Såvarer - midlertidig omsetningstillatelse

Kommisjonsvedtak 2005/841/EF av 28. november 2005 om midlertidig omsetning av såkorn av arten Triticum durum som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF ...

Commission Decision 2005/841/EC of 28 November 2005 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Triticum durum, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.12.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.01.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2006 ved EØS-komiteens beslutning nr 108/2006.

Sammendrag av innholdet

Rettsakten gir med utgangspunkt i såvaresituasjonen for durumhvete (Triticum durum) i Østerrike tillatelse til at medlemsstatene kan omsette såvare av nærmere angitte sorter av denne arten med lavere spireevne (75 %) enn det direktivet fastsetter (85 %).

Dette midlertidige vedtaket skyldes vanskeligheter med å fremskaffe tilstrekkelige mengder såvare med det minimumskrav til spireevne som er bestemt i rådsdirektiv 66/402/EØF.

Rettsakten fastsetter også krav til særlig merking ved omsetning av slik såvare.

Tillatelsen gjelder til og med 15. november 2005.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Vurdering

Det produseres ikke såvare av durmumhvete til sertifisering i Norge. Denne arten er så langt meget lite aktuell for alminnelig dyrking i Norge, men i prinsippet ville eventuell importert såvare som er omfattet av vedtaket, vært tillatt omsatt i Norge. Vedtaket har i praksis imidlertid ingen betydning for oss.

Selve kommisjonsvedtaket er i dette tilfellet gjort etter at unntaksperioden er utløpt. Søknaden fra Østerrike ble imidlertid behandlet i og anbefalt av Den faste komité for frø og formeringsmateriale allerede i oktober 2005. Den faktiske omsetningen har derfor foregått på bakgrunn av komitéens behandling.

Rettsakten anses som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/841/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0841

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2005
Frist returnering standardskjema: 17.01.2006
Dato returnert standardskjema: 09.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker