Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Såvarer - midlertidig omsetningstillatelse

Kommisjonsvedtak 2005/435/EF av 9. juni 2005 om midlertidig omsetning av visse frø av artene Pisum sativum, Vicia faba og Linum usitatissimum som ikke tilfredsstiller kravene i henholdsvis rådsdirektiv 66/401/EØF og rådsdirektiv 2002/57/EF...

Commission Decision 2005/435/EC of 9 June 2005 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Pisum sativum, Vicia faba and Linum usitatissimum not satisfying the requirements of Council Directives 66/401/EEC or 2002/57/EC res...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.06.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.08.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble  innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2005 ved EØS-komitébeslutning 142/2005.

Sammendrag av innholdet

Rettsakten gir midlertidig tillatelse til at medlemslandene kan omsette et begrenset kvantum såvare av nærmere angitte sorter av artene åkerert (Pisum sativum), bønnevikke (Vicia faba) og lin (Linum usitatissimum) med lavere spireevne enn det rådsdirektivene 66/401/EØF og 2002/57/EF fastsetter. Ordinære krav i direktivene er hhv. 80%, 80 % og 85% for de tre artene, mens det i dette vedtaket gis tillatelse til omsetning av vare med spireevene på hhv. 70%, 70% og 65%.

Dette midlertidige vedtaket har utgangspunkt i såvaresituasjonen i Finland hvor man har hatt vanskeligheter med å fremskaffe tilstrekkelige mengder såvare av de aktuelle sortene med det minimumskrav til spireevne som er bestemt i de nevnte direktiv. Det har heller ikke vært mulig å skaffe såvare av kvalitet i samsvar med ordinære spirekrav verken fra andre medlemsland eller tredjeland. 

Rettsakten fastsetter samtidig krav til særlig merking ved omsetning av slik såvare.

Tillatelsen gjaldt til og med 31. mai 2005.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Vurdering

Det produseres ikke såvare av disse artene for sertifisering i Norge. Praktisk dyrking foregår til en viss grad, men såvaren er da produsert i og innført fra andre EØS-land. 

Noen av sortene som dette vedtaket gjelder for, er sorter som omsettes i Norge. I prinsippet ville eventuell innført såvare som er omfattet av vedtaket, vært tillatt omsatt i her i landet. I praksis vil i all hovedsak disse såvarepartiene allikevel bli omsatt kun i det landet som har søkt om unntaket, dvs. i dette tilfellet i Finland. Vedtaket har derfor i realiteten ingen betydning for oss.  

Selve kommisjonsvedtaket er i dette tilfellet gjort etter at unntaksperioden er utløpt. Søknaden fra Finland ble imidlertid behandlet i og anbefalt av Den faste komité for frø og formeringsmateriale allerede i mars 2005. Den faktiske omsetningen har derfor foregått på bakgrunn av komitéens behandling.

Rettsakten ansees som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/435/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0435

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2005
Frist returnering standardskjema: 29.07.2005
Dato returnert standardskjema: 29.07.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 142/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.01.2006

Lenker

Til toppen