Såvarer - midlertidig omsetning

Kommisjonsvedtak 2005/5/EF av 27. desember 2004 om ordningen med sammenlignende EU-prøver på og -analyser av frø og formeringsmateriale av visse jord- og hagebruksvekster og vin etter rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/5...

Commission Decision 2005/5/EC of 27 December 2004 setting out the arrangements for Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of certain plants of agricultural and vegetable species and vine under Council Directives 66/4...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.01.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005 ved EØS-komiteens beslutning nr 95/2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder gjennomføring av sammenliknende prøver og analyser i medlemsstatene i perioden 2005-2009 av frøpartier, settepoteter og plante- og formeringsmateriale av diverse jord- og hagebruksvekster. Medlemsstatene deltar med frø m.v. av de arter som normalt produseres og omsettes i det enkelte land.

Rettsakten fastsetter budsjett, ansvarlig prøvingsinstans og egenskaper som det skal analyseres for ved prøvene. 

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. 

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helsedepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant.

Mattilsynet ser det som hensiktsmessig at Norge deltar med prøver av såkorn og frø av fôrvekster til slike forsøk. Norge pleier derfor å være med i forsøksopplegget for arter som er aktuelle for dyrking her i landet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/005/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0005

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2005
Frist returnering standardskjema: 23.02.2005
Dato returnert standardskjema: 28.02.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 095/2005
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 30.08.2005

Lenker