Vet - bluetongue-tiltak

Kommisjonsvedtak 2004/898/EF av 23. desember 2004 om endring av vedtak 2003/828/EF vedrørende forflytning av dyr fra og innenfor soner med restriksjoner i Spania og Portugal i forbindelse med utbrudd av bluetongue i Spania...

Commission Decision 2004/898/EC of 23 December 2004 amending Decision 2003/828/EC as regards movements of animals from and inside a restricted zone in Spain and Portugal, in relation to outbreaks of bluetongue in Spain...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.01.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 91/2005 av 8. juli 2005. Den er gjennomført ved forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene.

Sammendrag av innhold

Pga. nye epidemiologiske, økologiske og geografiske data har Kommisjonen vurdert situasjonen slik at restriksjonene kan oppheves i noen områder i Spania.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21. januar 2002 nr. 57 om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av bluetongue fra Italia, Frankrike, Hellas, Spania og Portugal. Enkelte områder i Spania skal fjernes fra listen i vedlegget.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/898/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/828/EF
Celexnr.: 32004D0898

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2005
Frist returnering standardskjema: 23.02.2005
Dato returnert standardskjema: 21.02.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 091/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2005
Høringsfrist: 01.03.2005
Frist for gjennomføring: 09.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.04.2006

Lenker