Vet - TSE - fôring

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1292/2005 av 5. august 2005 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående fôring av dyr...

Commission Regulation (EC) No 1292/2005 of 5 August 2005 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards animal nutrition...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.08.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.10.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg IV i TSE-forordningen. Det er gjort følgende endringer i fôringsforbudet:

  • Etter risikovurdering kan den enkelte medlemsstat tillate at det til fôring av produksjonsdyr benyttes rotvekster forurenset med benfragmenter. Fôrvare med innhold av slike forurensede rotvekster kan også tillates. Ved vurderingen skal det tas hensyn til mengde, mulig kilde til forurensningen (for eksempel smågnagere eller fugler) og endelig destinasjon/bruk av fôret.
  • Det tillates at blodprodukter fra ikke-drøvtyggere benyttes til fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere.
  • Det tillates at hydrolyserte proteiner fremstilt av huder og skinn fra drøvtyggere brukes som fôr til produksjonsdyr (inklusiv drøvtyggere).

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forbygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE), i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer og i forskrift 22. desember 2000 nr. 1416 om forbud mot bruk av foredlede animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Den må også gjennomføres som norsk forskrift.

Administrative konsekvenser

Ingen, da prøvetaking gjøres samtidig med de inspeksjoner som utføres i henhold til de faste tilsynsplaner for fôrvarer.

Økonomiske konsekvenser

Blodprodukter skal undersøkes for eventuell forekomst av blodprotein fra drøvtyggere. Dette vil medføre ekstra analysekostnader i forbindelse med de prøver som utføres i henhold til våre EØS-forpliktelser. Elisa-testing er forholdsvis kostbart (ca. kr 800,- per prøve), men undersøkelse etter PCR metode kan kanskje utføres rimeligere. Antall prøver av miljøfôr er årlig i størrelsesorden 20-25. Det tas omtrent 800 prøver av fiskefôr årlig. Dersom samtlige prøver av miljøfôr og 5% av fiskefôrprøvene undersøkes med Elisa-test vil den ekstra analysekostnaden bli ca. kr 50.000,-.

Vurdering

Industrien har uttalt at de er positive til at blodprodukter kan anvendes. Cost-benefit til linjedeling av blodinnsamling på slakteri må vurderes for den enkelte bedrift.

Mattilsynet antar at ved å tillate - etter en risikovurdering - bruk av fôrvare med forurensning av benfragmenter, vil dette kunne være et argument for å oppheve det i EU gjeldende forbudet mot bruk av fiskemel til drøvtyggere.

Det er bekreftet at ved å innføre de tiltak som vedtak 2003/328/EF krever, frem til 31. oktober 2006, kan det forventes å tillate bruk av kjøkkenavfall fra restauranter/storhusholdninger som råvare for våtfôr (miljøfôr) til gris. Blodprodukter av griseblod er en betydningsfull råvare til slik fôrvare, både som proteinkilde og som stabilisator. Blodprodukter omfattes ikke kannibalismeforbudet i artikkel 22 til forordning (EF) nr. 1774/2002 og vil også kunne anvendes til andre fôrvarer enn våtfôr.

Andre opplysninger

Notatet bygger på rammenotat utarbeidet av Ulf G.B. Harvold, Mattilsynet. Oppført saksbehandler har bare lagt det inn i basen og er ikke egentlig saksbehandler.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1292/2005
Basis rettsaktnr.: 0999/2001
Celexnr.: 32005R1292

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.08.2005
Frist returnering standardskjema: 04.10.2005
Dato returnert standardskjema: 28.10.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 101/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen