Norge og EITI

NorgeNorge har som eneste OECD-land besluttet å implementere EITI-kriteriene. Olje- og energidepartementet  har ansvaret for implementeringen i Norge. Implementering innebærer blant annet en årlig publisering av oljeselskapenes innbetalinger til staten og hva de respektive statlige organer har mottatt.

I Norge har Deloitte ivaretatt oppgaven med å motta og avstemme de innrapporterte tall fra henholdsvis selskaper og myndigheter. Arpeidsplaner er også laget før arbeidet med EITI-raportene kommer i gang. Det er også opprettet en interessentgruppe som involverer berørte samfunnsaktører. Her er myndigheter, næringen og det sivile samfunn representert.

Per i dag er det 24 kandidatland (Norge var kandidatland frem til 1.mars 2011) som søker å implementere EITI-kriteriene. Den norske implementeringsprosessen er vurdert av en uavhengig validator og godkjent av EITI-styret på styremøtet 1. mars 2011. Inklusive Norge har elleve land (Azerbajan, Liberia, Ghana, Mongolia, Den sentralafrikanske republikk, Nigeria, Niger, Yemen, Kirgisistan og Øst Timor) så langt fått stempelet ”compliant” (godkjent) av styret.

 

Det er blitt tillagt stor vekt at Norge implementerer EITI. Åpenhet om betalingsstrømmer og godt styresett er universelle prinsipper som Norge allerede etterlever. Når Norge likevel har valgt å implementere EITI håper man å kunne motivere og påvirke andre land, hvor behovet for å innføre åpenhetskriteriene er større, til å gjøre det samme.

Arbeidsplaner