Veiledning for rapportering

Et av de sentrale EITI-kriteriene er at landene etablerer en ordning der selskapenes innbetalinger til staten og statens mottatte betalinger fra selskapene på regulær basis skal innrapporteres, avstemmes og publiseres.


Et av de sentrale EITI-kriteriene er at landene etablerer en ordning der selskapenes innbetalinger til staten og statens mottatte betalinger fra selskapene på regulær basis skal innrapporteres, avstemmes og publiseres. DeLoitte har på oppdrag fra OED utført arbeidet med å motta og avstemme de respektive innrapporterte betalingsstrømmene. Den første rapporten (2008) fikk god mottagelse.

EITI-rapporten gir detaljert informasjon om hvert enkelt selskaps innbetaling av petroleumsskatt, CO2 avgift, NOx-avgift og areal-avgift. Tilsvarende gir rapporten oversikt over hva de respektive myndighetsorganer har mottatt fra hvert enkelte selskap. Slik detaljert betalingsinformasjon har ikke tidligere vært offentliggjort da Oljeskattekontoret kun publiserer årlig utliknet skatt fordelt på selskap. Rapporten synliggjør også for hvert selskap avvik mellom innrapportert og mottatt betaling samt en avviksforklaring.

Rapporten forklarer alle avvik som ble avdekket ved første rapportering. Summen av innbetalinger for de relevante størrelser stemmer med summen av det som er rapportert mottatt. Beløpet stemmer overens med det vi finner i Statsregnskapet.

Veiledning for rapportering (pdf)

Rapporteringsskjema (excel)

Arbeidsplaner