Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/760/EF av 27. oktober 2005 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i visse tredjestater ved import av fugler holdt i fangenskap...

Commission Decision 2005/760/EC of 27 October 2005 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in certain third countries for the import of captive birds ( notified under document number C (2005) 4288 )...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.12.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 21. november 2005 nr. 1297 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av fugler holdt i fangenskap fra visse tredjeland.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forbyr innførsel av levende fugler holdt i fangenskap og produkter av disse fra alle land utenfor EU som er medlemmer av verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) beliggende i OIEs regionale kommisjoner som er listet opp i vedtakets vedlegg.

Forbudet gjelder ikke:

- innførsel av fugler fra institusjoner, institutter og sentra som er godkjent i henhold til direktiv 92/65/EØF

- forsendelser av rugeegg som enten skal til godkjente institusjoner eller til godkjente rugerier som ikke samtidig ruger ut egg fra fjørfe, dersom eggene først plasseres i rugemaskinen etter å ha gjennomgått en desinfiserende behandling som effektivt dekontaminerer skallet.

- prøvemateriale fra fugler, som skal til diagnostisering på et godkjent laboratorium dersom prøven er forsvarlig emballert og sendes direkte til et godkjent laboratorium for diagnose under ansvaret til den kompetente myndighet i avsenderlandet.

Forsendelse av fugl og rugeegg skal følges av et helsesertifikat hvor følgende bekreftelse skal fremgå: " Levende fugler eller rugeegg i overenstemmelse med artikkel 2 i Kommisjonsbeslutning 2005/760/EF".

Merknader

Rettsakten krever gjennomføring i norsk rett og er gjennomført ved forskrift 21. november 2005 nr. 1297, se nedenfor.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/760/EF
Celexnr.: 32005D0760

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.11.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.04.2006

Lenker