Økologi - bruk av ikke-økologisk fôr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1294/2005 av 5. august 2005 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjon av landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 1294/2005 of 5 August 2005 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.04.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.08.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Saken har blitt diskutert i Den faste komiteen for økologisk landbruksproduksjon, hvor Norge har deltatt. Rettsakten ble støttet av flertallet på møtet i komiteen den 01.07.2005, og ble deretter vedtatt av Kommisjonen og publisert i 'Official Journal' den 05.08.2005.

Endringer i hvilke ikke-økologiske fôrmidler og tekniske hjelpemidler som tillates brukt vil trolig bli diskutert videre til høsten.

I dagens regelverk er det en overgangsordning som tillater bruk av en andel ikke-økologisk fôr til økologiske husdyr når økologisk fôr ikke er å oppdrive. Denne unntaksmuligheten utgår 24.08.2005, da det var forventet at det ville være nok økologisk fôr tilgjengelig i Europa innen 2005. Det har imidlertid vist seg at det fremdeles er problematisk å skaffe nok økologisk fôr både i Norge og i EU. Særlig er det mangel på proteinrikt fôr til enmagede dyr, men også andre typer fôr er mangelvare i enkelte medlemsland.   

Sammendrag av innholdet:

Rettsakten forlenger unntaksmuligheten som tillater bruk av en andel ikke-økologisk fôr. Muligheten blir gradvis utfaset over de neste årene og følgende regler vil gjelde:
- Maksimalt 5 % ikke-økologiske fôr er tillatt brukt til drøvtyggere og hest fram til 31.12.2007.
- Maksimalt 15 % ikke-økologisk fôr er tillatt brukt til andre dyreslag fram til 31.12.2007. Deretter tillates 10 % fra 01.01.2008 til 31.12.2009, og til slutt 5 % fra 01.01.2010 til 31.12.2011.
Prosentandelene regnes i tørrstoff, og gjelder på årsbasis. Maksimal andel ikke-økologisk fôr tillatt brukt på daglig basis er 25%.

Rettsakten er mindre omfattende enn de tidligere utkastene til den. Det ble ikke oppnådd enighet om endringer i hvilke ikke-økologiske fôrmidler og tekniske hjelpemidler som skal tillates (forordning (EØF) nr. 2092/91, vedlegg II, del C og D), og denne delen av diskusjonen ble derfor utsatt.

Merknader:

Dagens gjeldende regelverk på området er forordning (EØF) nr. 2092/91, med endringsforordning (EF) nr. 1804/99, vedlegg II B, punkt 4. Den nye rettsakten er en del av det regelverket Norge er forpliktet til å rette seg etter ifølge EØS avtalen, og krever endring i økologiforskriften. 

Vurdering

Norges vurdering:

Vi regner med at det er dekning av økologisk grovfôr og korn i Norge. Det er imidlertid mangel på proteinrike økologiske fôrvarer brukt til enmagede dyr, samt enkelte andre typer økologiske fôrvarer. Under diskusjonene i komiteen for økologisk landbruksproduksjon har Norge derfor gjort det klart at vi støtter en forlengelse av unntaksmuligheten. Prosentandelene ikke-økologisk fôr som tillates fra august 2005 skal kunne dekke behovet i Norge.

Et av målene i 'European Action Plan for Organic Food and Farming' er å avvikle unntaksmulighetene og overgangsordningne i regelverket. Næringen har også behov for å kunne forholde seg til endelige sluttdatoer. Det er viktig at Norge satser på å øke produksjonen av proteinrikt økologisk fôr for å kunne møte kravene som kommer når bruken av ikke-økologisk fôr blir utfaset de neste årene.

Det er viktig å praktisere overgangsordningen slik at det ikke gis tillatelser til å bruke konvensjonell vare der økologisk vare faktisk er tilgjengelig. Det må utarbeides en ordning for hvordan ordningen skal praktiseres.  

Andre lands vurdering:

Det har vært stor uenighet mellom de ulike medlemslandene om forlengelsen av overgangsordningen. Alle medlemslandene har hatt behov for å fremdeles kunne bruke en viss andel ikke-økologisk proteinrikt fôr. Det har likevel vært svært forskjellige meninger om hvilke prosentandeler som skal tillates, tidsperioden for utfasing av ordningen og hvilke andre ikke-økologiske fôrmidler og tekniske hjelpemidler som skal tillates brukt.

Konklusjon:

Norge kan akseptere den nye rettsakten. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2005)1294
Rettsaktnr.: 1294/2005
Basis rettsaktnr.: 2092/1991
Celexnr.: 32005R1294

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.08.2005
Frist returnering standardskjema: 04.10.2005
Dato returnert standardskjema: 01.09.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 113/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.07.2006
Høringsfrist: 22.09.2006
Frist for gjennomføring: 01.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen