Vet - biprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/14/EF av 6. januar 2005 om endring av vedtak 2003/329/EF når det gjelder forlengelse av gyldigheten av overgangstiltak for varmebehandling av gjødsel etter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002...

Commission Decision 2005/14/EC of 6 January 2005 amending Decision 2003/329/EC as regards the extension of the validity of transitional measures on the heat treatment process for manure under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.01.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

13.08.2007: EØS-relevans endret. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger overgangstiden i vedtak 2003/329/EF til 31. desember 2005. Rettsakten som får forlenget gyldighet, omhandler midlertidig unntak fra forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktforordningen) om visse konkrete krav vedrørende godkjenning av anlegg som varmebehandler husdyrgjødsel. Belgia, Frankrike, Nederland og Finland kan godkjenne anlegg som følger nasjonale krav på betingelse av at patogenreduksjon er tilfredsstillende og under streng kontroll fra myndighetene.

Bakgrunnen for forlengelse av gyldigheten av det opprinnelige vedtaket er at Kommisjonen har bedt EFSA om å vurdere tids- og temperaturkravene som er gitt i forordning (EF) nr. 1774/2002. Vurderingen er ventet lagt fram tidlig i 2005, og overgangstiden, som var til 31. desember 2004, må forlenges.

Merknader

Følgende forskrifter er berørt av rettsakten:

  • Forskrift 5. november 1999 nr. 1148 om transport og behandling av animalsk avfall, og anlegg som behandler animalsk avfall.
  • Forskrift 13. august nr. 1074 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse animalske produkter og animalsk avfall.
  • Forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Rettsakten krever endring i utkast til forskrift som implementerer forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktsforordningen).

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge har bedt om at kommisjonsvedtak 2003/329/EF blir gjeldende for Norge, og Kommisjonen har stilt seg positiv til det. Kommisjonsvedtak 2005/14/EF utvider overgangsperioden som er gitt i kommisjonsvedtak 2002/329/EF, og det er derfor naturlig å be om tilsvarende overgangsperiode. Det er behov for en forlengelse av overgangsperioden for norske anlegg slik at de kan tilpasse seg kravene i forordning (EF) nr. 1774/2002.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Industri og andre organisasjoners synspunkter

Norske produsenter som komposterer husdyrgjødsel og lager dyrkningsmedier /jordforbedringsmidler har per i dag ikke produksjonsanlegg som tilfredsstiller temperaturkravene i forordning (EF) nr. 1774/2002. De ser også at temperaturkravet kan være uheldig for prosessen for å oppnå den kvaliteten de ønsker på produktet. Uansett trenger de tid til å omstille seg de nye kravene.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/14/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0014

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2005
Frist returnering standardskjema: 23.02.2005
Dato returnert standardskjema: 19.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.08.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.06.2005
Høringsfrist: 08.10.2005
Frist for gjennomføring: 13.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen