Kommisjonsdirektiv 2005/27/EF om endring av direktiv 2003/97/EF om typegodkjenning av utstyr for indirekte sikt og av kjøretøy med slikt utstyr...

Kommisjonsdirektiv 2005/27/EF om endring av direktiv 2003/97/EF om typegodkjenning av utstyr for indirekte sikt og av kjøretøy med slikt utstyr...

Commission Directive 2005/27/EC amending Directive 2003/97/EC concerning the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of devices for indirect vision and of vehicles equipped with these devices...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.08.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved forskrift 14. oktober 2005 om endring av forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Sammendrag av innhold

Direktiv 2005/27/EF endrer direktiv 2003/97/EF om typegodkjenning av utstyr for indirekte sikt og av kjøretøy utstyrt med slikt utstyr. Direktiv 2005/27/EF endrer visse krav i direktiv 2003/97/EF i tråd med den teknologiske utviklingen som har skjedd siden 2003. Endringene går ut på å redusere dødvinkelen på N2-kjøretøy (lastebil) med tillatt totalvekt ikke over 7500 kg.

Grunnet store framskritt i den tekniske utviklingen av førerspeil, er det nå mulig å montere vidvinkelspeil på noen typer N2-kjøretøy (lastebil) med tillatt totalvekt ikke over 7500 kg. Det er derfor hensiktsmessig å endre direktiv 2003/97/EF ved å stille krav til montering av klasse IV vidvinkelspeil på N2-kjøretøy som er utstyrt med førerhus tilsvarende N3-kjøretøy. Den avgjørende faktor for å skille mellom de to typene N2-kjøretøy, bør være hvorvidt det er mulig å montere klasse V nærsonespeil. For kjøretøy med fast seteryggvinkel er det ikke mulig å tilfredsstille standardkravene, og det bør for disse innføres en korreksjonsfaktor. Tiltakene som fremgår av dette direktivet er i tråd med uttalelsen til Utvalget for tilpassning til den tekniske utviklingen som er nedsatt etter art. 13 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF.

Merknader

Gjeldende regelverk: Krav til speil er gitt i forskrift 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 30. Her er gjeldende direktiv 2003/97/EF implementert.

Direktivet får trolig ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlig forvaltning eller forbrukere, utover at de aktuelle kjøretøytypene kan bli noe dyrere.

Vurdering

Rettsakten er funnet relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Norge har vært representert i arbeidsgruppen Motor vehicle working group (MVWG) under Kommisjonen som har påvirket utarbeidelsen av dette direktivet, og det har vært mulig å komme med synspunkter underveis.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/27/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0027

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2005
Frist returnering standardskjema: 12.05.2005
Dato returnert standardskjema: 11.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.07.2005
Høringsfrist: 07.10.2005
Frist for gjennomføring: 19.10.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.10.2005

Lenker

Til toppen