Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 11021 treff.

Sorter: Endret Beste treff

 • EASA opinion 03/2023 om regler for bemannede VTOL luftfartøyer og om luftdyktighet for droner

  12.07.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  RMT.0230 EASA opinion 03/2023 - Introduksjon av et regulatorisk rammeverk for bruk av droner for å muliggjøre innovativ luft-mobilitet med bemannet VTOL fartøy, initiell luftdyktighet for droner som skal sertifiseres, og kontinuerlig luftdyktighet for sertifiserte droner som brukes i spesifikk kategori

 • Energiinfrastrukturforordningen

  10.07.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi
  Celexnr.: 32022R0869 KOM-nr.: KOM(2020)824

  Forordning om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur av 30. mai 2022

 • Plantevernmidler - 1-dekanol m.fl., forlenget godkjenning

  05.07.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1206 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/1206 av 29. april 2024 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-dekanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, azadiraktin, bupirimat, ditianon, dodin, fluometuron, heksytiazoks, isoksaben, kalsiumpolysulfid, appelsinolje, prosulfuron, kinmerak, sintofen, natriumsølvtiosulfat, tau-fluvalinat, tebufenozid, tembotrion og sinkfosfid

 • POPs/DP

  04.07.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Basis rettsaktnr.: 2019/1021

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet om dekloran pluss

 • Styrket forbrukervern i det grønne skiftet

  04.07.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål
  Celexnr.: 32024L0825 KOM-nr.: KOM(2022)143 Basis rettsaktnr.: 2005/29/EF, 2011/83/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2024/825 av 28. februar 2024 om endring av direktiv 2005/29/EF og 2011/83/EU med hensyn til styrket forbrukervern i den grønne omstillingen gjennom bedre informasjon og bedre beskyttelse mot urimelig praksis

 • CLP/nye fareklassifiseringer/22. ATP

  03.07.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  KOM-nr.: KOM(2024)3992 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) .../... av 19.06.2024 om endring av Europaparlamentets- og rådsforordningen (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

 • Grenseverdier for meldrøye og meldrøyetoksiner i mat

  03.07.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1808 Basis rettsaktnr.: 2023/915

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1808 av 1. juli som endrer forordning (EU) nr. 2023/915 når det gjelder grenseverdier for meldrøyesklerotier og meldrøyetoksiner i mat

 • Midlertidig unntak - linfrø fra Belgia, Frankrike og Nederland

  02.07.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024D1192 Basis rettsaktnr.: 2002/57/EF

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2024/1192 om midlertidig unntak for Belgia, Frankrike og Nederland fra vilkårene for handel i rådsdirektiv 2002/57/EF for sertifiserte linfrø

 • Vet - endring sykdomsfri status/godkjent utryddelse MS

  02.07.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1332 Basis rettsaktnr.: 2021/620

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/1332 av 17. mai 2024 som endrer visse vedlegg til gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 om godkjenning eller tilbaketrekking av sykdomsfri status i visse medlemsland, soner eller segmenter av disse for visse listeførte sykdommer og godkjenning av utryddelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer

 • Økologi - Regler for merking av kjæledyrfôr

  02.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2419 KOM-nr.: KOM(2022)659 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2023/2419 av 18 oktober 2023 om merking av økologisk fôr til kjæledyr

 • Økologi - Endring i positivliste over produkter og stoffer

  02.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2229 KOM-nr.: KOM(2023)2229 Basis rettsaktnr.: 2021/1165

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2229 av 25 oktober 2023 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2021/1165 om godkjenning av visse produkter og stoffer for bruk i økologisk produksjon og opprettelse av lister over disse

 • Økologi - Svensk oversettelse - rettsakt unntak

  02.07.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2911 KOM-nr.: KOM(2023)2911 Basis rettsaktnr.: 2020/2146

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/2911 av 16 oktober 2023 som korrigerer svensk oversettelse av delegert forordning (EU) 2020/2146 om gir utfyllende regler til Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2018/848 som omhandler regler for unntak i økologisk produksjon

 • Reach/XVII/PAHer i leirduer

  01.07.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../… av …. om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til PAHer i leirduer

 • Økodesign, revisjon av eksterne strømkilder (EPS)

  01.07.2024 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi
  Basis rettsaktnr.: 2009/125, 2019/1782

  KOMMISSJONSFORORDNING (EU) .../... av xxx om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder og trådløse ladere og som opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 2019/1782

 • Naturrestaureringsforordningen

  28.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  KOM-nr.: KOM(2022)304

  Forordning om naturrestaurering

 • Økodesign og energimerking - billedbehandlingsutstyr og forbruksvarer

  28.06.2024 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi
  Basis rettsaktnr.: 2009/125

  Økodesign og energimerking- billedbehandlingsutstyr og forbruksvarer

 • Forordning som spesifiserer hvilke motparter som skal anses som tilknyttede

  28.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32024R1728

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/1728 av 6. desember 2023 som utfyller parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som spesifiserer under hvilke omstendigheter betingelsene for å identifisere grupper av tilknyttede motparter er oppfylt.

 • Plantevernmiddelrester (MRL) fo. 2024/1439

  28.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1439 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1439 av 24. mai 2024 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for fenazakvin, mepikvat og propamokarb i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester 2024/1076 (D089881/04)

  28.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1076 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1076 av 15. april 2024 som endrer vedlegg II og V til forordning (EF) 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for bispyribac, metosulam, oryzalin, oxasulfuron og triazoksid i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester fo. 2024/1318 MRL

  28.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1318 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1318 av 15. mai 2024 som endrer vedlegg II til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for protiokonazol i eller på visse produkter

 • Side 1 av 552
 • Side 1 av 552