Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

MRL - legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2004/1875 av 28. oktober 2004 som endrer vedlegg II og III til Rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler...

COMMISSION REGULATION (EC) No 1875/2004 of 28 October 2004 amending Annexes II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in fo...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2079

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten supplerer/endrer vedlegg II og III til rettsakten (EØF) nr. 2377/1990 som omfatter bestemmelser om fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i samtlige næringsmidler av animalsk opprinnelse, herunder kjøtt, fisk, melk, egg og honning.

 • Parasittmidlene albendazol, febantel, fenbendazol, oksfendazol, tiabendazol, oksyklozanid, amitraz, cypermetrin, deltametrin og glukokortikoidet deksametason er tilført vedlegg I, som omfatter liste over stoffer med fastsatt MRL.
 • Albendazol finnes i preparater som har markedsføringstillatelse (MT) for storfe, sau og geit.
 • Fenbendazol finnes i preparater som har MT for storfe, sau, geit, gris og hest.
 • Oksfendazol finnes i preparater som har MT for storfe.
 • Deltametrin finnes i preparater som har MT for storfe og sau.
 • Deksametazon finnes i preparater som har MT for storfe, gris og hest.
 • Cypermetrin finnes ikke i preparater som har MT, men brukes på særskilt godkjenningsfritak til fisk.
 • Febantel, tiabendazol, oksyklozanid og amitraz finnes ikke preparater med MT.

Merknader

Gjeldende regelverk på området er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse har gjennomført rammeforordning (EØF) nr. 2377/1990 og senere endringer til denne i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært til høring hos berørte instanser. Den vitenskapelige dokumentasjonen som ligger til grunn for fastsettelsen av grenseverdiene er vurdert av Statens legemiddelverk og Norges veterinærhøyskole. Det er ikke kommet innsigelser fra disse.

Vurdering

Rettsakten ansees for relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1875/2004
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32004R1875

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2079
Frist returnering standardskjema: 01.01.2079
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2005
Høringsfrist: 01.05.2005
Frist for gjennomføring: 01.01.2079
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen