Økologi - endringer i tillatte innsatsmidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1318/2005 av 11. august 2005 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjon av landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 1318/2005 of 11 August 2005 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.07.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.08.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Medlemsland har siden 2002 sendt inn forslag om å inkludere diverse stoffer på listene i forordning (EØF) nr. 2092/91, vedlegg II. Kommisjonen har valgt ut de av stoffene som det var aktuelt å tillate i økologiske landbruk. De utvalgte stoffene har blitt diskutert på tidligere møter i arbeidsgruppen for økologisk landbruksproduksjon, hvor Norge har deltatt. Forslaget om å tillate bruk av tre av stoffene ble støttet av flertallet på møtet i den faste komiteen for økologisk landbruksproduksjon den 01.07.2005. Den 11.08.2005 ble forordningen publisert i 'Official Journal' etter å ha blitt vedtatt av Kommisjonen.  

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 23. september 2006 ved EØS-komitéens beslutning nr. 113/2006.

Sammendrag av innholdet:

Rettsakten endrer forordning (EØF) nr. 2092/91, vedlegg II A og B. Forordningen inkluderer to nye stoffer i vedlegget og utvider bruksområdet til et tredje stoff.

'Industrial lime from vacuum salt production' blir inkludert på listen over tillatte gjødselstoff og jordforbedringsmiddel (del A).

Det opprettes en ny del B V som får overskriften 'Andre stoffer'. Calcium hydroxide, til bruk mot bl.a. skurv i fruktdyrking, føres opp på denne listen. 

I tillegg tillates etylen til bruk i modning av kiwi og kaki, samt blomsterinduksjon hos ananas. Etylen står allerede på listen over 'Andre stoffer som tradisjonelt brukes i økologisk landbruk (del B, IV), men med begrenset bruksområde. 

Merknader:

Dagens gjeldende regelverk på området er forordning (EØF) nr. 2092/91, med diverse endringsforordninger, vedlegg II, del A og B. Den nye rettsakten er en del av det regelverket Norge er forpliktet til å rette seg etter ifølge EØS-avtalen, og krever endring i økologiforskriften.

Den nye rettsakten forventes ikke å få store praktiske eller økonomiske konsekvenser i Norge.

Vurdering

'Industrial lime from salt production' er ikke aktuelt å bruke i Norge. Ved å si at denne typen kalk må være et produkt fra saltproduksjon, ekskluderer man andre typer 'industrial lime' som kan ha høye verdier av tungmetaller. Norge har ikke hatt noen innvendinger mot å tillate bruken av gjødselmidlet.

Kalsiumhydroksyd står ikke på listene over tillatte brukte plantevernmidler i konvensjonelt landbruk i Norge, og er derfor heller ikke aktuelt i økologisk produksjon på det nåværende tidspunkt. Norge har likevel støttet å tillate bruk av stoffet. Kalsiumhydroksyd kan brukes i stedet for kobber i en del tilfeller, og støtten har vært gitt ut i fra håp om at dette skal kunne redusere bruken av de lite miljøvennlige kobbermidlene.

Norge har ikke hatt noen innvendinger mot å utvide bruksområdet til etylen. Bruken er i kulturer som ikke er aktuelle i Norge.    

Konklusjon:

Forordningen er EØS relevant. Rettsakten er akseptabel, og det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2005)1318
Rettsaktnr.: 1318/2005
Basis rettsaktnr.: 2092/1991
Celexnr.: 32005R1318

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.08.2005
Frist returnering standardskjema: 04.10.2005
Dato returnert standardskjema: 01.09.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 113/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.07.2006
Høringsfrist: 22.09.2006
Frist for gjennomføring: 16.01.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen