Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2148/2004 av 16. desember 2004 om henholdsvis varig og foreløpig godkjenning av visse tilsetningsstoffer og godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff som allerede er godkjent til bruk i fôr...

Commission Regulation (EC) No 2148/2004 of 16 December 2004 concerning the permanent and provisional authorisations of certain additives and the authorisation of new uses of an additive already authorised in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.02.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.02.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005 ved EØS-komiteens beslutning nr 94/2005 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 25. oktober 2005 nr 1252 om endring i forskrift 12. april nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Form 1 oversendt ESA 4. november 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir varig eller midlertidig godkjenning av fem typer tilsetningsstoffer. Det er sendt søknad om godkjenning før forordning (EF) nr. 1831/2003 trådte i kraft i EU 18.10.04., som er den nye hovedforordningen på området. Dokumentasjon som er lagt fram har vist at kravene i tidligere direktiv 70/524/EØF for godkjenning er oppfylt for samtlige. Rettsakten gjelder:

  • Clinoptilolit av vulkansk opprinnelse (E 567), som har hatt midlertidig godkjenning som tilsetningsstoff i gruppen ”bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler”, gis varig godkjenning for bruk i fôr til gris, kaniner og fjørfe.
  • De tre mikroorganismepreparatene Bacillus licheniformis og Bacilllus subtilis i forholdet 1:1 som E 1700, Saccharomyces cerevisiae (E 1702) og Enterococcus faecium og Lactobacillus rhamnosus (E 1706) gis varig godkjenning for bruk til avvent smågris, det første også til slaktegris. Tilsetningsstoffene har tidligere vært midlertidig godkjent.
  • Mikroorganismepreparatet Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 gis midlertidig godkjenning for bruk til melkeku fram til 20. desember 2008.
  • Enzympreparatene endo-1,3(4)-beta-glucanase (E 1615), endo-1,4-beta-glucanase (E 1616) og endo-1,4-beta-xylanase (E 1617) gis varig godkjenning for bruk til slaktekyllling. Tilsetningsstoffene har tidligere vært midlertidig godkjent.
  • En blanding av enzymene endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase (30 eller E 1604) gis midlertidig godkjenning for bruk til avvent smågris og slakteender fram til 20. desember 2008. Dette er en utvidelse av gjeldende bruksområde.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (tilsetningsstofforskriften). Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses for relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2148/2004
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004R2148

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2004
Frist returnering standardskjema: 31.01.2005
Dato returnert standardskjema: 16.02.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 094/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.08.2005
Høringsfrist: 12.10.2005
Frist for gjennomføring: 25.10.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.11.2005

Lenker

Til toppen