Kommisjonsdirektiv 2005/37 av 3. juni 2005 som endrer vedleggene til direktiv 86/362/EØF og 90/624/EØF om fastsetting av grenseverdier for rester av plantevernmidler i korn og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker....

Kommisjonsdirektiv 2005/37 av 3. juni 2005 som endrer vedleggene til direktiv 86/362/EØF og 90/624/EØF om fastsetting av grenseverdier for rester av plantevernmidler i korn og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker....

Commission Directive 2005/37/EC of 3 June 2005 amending Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards the maximum levels for certain pesticide residues in and on cereals and certain products of plant origin, including fruit and vegetables...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2079

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Medlemslandene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 4.desember 2005 og forholde seg til de nye grenseverdiene innen 4. desember 2006.

Sammendrag av innhold

Direktivet endrer eller setter nye grenseverdier for en rekke plantevernmidler. Disse stoffene er enten nye stoffer på markedet som er blitt godkjent til bruk i EU, dvs. inkludert i Annex I til direktiv 91/414 (isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl og fenamidone, eller stoffer som allerede var på markedet men først nå har blitt inkludert i Annex I til direktiv 91/414 (maleic hydrazyde, propyzamide, mecoprop og mecoprop-p.

Grenseverdiene får status som midlertidige, synliggjort med tilleggsmerking p (provisional). Grenseverdier med slik merking gjøres permanente dersom det 4 år etter at direktivet trådte i kraft ikke er framlagt dokumentasjon som berettiger fastsettelse av høyere grenseverdier.

Det finnes et begrenset antall Codex grenseverdier for maleic hydrazide

Merknader

Gjeldende regelverk er Forskrift 21 desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Rettsakten krever endring i vedlegg II til forskriften.

Så lenge EU bare har satt midlertidige grenseverdier er det anledning for medlemsstatene å sette egne nasjonale grenseverdier. Disse må oppheves når EU grenseverdiene blir endelige.

Sakkyndige instansers merknader

Av de virksomme stoffer som er berørt i ovennevnte direktiv er propyzamid, mekoprop-p, trifloxystrobin, fenamidon og karentrazon-etyl godkjent i Norge pr. i dag.

Ingen av endringene av MRL for disse stoffene vil få konsekvenser for bruken i Norge.

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant.

De fleste grenseverdiene er satt svært lavt, mange ved deteksjonsgrensen. Inntak av disse midlene i mengder tilsvarende de fastsatte grenseverdiene er vurdert å være godt innenfor grensen av det som er helsemessig akseptabelt (overskrider ikke ADI, akseptabelt daglig inntak, eller ARfD, akutt referansedose).

Mattilsynet anseer rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/037/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0037

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2079
Frist returnering standardskjema: 01.01.2079
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2005
Høringsfrist: 01.12.2005
Frist for gjennomføring: 01.01.2079
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen