Advokater i internasjonale barnebortføringssaker

Justis- og beredskapsdepartementet søker etter engasjerte advokater som ønsker å jobbe med saker om internasjonal barnebortføring.

Norge har tiltrådt Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring (barnebortføringskonvensjonen). Formålet med konvensjonen er at barn som er blitt ulovlig bortført fra en konvensjonsstat til en annen skal tilbakeleveres så raskt som mulig. Justis- og beredskapsdepartementet ved sivilavdelingen er utpekt som sentralmyndighet og har et overordnet ansvar for å sikre at formålet med konvensjonen blir oppfylt. Konvensjonen er implementert i norsk rett ved lov av 8. juli 1988 nr. 92 (barnebortføringsloven).

Det er myndighetene i det landet som barnet er bortført til som skal avgjøre om barnet skal returneres eller ikke, etter reglene i barnebortføringskonvensjonen. I Norge er det Oslo tingrett som avgjør spørsmålet etter reglene i barnebortføringsloven.

For å gjøre det enklere for berørte foreldre å raskt komme i kontakt med en kompetent norsk advokat, har Justis- og beredskapsdepartementet etablert en liste over advokater som ønsker å påta seg denne type oppdrag. Listen er nå under revidering, og vi oppfordrer derfor alle advokater som ønsker å stå på listen om å søke. Advokater som er på listen i dag må søke på nytt. Listen revideres hvert femte år og opptak er personlig.

Det stilles krav til bred juridisk kompetanse, god kunnskap om barne- og familierett, språkkunnskaper, prosedyreerfaring og gyldig advokatbevilling.
Videre er det ønskelig med erfaring med bruk av internasjonale konvensjoner, at det oppnås en viss geografisk spredning mellom de advokatene som kommer på listen og at begge kjønn er representert.
Opptak på listen forutsetter deltakelse på et heldagsseminar om barnebortføring i regi av Justis- og beredskapsdepartementet. Seminaret vil for øvrig være åpent for alle advokater som ønsker å delta, uavhengig av om de står på listen eller ikke. Seminaret vil bli avholdt 16. april 2018.

Departementet vil etter fullført kurs sende inn deltakerliste og dokumentasjon til Advokatforeningen for medlemmer som vil søke om å få godkjent kurset som obligatorisk etterutdanning.

Listen vil bli offentliggjort på departementenes nettside om internasjonal barnebortføring; www.barnebortforing.no, og vil ellers bli formidlet til de som henvender seg til norske myndigheter om dette. Det er opp til partene selv å avgjøre om de ønsker å bli representert av en advokat. Partene må derfor selv oppnevne den advokaten de i så tilfelle ønsker, og de vil ha full anledning til å velge en advokat utenfor listen. Det kan søkes om dekning av advokatutgifter etter de alminnelige reglene om fri rettshjelp, se rundskriv om fri rettshjelp, ref. SRF-1/2017, kapittel 9.4.

Mer informasjon om sakstypen samt nærmere retningslinjer om utvelgelsesprosedyren finnes på www.barnebortforing.no. Se også departementets rundskriv om internasjonal barnebortføring for mer informasjon om advokatens rolle i barnebortføringssakene.

Spørsmål om ordningen kan rettes til avdelingsdirektør Torunn M. Bolstad,
tlf: 22 24 54 32 eller seniorrådgiver Lene Smith Walaas, tlf: 22 24 55 12.

Søknad merket «17/5640» sendes Justis- og beredskapsdepartementet v/Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, innen 1. februar 2018.