Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Typegodkjennelse av landbruks- og skogbrukstraktor

Kommisjonsdirektiv 2005/67/EF av 18. oktober 2005 om endring av bilag I og II til Rådets direktiv 86/298/EØF, bilag I og II til Rådets direktiv 87/402/EØF og bilag I, II og III til Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2003/37/EF om typegodkjennelse av landbruks- og skogbrukstraktorer med henbli...

Commission Directive 2005/67/EC of 18 October 2005 amending, for the purposes of their adaptation, Annexes I and II to Council Directive 86/298/EEC, Annexes I and II to Council Directive 87/402/EEC and Annexes I, II and III to Directive 2003/37/EC of the European Parliament and of the Council, re...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.12.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Norske interesser

Direktivet vil medføre at produsentene må prøve fester for bilbelter i midtsetet i N3 kjøretøy. Videre kan bruke OECD-reg. som alternativ til direktivene.

Forhandlingssituasjon

Norge har vært representert i arbeidsgruppen, hvor konsekvensen av utelatelsene fra direktiv 2003/37/EF ble diskutert. I arbeidsgruppen ble det enighet om kravnivået i direktivet. Kommisjonen har på bakgrunn av dette utarbeidet direktiv 2005/67/EF. Det er ikke utarbeidet noe Kommisjonsforslag etter det Norge kjenner til.

Kommisjonsdirektiv 2005/67/EF gir en presisering av hvilke tekniske krav som skal gjelde for bilbelter, ettersom det i 2003/37/EF bare er angitt at belte/beltefestene skal tilfredsstille kravene i 76/115/EØF. Det er kun bilagene, ikke selve direktivteksten som endres. Direktivet er en konsekvens av at det som direktivet regulerer dessverre falt utenfor når man arbeidet med direktiv 2003/37/EF.

I direktivet er det bestemt at bilag I i direktiv 76/115/EØF, som gjelder fororvervendt midtsete i lastebil, skal brukes for traktor med hastighet ikke over 40 km/t.  Videre er det bestemt at det også skal vises til gjeldene OECD-krav for traktor. Dette innebærer at direktiv 86/298/EØF, 87/402/EØF og 2003/37/EF må endres ved at det også henvises til tilsvarende OECD-krav. Følgende endringer vil bli gjort i direktiv 2003/37/EF.

·        I bilag I kap. 4 pkt. 3.6.1. erstattes OECD-reg. 1 eller 2 med OECD-reg. I

·        I bilag II kap. 1 pkt. 26.2 erstattes ”bilbeltets festepunkter" med "festepunkter". Dette innebærer at det for traktor T1, T2, T3, C1, C2 og C3 skal være minst to festepunkter for belter, i henhold til de krav som er satt til forovervendt midtsete i N3 kjøretøy. Prøvemetodene som er fastsatt for N3 i punkt 5.4.3. og 5.4.4. i bilag II i ovennevnte direktiv vil også gjelde for ovennevnte traktorklasser.

Prøverapporter som er utstedt på grunnlag av OECD-reg. kan brukes som alternativ til prøverapporter som er utstedt på grunnlag av EU-direktiv.

OECD-reg. 3 vedr. førervern (dynamisk test) kan brukes i stedet for dir. 77/536/EØF pkt. 10.1 og dir. 76/115/EØF pkt. 26.1.

OECD-reg. 4 vedr. førervern (statisk test) kan brukes i stedet for dir. 79/622/EØF pkt. 16.1 og dir. 76/115/EØF pkt. 26.1.

OECD reg. 7 vedr. bakmontert førervern kan brukes  i stedet for dir. 86/298/EØF pkt. 19.1 og dir. 76/115/EØF pkt. 26.1.

OECD reg. 6 Frontmontert førervern kan brukes i stedet for dir. 87/402/EØF pkt. 21.1. og dir. 76/115/EØF pkt. 26.1.

OECD reg. 8 vedr. prøving av førervern kan brukes i stedet for dir. 76/115/EØF pkt. 26.1. 

Videre er det i bilag i og II i direktiv 86/298/EØF foretatt endringer slik at det henvises til gjeldende OECD-reg. Det samme gjelder endring av direktiv 87/402/EØF bilag 1 og 2.

Gjeldende norske regler på området

Reglene om EØF-typegodkjenning av jordbruks- og skogsbrukstraktor etter direktiv 2003/37/EF er implementert i forskrift 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 5.

Kommisjonsdirektiv 2005/67/EF må implementeres i kjøretøyforskriften.       

Vurdering

Andre synspunkter

Det er positivt at det bli spesifikke krav til festepunkter for belter, og at OECD-reg. blir et alternativ.

Administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige konsekvenser

Kjøretøyforskriften må endres for å inkludere direktivet når dette er vedtatt i EØS-komiteen og tatt inn som en del av EØS-avtalen. Etter direktivet art 22 skal de nødvendige nasjonale lover og administrative bestemmelser for å gjennomføre direktivet være vedtatt senest 31.desember 2005.

Kostnadsmessig vil dette ha marginal betydning.

Direktivet er relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/67/EF
Basis rettsaktnr.: 1986/298/EØF
Celexnr.: 32005L0067

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.11.2005
Frist returnering standardskjema: 20.12.2005
Dato returnert standardskjema: 12.01.2006
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.11.2005
Høringsfrist: 19.12.2005
Frist for gjennomføring: 31.12.2005

Lenker

Til toppen