Til og fra konvensjonsland – Europarådskonvensjonen

For land som har tiltrådt Europarådskonvensjonen om barnebortføring, gis bistand fra norske myndigheter gjennom Justis- og beredskapsdepartementet.

Barnebortføring er en straffbar handling etter norsk lov, jf. straffeloven § 216. Les mer om dette under punktet Barnebortføring er straffbart.

Norge og en rekke andre land er tilsluttet denne konvensjonen, som har regler om gjensidig anerkjennelse og fullbyrding av barnefordelingsavgjørelser fra andre konvensjonsland. Formålet med Europarådskonvensjonen er å sikre at avgjørelser om blant annet foreldreansvar, som er truffet i et konvensjonsland, anerkjennes og fullbyrdes i de andre konvensjonslandene. Dette vil kunne medføre at bortførte barn tilbakeføres til barnets opprinnelige bostedsland.

Kort om saksgangen til konvensjonsland

Dersom barnet ditt er bortført til et annet konvensjonsland, kan Justis- og beredskapsdepartementet bistå deg med å søke om anerkjennelse og fullbyrdelse av en norsk avgjørelse om foreldreansvar i dette landet.

Søknaden vil bli oversendt fra Justis- og beredskapsdepartementet til sentralmyndigheten i det landet barnet er bortført til.

Dersom du ikke vet hvor i dette landet barnet oppholder seg, vil Justis- og beredskapsdepartementet be utenlandske myndigheter om hjelp til å lokalisere barnet.

Det kan være hensiktsmessig å melde barnet savnet til politiet i Norge, uavhengig av om du vet hvor barnet befinner seg. Dette for at politiet i utlandet skal kunne gripe inn i saken ved en eventuell senere anledning.

Den utenlandske sentralmyndigheten videresender søknaden til den lokale domstolen, som tar stilling til spørsmålet om anerkjennelse og fullbyrdelse. En norsk avgjørelse om foreldreansvar skal normalt legges til grunn i andre konvensjonsland etter en domstolsbehandling der, og vil kunne få samme rettsvirkning i det aktuelle landet som en avgjørelse truffet i Norge. Det understrekes at anerkjennelse og fullbyrding innebærer at domstolen i utlandet tar direkte stilling til det underliggende spørsmål om hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet.

Søknaden

Ved en søknad om anerkjennelse og fullbyrdelse må du fylle ut justis- og beredskapsdepartementets søknadsskjema med en fullmaktserklæring. Skjemaet og fullmaktserklæringen må oversendes Justis- og beredskapsdepartementet i original, være datert og underskrevet.

Følgende dokumenter bør vedlegges søknaden:

  • en redegjørelse for de faktiske omstendighetene rundt bortføringen
  • norsk avgjørelse om foreldreansvar, f.eks. dom, fylkesnemndsvedtak
  • dokumentasjon på at avgjørelsen kan fullbyrdes i Norge
  • dokumentasjon på barnets bosted, f.eks. utskrift fra skole, folkeregister med mer
  • bilde av barn og bortfører
  • kopi av pass


Justis- og beredskapsdepartementet vil sørge for oversettelse av nødvendige dokumenter.

Kort om saksgangen fra konvensjonsland

Dersom barnet ditt er bortført fra et annet konvensjonsland til Norge, kan sentralmyndigheten i barnets bostedsland bistå med å søke om anerkjennelse og fullbyrdelse i Norge av en utenlandsk avgjørelse om foreldreansvar.

Søknaden oversendes fra sentralmyndigheten i barnets bostedsland til Justis- og beredskapsdepartementet i Norge.

Dersom du ikke vet hvor i Norge barnet oppholder seg, vil Justis- og beredskapsdepartementet be om bistand fra politiet til å lokalisere barnet.

Det kan være hensiktsmessig å melde barnet savnet til politiet i barnets bostedsland, uavhengig av om du vet hvor i Norge barnet befinner seg. Dette for at politiet i Norge skal kunne gripe inn i saken ved en eventuell senere anledning.

Justis- og beredskapsdepartementet videresender begjæringen til tingretten der barnet oppholder seg, og domstolen tar stilling til spørsmålet om anerkjennelse og fullbyrdelse. En utenlandsk avgjørelse om foreldremyndighet skal normalt legges til grunn i Norge etter en domstolsbehandling her. Det understrekes at anerkjennelse og fullbyrding innebærer at det tas direkte stilling til det underliggende spørsmål om hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet.


Ytterligere informasjon om konvensjonen finnes på Europarådets hjemmesider.