MRL- pesticider

Kommisjons direktiv 2005/46/EF av 8.juli 2005 om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF, 86/363 og 90/642/EØF om fastsettelse av grenseverdier for plantevernmidler i korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker. ...

Commission Directive 2005/46/EC of 8 July 2005 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for amitraz...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2079

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Medlemslandene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 9. januar 2006 og skal forholde seg til de nye grenseverdiene innen 10. januar 2007.

Sammendrag av innhold

Direktivet endrer grenseverdiene for amitraz. Dette stoffet ble besluttet ikke inkludert i Annex I til direktiv 91/414 og vil dermed ikke bli tillatt brukt  i  EU etter en overgangsfase (bortsett fra i noen få bruksområder (essensial uses). Som en konsekvens av dette settes MRL på deteksjonsgrensen.

Det finnes et begrenset antall Codex grenseverdier for amitraz. Disse er det tatt hensyn til under vurderingen.

Merknader

Gjeldende regelverk er forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av planevernmidler mv i næringsmidler.

Amitraz er ikke godkjent i Norge og de fastsatte grenseverdiene vil derfor ikke få noen konsekvenser for bruk i Norge.

Vurdering

Grenseverdiene er satt på deteksjonsgrensen og så små rester er vurdert til ikke å medføre noen  helsemessige risiko. Mattilsynet anseer rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/046/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R0046

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2079
Frist returnering standardskjema: 01.01.2079
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2005
Høringsfrist: 01.02.2006
Frist for gjennomføring: 01.01.2079
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen