  22.11.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår i nysalderingen av budsjettet for 2019 at det settes av 715 millioner kroner for å legge til rette for deltakelse fra kommunene og fastleger i Midt-Norge i Helseplattformen.

 • 38,4 millioner til ALIS-Nord og ALIS-Vest

  22.11.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår i nysalderingen av budsjettet for 2019 at det settes av 38,4 millioner for å bedre rekrutteringen til fastlegeordningen gjennom prosjektene ALIS-Nord og ALIS-Vest.

 • Meld. St. 1 (2019–2020) Nasjonalbudsjettet 2020 og Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 (Gul bok)

  30.10.2019 Svar til Stortinget Finansdepartementet

  Rettebrev

 • Hva får vi råd til i fremtiden?

  24.10.2019 Tale/innlegg Finansdepartementet

  - Det som er sikkert er at vi skal leve av kompetansen og menneskene som bor i landet vårt, av bedriftene våre og deres ideer.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg på KÅKÅnomics 24. oktober 2019

 • Finanspolitikk for vekst og verdiskapning

  22.10.2019 Tale/innlegg Finansdepartementet

  - Vi må utnytte ressursene våre enda bedre enn i dag og fremme et omstillingsdyktig og nyskapende næringsliv. Slik at vi - med dere på laget - får enda flere i jobb.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg for næringslivet i Bergen

 • Presentasjon av Statsbudsjettet

  08.10.2019 Tale/innlegg Finansdepartementet

  - Vårt beste forsvar er å investere fremtidsrettet, omstille oss, og føre en ansvarlig økonomisk politikk. Regjeringen vil bruke handlingsrommet i budsjettet, og den gode situasjonen i økonomien, til å forberede samfunnet vårt best mulig på fremtiden.

  Av: Finansminister Siv Jensen Finansministerens innlegg på NHOs eierforum og hos Gambit 8. oktober 2019.

 • Forsterket innsats i inkluderingsdugnaden

  07.10.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Individuell jobbstøtte, funksjonsassistanse, mentorordning og lønnstilskudd er sentrale ordninger når arbeidet med inkluderingsdugnaden foreslås styrket med om lag 50 millioner kroner i 2020.

 • Regjeringa styrkjer innsatsen mot useriøse arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet

  07.10.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringa foreslår ei arbeidslivspakke på 25 millionar kroner for å møte utfordringane i arbeidslivet knytta til useriøse arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet, varsling og sikkerheit på norsk sokkel.

 • 444 milliarder til folketrygden i 2020

  07.10.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Folketrygdens totale utgifter for Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 antas å bli 444 milliarder kroner. Det er en økning på nær 18 milliarder kroner fra saldert budsjett 2019. Utgiftene til alderspensjon, uføretrygd og sykepenger øker, mens utgiftene til dagpenger og arbeidsavklaringspenger går ned.

 • Foreslår endringer i trygdereglene for flyktninger

  07.10.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår å harmonisere flyktningers trygderettigheter med rettighetene til øvrige grupper med kort botid. Samtidig foreslås det å øke botidskravene fra tre til fem år for en rekke trygdeytelser. Ordningen med supplerende stønad foreslås utvidet til også å omfatte uføre personer med flyktningstatus.

 • Statsbudsjettet 2020: Regjeringen styrker beredskapen i nord

  07.10.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen prioriterer å styrke beredskapen i nord, og foreslår å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø og etablere HF-dekning i de nordlige havområder opp til Nordpolen.

 • Legger om AAP-reglene for unge under 25 år

  07.10.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår å redusere minsteytelsen for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger under 25 år, og bruke det innsparte beløpet til å styrke oppfølgingen av unge som mottar arbeidsavklaringspenger.

 • Statsbudsjettet 2020: Målet om to politiårsverk per 1000 innbyggere kan nås i 2020

  07.10.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår i budsjettet for 2020 å bevilge 100 millioner kroner for å styrke politibemanningen. Med dette legger regjeringen til rette for at målet om to politiårsverk per 1000 innbyggere kan nås i 2020.

 • Foreslår faste satsar for stønad til barnebriller

  07.10.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Ordninga med stønad til barnebriller har hatt ein sterk utgiftsauke dei seinare åra. Regjeringa foreslår derfor å innføre faste satsar frå 1. mars 2020.