Såvarer - omsetning

Kommisjonsvedtak 2004/842/EF av 1. desember 2004 om gjennomføringsbestemmelser om medlemslandenes anledning til å tillate omsetning med frø av sorter som er søkt oppført på nasjonal sortsliste for jordbruksvekster eller grønnsaker...

Commission Decision 2004/842/EC of 1 December 2004 concerning implementing rules whereby Member States may authorise the placing on the market of seed belonging to varieties for which an application for entry in the national catalogue of varieties of...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.01.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.02.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005 ved EØS-komiteens beslutning nr 95/2005. Forskriftsendring er på høring og rettsakten er ikke gjennomført i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir detaljbestemmelser om anledningen til å tillate omsetning av såvarer av sorter som det er søkt om opptak på nasjonale sortslister, men som ennå ikke er endelig behandlet. 

Bakgrunnen for denne rettsakten finnes i hoveddirektivene om omsetning av såvarer (direktivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF) som blant annet gir en generell bestemmelse om anledningen til å gi slike tillatelser. I henhold til disse rettsaktene kan den enkelte medlemsstat gi denne type tillatelse til foredlere (for grønnsaksfrø) og produsenter (for alle typer frø) av frø av jordbruksvekster og grønnsaker. 

I rettsakten beskrives blant annet nærmere til hvilke formål og på hvilke betingelser tillatelsene kan gis. Det gis videre bestemmelser om søknad, merking og kontroll, og om de mengder som tillates omsatt (gjelder jordbruksfrø).

I rettsakten presiseres at en tillatelse til omsetning for genmodifiserte sorter, også forutsetter at det er gitt godkjenning av den genmodifiserte sorten i henhold til bestemmelser gitt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003. 

I tillegg viser rettsakten blant andre til direktiv 2002/56/EF som gjelder handel med settepoteter.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer

Vurdering

En vesentlig hensikt med en slik begrenset ordning for omsetning av en ennå ikke godkjent sort vil være å øke kunnskapen om sorten særlig mht. dyrkingsegenskaper og videre bruk av avlingen før sorten er endelig godkjent. Ordningen vil bidra til at erfaringsgrunnlaget blir større, også med tanke på dyrking under ulike klimatiske forhold, enn det den ordinære verdiprøvingen vil kunne gi. Det er likevel satt så vidt strenge begrensninger i vilkår for slik omsetning, dyrking og kvantum frø som kan omsettes, at det ikke vil bli noen konflikt i forhold til omsetning av frø på ordinær måte etter sortens godkjennelse. 

Det er uklart hvorvidt ordningen vil være av interesse for norske foredlere og produsenter, og om den slik sett vil få særlig praktisk betydning. Norge støtter imidlertid innføringen av en slik ordning.

Når det gjelder europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003, er som nevnt disse ikke gjeldende for Norge. Tilsvarende norske bestemmelser vedrørende godkjenning av GMO er imidlertid gitt gjennom genteknologiloven.

Når det gjelder godkjenning av avledede GM-fôrvarer regulert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003, finnes ikke tilsvarende regler i Norge pr. i dag. Forslag til nasjonale regler med hjemmel i matloven er imidlertid ute på høring. Disse forventes å tre i kraft løpet av 2005.

Ved implementering av vedtak 2004/842/EF, artikkel 25, i norsk rett, må det følgelig henvises til tilsvarende bestemmelsene gitt i hhv. genteknologilov og matloven (eventuelt). 

Vedtaket viser til rettsakter (direktivene 2002/56/EF, 2001/18/EF og forordning 1829/2003) som ikke er implementert i EØS-avtalen. Det vil derfor være behov for tilpasningstekst.

Forslag til tilpasningstekst:

“References to other acts in the Decision shall be considered relevant to the extent and in the form that those acts are incorporated into the Agreement.”

Forslaget bygger på følgende:

Formuleringen ”to the extent” innebærer at det blir tatt hensyn til at rettsaktene ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Dersom en eller flere av rettsaktene tas inn, vil formuleringen ” and in the form” sikre at henvisningen forstås i samsvar med eventuell tilpasningstekst.

Konklusjon:

Rettsakten ansees for relevant og akseptabel under forutsetning av at ovennevnte tilpasningstekst tas inn i avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/842/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004D0842

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2005
Frist returnering standardskjema: 28.01.2005
Dato returnert standardskjema: 01.02.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 095/2005
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.09.2005
Høringsfrist: 01.11.2005
Frist for gjennomføring: 01.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker