Justis- og beredskapsdepartementets serviceerklæring

Serviceerklæringen beskriver hvordan Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med internasjonal barnebortføring, og retter seg særlig mot foreldre som har fått barnet sitt bortført eller tilbakeholdt etter et opphold i utlandet.

Serviceerklæringen inneholder også informasjon for andre som kommer i kontakt med slike saker som for eksempel advokater, politi eller barnevern.

Hvilket departement kan kontaktes for å få bistand i barnebortføringssaken?

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for å bistå når et barn er bortført fra Norge til et land som har tiltrådt Haagkonvensjonen 1980 om barnebortføring.
Se oversikt over land her   

Departementet kan også bistå når et barn er bortført til Norge fra et land som har tiltrådt denne konvensjonen.

Utenriksdepartementet bistår i saker om bortføring av barn fra Norge til et land som ikke deltar i konvensjonssamarbeidet. 

Hva kan Justis- og beredskapsdepartementet bistå med?

Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet er sentralmyndighet i Norge for Haagkonvensjonen av 1980 om internasjonal barnebortføring. Departementet har en viktig rolle både i den direkte kontakten med privatpersoner og som overordnet ansvarlig for at Norge etterlever konvensjonsforpliktelsene. Sentralmyndighetens oppgaver inkluderer å motta og formidle henvendelser fra privatpersoner og andre lands myndigheter, samarbeide med sentralmyndighetene i de andre landene og utføre de oppgavene som konvensjonen pålegger den. Dette arbeidet utføres ofte i nært samarbeid med andre offentlige instanser i Norge som politiet, namsmannen, domstolene og barnevernsmyndighetene.

En nærmere beskrivelse av hva departementet har ansvar for å bistå med og hvilke begrensninger det er for vårt arbeid, finnes på departementets nettside om barnebortføring.
Les mer om bistand fra norske myndigheter 

Kontakt med Justis- og beredskapsdepartementets sivilavdeling:

Sivilavdelingen kan kontaktes per telefon eller e-post.
Telefonnummer til avdelingens forværelse (hverdager mellom kl. 1000 og 1400):
(+47) 22 24 54 51
E-post kan sendes til Justis- og beredskapsdepartementet på adressen: [email protected]  

Saksbehandlingstid i departementet

Søknadene som sendes til Justis- og beredskapsdepartementet, krever ulik saksbehandling. Derfor vil saksbehandlingstiden kunne variere. Alle saker behandles så raskt som mulig.

Departementet vil sende en skriftlig bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Dersom det er behov for å oversette noen av dokumentene i saken, vil departementet sørge for oversettelse. Hvor lang tid slik oversettelse vil ta, avhenger av hvilket språk dokumentene må oversettes til og antall sider som skal oversettes.

Departementet vil først sende en sak videre til norsk domstol eller til sentralmyndigheten i utlandet når søknaden er komplett. Dersom søknaden er ufullstendig, kan dette påvirke saksbehandlingstiden hos norsk domstol eller sentralmyndigheten i det landet barnet er bortført til. Det ønsker vi å unngå. Ved mangler i søknaden, vil departementet derfor ta kontakt med avsender av søknaden for å innhente dokumentasjonen som mangler. Når søknaden er komplett, videresendes søknaden.

Saksbehandlingstid hos utenlandsk myndighet

Det er store variasjoner i saksbehandlingstid når saken er oversendt til sentralmyndigheten i landet barnet er bortført til. Vi vil holde forelderen eller advokaten orientert om utvikling og fremdrift i saken.

Bruk av advokat

For saker ut av Norge: Det stilles ikke krav om at foreldre som opplever en barnebortføring må være representert av norsk advokat. Imidlertid kan den enkelte ønske det, eller saken være av en slik karakter at å ha en norsk advokat vil være en fordel.

Enkelte land (ikke Norge) krever bruk av advokat når saken skal behandles av domstol eller forvaltningsorgan. Der det ikke er krav om advokat, kan det likevel være ønskelig og en fordel å ha lokal advokat. Departementet vil være behjelpelig med å innhente informasjon om advokat, og om man kan få dekket eventuelle advokatutgifter gjennom ordninger i det landet barnet er bortført til.

For saker inn i Norge: Det stilles ikke krav om at foreldre som opplever en barnebortføring til Norge, må være representert av advokat, verken i Norge eller i det andre landet. Imidlertid kan den enkelte ønske det, eller saken være av en slik karakter at å ha en norsk advokat vil være en fordel.

Justis- og beredskapsdepartementet har en liste over norske advokater publisert på sine nettsider.
Se advokatlisten her 

Advokatene som står oppført på listen skal ha særskilt kompetanse på og kjennskap til barnebortføring. Dersom du ikke ønsker å benytte deg av en advokat som står oppført på listen, kan du fritt velge en annen advokat.

I utgangspunktet må utgifter til juridisk bistand dekkes av parten selv. Utgiftene kan imidlertid søkes dekket gjennom ordningen med fri rettshjelp.
Les mer om økonomisk hjelp