Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 10961-10980 av 11021 treff.

Sorter: Endret Beste treff

 • Rapportering vedrørende kasserte kjøretøy

  15.03.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32005D0293 Basis rettsaktnr.: 2000/053/EF

  Kommisjonsbeslutning 2005/293/EF av 1. april 2005 om regler for oppfølging av direktiv 2000/53/EF fra parlamentet og rådet om kasserte kjøretøy...

 • Dataformater WEEE

  15.03.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32005D0369

  Kommisjonens beslutning av 3. mai 2005 - om regler om kontroll med medlemsstatenes oppfyllelse av målene om fastsettelse av dataformater til bruk i forbindelse med direktiv 2002/96/EF....

 • Endring av WEEE-direktivet

  15.03.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32003R0108 KOM-nr.: KOM(2003)219 Basis rettsaktnr.: 2002/096/EF

  Europaparlaments- og Rådsdirektiv om endring av direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter...

 • Innførsel uvaksinerte valper/kattunger fra tredjel

  06.03.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32004D0839

  Kommisjonsvedtak 2004/839/EF av 3. desember 2004 som fastsetter vilkår for ikke-kommersiell transport av valper og kattunger fra tredjeland....

 • Vet - Helsesertifikat hund, katt og ilder fra tred

  06.03.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32004D0824

  Kommisjonsvedtak 2004/824/EF av 1. desember 2004 som fastsetter en mal for helsesertifikat til bruk ved ikke-kommerisell transport av hund, katt og ilder fra tredjeland til medlemsstatene....

 • Vet - kjæledyr

  22.02.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006R0018

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 18/2006 av 6. januar 2006 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 fra når det gjelder listen over land og områder...

 • Merking av varmtvannsberedere

  22.02.2006 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi
  Basis rettsaktnr.: 1992/75/EØF

  Forslag til Kommisjonsdirektiv om energimerking av varmtvannsberedere til husholdningsbruk...

 • Vet - AI-tiltak

  20.02.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0104

  Kommisjonsvedtak 2006/104/EF av 15. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Tyskland...

 • Vet - AI-tiltak

  20.02.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0086

  Kommisjonsvedtak 2006/86/EF av 10. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Hellas...

 • Vet - AI-tiltak

  20.02.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0090

  Kommisjonsvedtak 2006/90/EF av 13. februar 2006 om visse miderltidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Italia...

 • Vet - AI-tiltak

  20.02.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0091

  Kommisjonsvedtak 2006/91/EF av 13. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Slovenia...

 • Vet - AI-tiltak

  20.02.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0094

  Kommisjonsvedtak 2006/94/EF av 14. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Østerrike...

 • Vet - AI-tiltak

  20.02.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0105

  Kommisjonsvedtak 2006/105/EF av 15. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Ungarn...

 • Endring av emballasjedirektivet

  15.02.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32005L0020

  Direktiv 2005/20/EC om endring av direktiv 94/62/EC om emballasje og emballasjeavfall...

 • SCE-forordningen

  06.02.2006 EØS-posisjonsnotat
  Celexnr.: 32003R1435

  Rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) ...

 • Typegodkjennelse av landbruks- og skogbrukstraktor

  16.01.2006 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32005L0067 Basis rettsaktnr.: 1986/298/EØF

  Kommisjonsdirektiv 2005/67/EF av 18. oktober 2005 om endring av bilag I og II til Rådets direktiv 86/298/EØF, bilag I og II til Rådets direktiv 87/402/EØF og bilag I, II og III til Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2003/37/EF om typegodkjennelse av landbruks- og skogbrukstraktorer med henbli...

 • Såvarer - unntak for nye medlemsland

  09.01.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0325

  Kommisjonsvedtak 2005/325/EF av 8. mars 2005 om fritak for Tjekkia, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta og Polen for forpliktelsen til, for visse arters vedkommende, å benytte rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF og 2002/5...

 • Såvarer - aut. av kontrollører/laboratorier

  09.01.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32004L0117

  Rådsdirektiv 2004/117/EF av 22. desember 2004 om endring av direktivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF når det gjelder undersøkelser utført under offentlig kontroll og likestilling av såvarer produsert i tredjeland....

 • Såvarer - sammenlignende forsøk

  09.01.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0114

  Kommisjonsvedtak 2005/114/EF av 7. februar 2005 om fortsettelsen i 2005 med de sammenlignende EU-prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av Gramineae, Medicago sativa L. og Beta etter rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/54/EF som startet i 2004...

 • Såvarer - floghavre

  09.01.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0200

  Kommisjonsvedtak 2005/200/EF av 2. mars 2005 om tillatelse for Estland, Latvia, Litauen og Malta til å fastsette strengere krav vedrørende forekomst av Avena fatua i såkorn...

 • Side 549 av 552
 • Side 549 av 552