Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr 1334/2003 av 25. juli 2003 som endrer betingelser for godkjenning av en del mikromineraler som tilsetningsstoff til fôr...

Commission Regulation (EC) No 1334/2003 of 25 July 2003 amending the conditions for authorisation of a number of additives in feedingstuffs belonging to the group of trace elements...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2004

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.08.2003

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er hørt, høringen oppsummert og oversendt LMD, og rettsakten er klar for fastsettelse av Mattilsynet når den blir tatt inn i EØS-avtalen.

Gjennomført i forskrift 12. april 2005 nr 314 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Sammendrag av innhold

Øvre grense for innhold av mikromineralene jern, kobolt, kopper, mangan og sink i fôrvarer er revurdert, og det har ført til at grensene er senket. Dette er tatt inn i rettsakten. Endringen er foretatt for at innholdet av mikromineraler i fôrvarer bedre skal samsvare med dyras næringsstoffbehov og for å redusere forurensningen som skjer gjennom gjødsel. Den betydningen dagens nivå av visse mikromineraler har for folkehelsa er også tatt hensyn til.
 
Grensene for tillatt innhold av visse mikromineraler bygger både på dyras fysiologiske behov, variasjon i behov dyr i mellom og hvor effektivt dyret utnytter den kjemiske formen mikromineralet foreligger i. Dette medfører en betydelig større differensiering mellom dyrearter i største tillatte innhold av visse mikromineraler i fôret. Tidligere gjaldt grensene generelt for alle dyrearter, med unntak for innholdet av kopper, som også tidligere var differensiert på dyrearter.
 
Største innhold av mikromineralene (grunnstoffene) angis i mg/kg fullfôr og er nå til ulike dyrearter:

  • Jern: Fjørfe- 500, smågris - 250, selskapsdyr -1250, andre arter - 750.
  • Kobolt: Alle arter - 2.
  • Kopper: Smågris - 170, andre griser - 25, kalv (melkeerstatning og fullfôr) -15, storfe - 35, fjørfe - 15, fisk - 25, krepsdyr - 50, andre arter - 25
  • Mangan: Fisk - 100, andre arter - 150.
  • Sink: Melkeerstatninger - 200, selskapsdyr - 250, fisk - 200, andre arter - 150.

Forordningen trer i kraft 26.01.2004, men fôrvarer som er produsert før ikrafttredelsen har en overgangstid på 3 måneder og kan brukes fram til 26.04.2004.

Merknader:

Rettsakten berører forskrift 7. november 2003 nr 1290 om fôrvarer. Norge følger EUs regelverk på dette området med unntak av største tillatte mengde kopper i fôr til smågris. I henhold til EØS-avtalen kan Norge ha nasjonale bestemmelser for bruk av kopper som vekstfremmer til smågris.

Det er tidligere innhentet synspunkter fra industrien på innhold av jern i smågrisfôr, og den valgte løsningen med tidsavgrensing for høgt innhold av jern er akseptabel.

Under forutsetning av at vi kan videreføre grensen på 35 mg kopper/kg fullfôr til smågris, vil ikke endringen medføre administrative konsekvenser.

Vurdering

Forordningen berører forskrift 7. november 2003 nr 1290 om fôrvarer. Norge følger EUs regelverk på dette området med unntak av største tillatte mengde kopper i fôr til smågris. I henhold til EØS-avtalen kan Norge ha nasjonale bestemmelser for bruk av kopper som vekstfremmer til smågris.

Rettsakten bør kunne aksepteres med unntak av bruk av kopper i fôr til smågris. Landbrukstilsynet tilrår at unntaket fra EØS-avtalen opprettholdes, og at øvre grense for kopper i fôr til smågris fortsatt er 35 mg/kg fullfôr. SU Landbruk ga sin tilslutning på møte 28. august 2003.

Rettsakten ansees for relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1334/2003
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32003R1334

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.09.2003
Frist returnering standardskjema: 08.10.2003
Dato returnert standardskjema: 08.10.2003
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.07.2004
Høringsfrist: 05.10.2004
Frist for gjennomføring: 12.04.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.04.2005

Lenker

Til toppen