Økologi - tilsetningsstoffer animalske

Kommisjonsforordning (EF) nr. 780/2006 av 24. mai 2006 om endring av vedlegg VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjon av landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 780/2006 of 24 May 2006 amending Annex VI to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.07.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Forslag til regelverk på området har vært til diskusjon i Kommisjonens arbeidsgruppe siden juni 2000. Saken har tidligere vært tatt opp i SCOF, og også sendt videre til Rådet. Det er spesielt natriumnitritt/kaliumnitrat som har vært årsak til den store uenigheten.

Sammendrag av innhold

Regelverket for økologisk produksjon ble utvidet til å omfatte husdyrproduksjon og animalske produkter fra 1999. Vedlegg VI, del a og b omhandler blant annet hvilke ingredienser (inkl. tilsetningsstoffer) og prosesshjelpemidler som kan brukes for produksjon og i økologiske produkter. Vedlegg VI har hittil kun regulert vegetabilske, økologiske produkter.

Rettsakten endrer vedlegg VI, og det er nå tilpasset både vegetabilske og animalske produkter, og dessuten for fruktviner andre enn viner dekket av forordning (EF) nr. 1493/1999.

I tillegg til at rettsakten ble vedtatt i SCOF 23. mars 2006, ble det lagt ved et ”statement of the president of the Standing Committee on organic farming”, hvor det står at Kommisjonen skal foreta en gjennomgang av forordningen mht. utelatte tekniske elementer vedrørende tilsetningsstoffer brukt til animalske produkter før denne får anvendelse, og hvis nødvendig foreslå hensiktsmessige forholdsregler. Alkoholiske fruktviner, talk, bentonitt, kaolin, nitrat/nitritt, gelatin produsert fra økologisk rå materiale, natrium hydrogenkarbonat, saltsyre og renhetsgraden av prosesshjelpemidler vil også bli undersøkt.

Nærmere om innholdet i rettsakten:

  • Vedlegg VI, del a, b, og c dekker ingredienser og prosesshjelpemidler som kan brukes for fremstilling av matvarer produsert hovedsakelig fra en eller flere ingredienser av plante- og/eller animalsk opprinnelse, med unntak av viner produsert etter forordning (EF) nr. 1493/1999
  • Produkter som er produsert før rettsakten gjøres gjeldende (dvs. 1. dsember 2007), kan markedsførees som økologiske inntil de er utsolgt fra lager
  • Natriumnitrat og kaliumnitrat skal revurderes innen 31. desember 2007

Del A, Tilsetningsstoffer, inkludert carriers

Strukturen på Del A er endret, slik at det nå er en tabellarisk oversikt over tillatte tilsetningsstoffer og carriers. Av tabellen framkommer det E-nr, navn på tilsetningsstoffene, beregnet for animalsk og/eller vegetabilske produkter og i tillegg en kolonne for spesielle forhold. Under omtales de mest diskuterte tilsetningsstoffene:

E250 / E252; natriumnitritt/ kaliumnitrat, skal kunne brukes i animalske produkter. Indikativ (antydende) inngående mengde uttrykt som NaNO2/NaNO3 er 80mg/kg, og maksimum rest mengde i produktet uttrykt som NaNO2/NaNO3 er 50 mg/kg. Natriumnitritt/ kaliumnitrat kan bare brukes hvis myndighetene aksepterer dette. Produsenten må først vise til at det ikke er noen teknologiske alternativ til natriumnitritt/ kaliumnitrat som kan gi samme hygieniske garanti for produktet og/eller at spesiell egenskaper ved produktet opprettholdes.

E220 / E224, svoveldioksid/ kaliumdisulfitt, skal kunne brukes i fruktviner uten tilsetning av sukker og mjød (50mg) og i cider og perry hvor det er tilsatt sukker eller juice etter fermentering (100mg). Mengden oppgitt er maksimums nivå totalt i produktet (totalt fra alle kilder).

E160 b, Annatto, bixin, norbixin, skal kunne brukes til Red Leichester, Double Glouchester, Scottish Cheddar og Mimolette cheese.

E300 / E301; askorbinsyre/natriumaskorbat kan brukes i forbindelse med kjøttprodukter, men med visse restreksjoner.

E 553b; Talkum kan brukes som overflatebehandling for kjøttprodukter.

Del B: Prosesshjelpemidler og andre produkter

Bentonitt kan brukes ved omstikking av mjød.

Kaolin kan brukes ved framstilling av propolis.

Del C: Uendret

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

I forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) § 16 er bruk av tilsetningsstoffer og prosesshjelpemidler til animalske produkter regulert. Her fremkommer det at det kun er tilsetningsstoffer og prosesshjelpemidler som kan brukes til vegetabilske produkter som også kan brukes til animalske produkter. § 16 må oppheves når rettsakten trer i kraft, dvs. 1. desember 2007.

I saksvedlegget til notatet er det gjort en utdypende vurdering av bruk av tilsetningsstoffer og prosesshjelpemidler, se dette.

Norge har ved flere anledninger hatt innspill, det første i februar 2001, hvor det ble påpekt at nitrat/nitritt, fargestoffer og aromastoffer ikke bør tillates i økologiske produkter. Det har også blitt sagt at lista over tilsetningsstoffer bør være så kort som mulig av hensyn til forbrukernes forventning til økologiske merkede produkter.

Når det gjelder nitrat/nitritt, gir forordningen mengdebegrensninger samt enkelte andre restriksjoner. Videre skal nitrat/nitritt revurderes før 31.12.2007, med den hensikt å redusere eller trekke tilbake muligheten for bruk av disse stoffene. Mattilsynet mener at ovennevnte er tilstrekkelige vilkår til at Norge kan føre en restriktiv praksis på området.

Mattilsynet har ved sin vurdering videre gitt uttrykk for at det synes det er positivt at regelverket for tilsetningsstoffer harmoniseres i EU/EØS.

Andre opplysninger

Utkast til endringsforordning ble sendt på høring 24. mars 2003. Tilbakemelding ble gitt fra NORSØK og Gilde. Gilde hadde ingen kommentarer, mens NORSØK hadde innvendinger mot bruk av flere tilsetningsstoffer, med bakgrunn i IFOAMs utarbeidede liste.

Rettsakten er ikke helt uproblematisk for de øvrige nordiske land. Sverige ønsker flere tilsetningsstoffer tillatt, og ønsker å benytte nitrat og nitritt pga. risiko for botulisme. Danmark har en restriktiv holdning til bruk av tilsetningsstoffer, og ønsker bl.a. ikke bruk av nitrat/nitritt og er også skeptiske til bruk av sulfater, kalsium karbonat, askorbinsyre (knyttes opp til E 250/E252), kalsiumklorid og talkum.

Notatet er godkjent av Seksjon for planteproduksjon og husdyrbruk, Landbruks- og matdepartementet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0780/2006
Basis rettsaktnr.: 2092/1991
Celexnr.: 32006R0780

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.05.2006
Frist returnering standardskjema: 10.07.2006
Dato returnert standardskjema: 07.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 009/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen