Økologi - kyllingoppdrett

Produksjonsstandarder for økologisk kyllingoppdrett...

Production standards for organic pullet production...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Arbeidet med egne produksjonsregler for kyllingoppdrett har blitt stilt i bero i Kommisjonen etter 2005, og er ennå ikke tatt opp igjen. Det forventes imidlertid at dette vil skje i god tid innen utgangen av 2011.

Sammendrag av innholdet:

EUs regelverk for økologisk landbruk har ikke regulert oppdrett av livkylling. Et regelverk på dette området har vært etterspurt over lengre tid, og Kommisjonen tok i 2005 initiativet til å starte utviklingen av et regelverk. Det ble da blant annet foreslått følgende tillegg til forordning (EØF) nr. 2092/91, med tilhørende endringsforordninger nr. (EF) 1804/99 og nr. (EF) 2254/2004 (Disse forordningene er fra 1.1.2009 er erstattet av ny hovedforordning (EF) nr. 834/2007 og gjennomføringsbestemmelser i forordning (EF) nr. 889/2008):

  • Saktevoksende raser defineres som raser med maksimum daglig tilvekst på 35 g for slaktekylling, 105 g for hannkalkuner og 75 g for hunnkalkuner.
  • Maksimum flokkstørrelse settes til 6600 dyr.
  • Kyllinger skal ha tilgang til uteareal fra de er fullstendig fjærdekte, og senest når de er 7 uker gamle.  
  • Det kan være maksimalt 21 kg levendevekt kylling per m2 innendørs, minst 2,5 m2 per dyr utendørs og det skal være minst 15 cm vaglepinne per dyr.

Bestemmelsene i forordning (EF) nr. 2254/2004 (og videreført i forordning (EF) nr. 889/2008) ga mulighet til å innføre opp til 18 uker gamle kyllinger til eggproduksjon når økologiske kyllinger ikke er å oppdrive. Dette er en unntaksmulighet som i følge dagens regler utløper 31.12.2011. 

Merknader:

De nye økologiforordningene er ennå ikke implementert i norsk regelverk, men dette vil trolig skje i løpet av 2010. Det vil da også bli fastsatt en ny økologiforskrift.

Vurdering

Norske interesser:

Det er en god produksjon av økologiske egg i Norge. Produksjonen av økologisk kyllingkjøtt er begrenset, men økende. Det er en svært liten produksjon av økologisk kalkunkjøtt.

Kravet om tilgang til utearealer for kyllinger vil føre til et større smittepress av salmonella, campylobacter mm.

Vi har i dag ikke oppdrett av økologiske livkylling (dyr til eggproduksjon) i Norge. Oppdrett av livkylling er en spesialisert produksjon. Kyllingene kan ikke introduseres daggamle hos eggprodusenten, da disse ikke har hus og utstyr beregnet på dette. Det vil derfor kunne bli et problem når muligheten til å introdusere ikke-økologiske livkyllinger opp til 18 uker faller bort, dersom det ikke startes opp med økologisk livkyllingproduksjon i Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen