Nyheter om Statsbudsjettet 2021

Viser 61-80 av 207 treff.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Foreslår å auke løyving med 435 millionar kroner for å sikre eit grunnleggjande togtilbod i andre halvår av 2021

  11.05.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Økonomien til persontogselskapa har blitt hardt råka som følgje av at vesentleg færre reisande har tatt toget under pandemien. Vi må ta høgde for at perioden med smittevern og færre passasjerar kan bli lenger enn tidlegare lagt til grunn. Regjeringa foreslår difor å gjere det mogleg å forlengje tilleggsavtalene med togselskapa og auke det statlege kjøpet av persontogtenester, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringen prioriterer samferdsel langs kysten

  11.05.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet

  Regjeringen skal ta Norge trygt ut av koronakrisen ved å skape mer, inkludere flere og sørge for gode tjenester for innbyggerne. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen derfor å redusere ferjetakstene og endre fordelingen av midler til båt og ferje. I tillegg foreslår regjeringen å gi tilskudd til veiprosjekter som avløser ferjer.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringa vil styrkje innsatsen mot skrantesjuke

  11.05.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa foreslår å flytte 2 millionar kroner i budsjettet for 2021 til arbeidet med skrantesjuke. Det er behov for ein styrkt innsats som følgje av eit nytt smitteutbrot på Hardangervidda som blei oppdaga i 2020.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Vil forlenge flere av støtteordningene for næringslivet

  11.05.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil forlenge støtteordningene for næringslivet. I tillegg skal insentivene i ordningene forbedres slik at aktiviteten tar seg raskere opp ved gjenåpningen av samfunnet.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Kommunane får auka ansvar for barnevernet

  11.05.2021 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Den 1. januar 2022 trer barnevernsreforma i kraft. Reforma gjev kommunane auka fagleg og økonomisk ansvar for barnevernet. Staten kompenserer for dei auka utgiftene som kommunane får.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2021: Regjeringen anskaffer nye 4G-mobiltelefoner for høygradert kommunikasjon

  11.05.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Det er svært viktig at mobil evne til å kommunisere høygradert opprettholdes. Regjeringen vil derfor erstatte de eksisterende 2G/3G-mobiltelefonene med ny 4G-versjon.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Millionar til fleksible utdanningar og kompetanseløft for luftfarten

  11.05.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke støtta til fleksible og desentraliserte utdanningar med dryge 45 millionar kroner. I tillegg vil regjeringa bruke 10 millionar kroner på eit kompetanseløft for luftfarten.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2021: Investinor får samarbeide med private om investeringsfond i skogsektoren

  11.05.2021 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen vil åpne for at Investinors midler til skog- og trenæringene skal kunne inngå i felles fond med private aktører, og at Investinor skal kunne forvalte midlene, dersom det ikke finnes egnede private forvaltere.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Nøkkeltall i Revidert nasjonalbudsjettet 2021

  11.05.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet offentliggjør enkelte nøkkeltall før revidert budsjett legges frem kl. 10:45 for å gi lik tilgang til tall som kan være markedssensitive. En mer detaljert anslagstabell blir publisert sammen med revidert nasjonalbudsjett.

 • Revidert nasjonalbudsjett (oppdatert versjon): Regjeringen vil sende prøveordning med rullerende maksimal tillatt biomasse på høring

  11.05.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Stortinget har bedt regjeringen utrede en ordning med rullerende maksimal tillatt biomasse (MTB), og legge fram en sak for Stortinget i vårsesjonen 2021, med sikte på å innføre en prøveordning som skal bidra til økt bearbeiding og verdiskapning. I revidert nasjonalbudsjett presenteres rammene for en prøveordning med rullerende MTB som kan sendes på høring.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2021

  05.05.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner (H) inviterer til pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett for 2021 tirsdag 11. mai kl. 11:00.

 • Svar på spørsmål om bevilgninger til nordområdeformål

  19.03.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Martin Henriksen (Ap) om hvor mye som er bevilget til nordområdeformål på statsbudsjettet for 2021, og om bevilgningene til nordområdetiltak har økt eller blitt redusert i årene 2013-2021.

 • Vi går lysere tider i møte

  16.03.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  I materialet til regjeringens konferanse om budsjettet for 2022 er det lagt til grunn at vaksinering av den vokse befolkningen og utfasingen av smitteverntiltakene vil legge grunnlag for høy vekst i norsk økonomi. Hvor raskt veksten vil ta seg opp, avhenger i stor grad av hvor raskt vaksineringen går og hvor tidlig smitteverntiltak kan fases ut.

 • 825 millioner kroner til obligatorisk testing på grensen

  29.01.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fra 18. januar plikter innreisende til Norge fra karantenepliktige land å teste seg før de reiser videre inn i landet. Kapasiteten ved eksisterende teststasjoner er utvidet, og det er etablert flere teststasjoner.

 • Fremtidsscenarioer for pandemien

  29.01.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen legger nå frem tre mulige løp for pandemien og smitteverntiltak fremover: Et optimistisk scenario, et mellom-scenario og et pessimistisk scenario.

 • Skal markere vaksinasjon av eldre med måltid

  29.01.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til en tilskuddsordning for kommuner som samarbeider med restauranter om å tilby billige middager for hjemmeboende eldre som ønsker å spise sammen med andre. Dette skal skje etter at de eldre har fått koronavaksine, og blir en viktig markering for mange av at pandemien endelig nærmer seg slutten. Målet er å hindre ensomhet og samtidig støtte restaurant- og taxinæringen.

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2020

  27.11.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett for 2020 anslås bruken av oljeinntekter til 392,5 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 3,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 12,3 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

 • Kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter i sykehusene

  20.11.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Virusutbruddet førte til redusert aktivitet ved sykehusene fra mars 2020, og dermed lavere aktivitetsbaserte inntekter for sykehusene. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til helseregionene med 2,4 milliarder kroner for å kompensere tapte inntekter til og med mai 2020.

 • Nye økonomiske tiltak

  10.11.2020 Pressemelding Finansdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til nye kraftfulle tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. Forslagene er blant annet rettet mot helsesektoren, kompensasjon til kommuner og næringsliv, støtte til sårbare grupper og forlengelse av ordninger for inntektssikring.

 • Svar på spørsmål om plast i havet

  27.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Terje Halleland (Frp) om hvordan regjeringen kan  mene at bekjempelse av plast i havet er høyt prioritert i utviklingspolitikken når summen som går til dette formålet reduseres betydelig i budsjettforslaget for 2021.