Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/855/EF av 30. november 2005 om endring av vedtak 2005/734/EF som fastsetter biosikkerhetstiltak for å redusere risikoen for overføring av høypatogen aviær influensa forårsaket av influensavirus A serotype H5N1 fra viltlevende fugler til fjørfe og andre fugler som holdes i fa...

Commission Decision 2005/855/EC of 30 November 2005 amending Decision 2005/734/EC laying down biosecurity measures to reduce the risk of transmission of highly pathogenic avian influenza virus A subtype H5N1 from birds living in the wild to poultry and other captive birds and providing for an ear...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.12.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 17. februar 2006 nr. 174 om endring i forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2005/734/EF av 19. oktober 2005 som fastsetter biosikkerhetstiltak for å redusere risikoen for overføring av høypatogen aviær influensa forårsaket av influensa-virus serotype H5N1 fra viltlevende fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap og å sørge for et system for at det blir oppdaget tidlig i områder med spesiell risiko.

Rettsakten tar inn ekstra krav til medlemsstatene om jevnlig å revurdere de tiltakene som er satt i verk, slik at tiltakene hele tiden er tilpasset sykdomssituasjonen og de ornitologiske forholdene.

Rettsakten tar inn forbud mot å avholde markeder, utstillinger, konkurranser, kulturelle tilstelninger og andre samlinger av fjørfe eller andre fugler holdt i fangenskap. Kompetent myndighet kan likevel, etter søknad og basert på en konkret vurdering, gi tillatelse til å avholde slike dyreansamlinger.

Rettsakten endrer gyldighetstiden for vedtak 2005/734/EF til 31. mai 2006.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1. 

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/855/EF
Celexnr.: 32005D0855

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.02.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.05.2006

Lenker