Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 521/2005 av 1. april 2005 om varig godkjenning av et tilsetningsstoff og midlertidig godkjenning av ny bruk av visse tilsetningsstoffer som allerede er godkjent for bruk i fôr...

Commission Regulation (EC) No 521/2005 of 1 April 2005 concerning the permanent authorisation of an additive and the provisional authorisation of new uses of certain additives already authorised in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.06.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 130/2005 av 21. oktober 2005 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 25. oktober 2005 nr 1252 om endring av forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Form 1 oversendt ESA 4. november 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir varig godkjenning for ett produkt som inneholder enzymer og midlertidig godkjenning for ett produkt som inneholder enzym og ett som inneholder mikroorganismer. Den permanente godkjenningen gjelder

  • Enzymblandingen  endo-1,3(4)-beta-glucanase, endo-1,4-beta-xylanase, subtilisin, (E 1623), handelsnavn Avizyme 1200, til slaktekylling.

Den midlertidige godkjenningen gjelder

  • Enzymet 6-fytase(50), handelsnavn Biofeed fytase, til laksefisk.

Mikroorganismen Enterococcus faecium DSM 7134, (22), handelsnavn Bonvital, til slaktekylling.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner forordningen akseptabel.

Andre opplysninger

Forordningen ble vedtatt på møte i SCFCAH, Seksjon fôrvarer 24.-25.februar 2005, etter at et forslag tidligere var blitt diskutert på flere møter. Ved avstemningen avsto Tyskland fra å stemme. Begrunnelsen for dette var at enzymet 6-fytase, (50),handelsnavn Biofeed fytase, som fremstilles av soppen Aspergillus oryzae,  produseres av en stamme, DSM 14223 som er en genmodifisert. Tyskland mener at denne stammen også må være godkjent iht. Forordning (EC) 1829/2003 om genetisk endrede nærings- og fôrmidler, før den kan godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer.

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i juni 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0521/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R0521

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.04.2005
Frist returnering standardskjema: 20.05.2005
Dato returnert standardskjema: 22.06.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 130/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.08.2005
Høringsfrist: 12.10.2005
Frist for gjennomføring: 25.10.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.11.2005

Lenker

Til toppen