Økologi - bruk av syntetiske vitaminer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1916/2005 av 24. november 2005 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjon av landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler ...

Commission Regulation (EC) No 1916/2005 of 24 November 2005 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.01.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Regelverksendringen har blitt diskutert i Kommisjonens faste komité for økologisk landbruksproduksjon (SCOF). Representanter fra LMD og Mattilsynet har deltatt på møtene.

Bruk av syntetiske vitaminer ble diskutert i forbindelse med forlengelsen av muligheten til å bruke en andel konvensjonelt fôr og en evt. revisjon av tillatte konvensjonelle fôrmidler og tilsetningsstoff. Fortsatt bruk av syntetiske vitaminer til drøvtyggere var da et av punktene det ikke ble oppnådd enighet om, og for å lette prosessen ble delen om syntetiske vitaminer tatt ut av forslaget til regelverksendring i den omgangen. Spørsmålet om fortsatt bruk av syntetiske vitaminer til drøvtyggere ble deretter tatt opp igjen på møtet i SCOF 26.09.2005, og Kommisjonens forslag til ny forordning fikk da støtte fra flertallet av medlemsstatene.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 23. september 2006 ved EØS-komitéens beslutning nr. 114/2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør muligheten til å bruke syntetiske A, D og E vitaminer til drøvtyggere til en fast regel. Det er tillatt å bruke syntetiske A, D og E vitaminer i fôr til drøvtyggere i økologisk husdyrhold, men muligheten utgår i følge dagens regelverk den 31.12.2005. I enkelte regioner er det vanskelig å skaffe tilstrekkelig tilgang på vitamin A, D og E gjennom fôrrasjonen og det er derfor behov for å videreføre muligheten til å benytte syntetisk vitaminer til drøvtyggere.

Det er bare syntetiske vitaminer identiske med naturlige vitaminer som tillates brukt, og bruken krever forhåndsgodkjenning av myndighetene.

Merknader:

Rettsakten krever endring i forskrift av 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften), samt gjennomføring som norsk forskrift.

Dagens gjeldende regelverk på området er forordning (EØF) nr. 2092/91, med endringsforordning (EF) nr. 2277/2003, vedlegg II, del D, punkt 1,2.

Norge har gitt innspill i prosessen og støttet en videreføring av muligheten til å benytte syntetiske vitaminer til drøvtyggere.

Vurdering

Hvis muligheten til å bruke syntetiske A, D og E vitaminer til økologiske drøvtyggere bortfaller, ville dette særlig kunne medføre problemer med vitaminmangel i de nordiske landene. I Norden innholder ikke fôret så mye naturlige vitaminer som lengre sør, og dyra får heller ikke tilført så mye naturlige D-vitaminer gjennom sollys. Vitaminmangel kan gi redusert dyrevelferd - noe som ville være svært negativt i seg selv, og i tillegg ville kunne være uheldig for omdømmet til økologisk landbruk. Sverige og Danmark sendte høsten 2004 Kommisjonen en rapport om nødvendigheten av syntetiske vitaminer i de nordiske landene (se vedlegg).

Flere syntetiske vitaminer kan være GMO-derivater, særlig gjelder dette vitamin E. Dette er en av årsakene til at flere medlemsstater ikke har ønsket å forlenge muligheten for bruk i økologisk landbruk. Det er imidertid mulig å skaffe syntetisk vitamin E som garantert ikke er et GMO-derivat.

Rettsakten er akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2006)1916
Rettsaktnr.: 1916/2005
Basis rettsaktnr.: 2092/1991
Celexnr.: 32005R1916

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.11.2005
Frist returnering standardskjema: 05.01.2006
Dato returnert standardskjema: 02.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.07.2006
Høringsfrist: 22.09.2006
Frist for gjennomføring: 16.01.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen