Fôr - dioxin og dioxinlikn PCB

Kommisjonsdirektiv 2005/7/EF av 27. januar 2005 om endring av direktiv 2002/70/EF om fastsettelse av krav for bestemmelse av innhold av dioksiner og dioksinliknende PCB i fôrvarer...

Commission Directive 2005/7/EC of 27 January 2005 amending Directive 2002/70/EC establishing requirements for the determination of levels of dioxins and dioxin-like PCBs in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

EØS-notatet ble behandlet i SUL første gang 15.03.2005 og ble revidert 18.03.2005 og godkjent på skriftlig prosedyre 28.04.2005.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. september 2005 ved EØS-komiteens beslutning nr. 108/2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter nærmere krav som må være oppfylt når en skal avgjøre om gjeldende maksimumsgrenser for dioksiner og dioksinliknende PCB er overskredet. Rådsdirektiv 70/373/EØF setter krav til prøvetaking og analyser av fôrvarer. Som en følge av økende krav ble det laget utfyllende bestemmelser ved kommisjonsdirektiv 2002/70/EF om analysemetoder for dioksiner og dioksinliknende PCB. Det er samtidig viktig å samordne dette med kravene til prøvetaking som er fastsatt iht. direktiv 76/371/EØF.

For hver prøve skal det utføres to uavhengige analyser. Overskridelsen må være hevet over tvil når det tas hensyn til analyseusikkerhet. Det er angitt to ulike metoder for å beregne denne.

Rettsakten fastsetter også krav til kvantifiseringsgrense for bestemmelse av de enkelte forbindelser som til sammen utgjør totalinnhold av dioksiner og PCB. Det er tidligere vedtatt tilsvarende endringer for metoder som brukes for analyser av matvarer i kommisjonsdirektiv 2004/44/EF.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer.

Administrative konsekvenser

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Rettsakten skjerper kravene til analysemetoden. Det er ikke krav om økt antall prøver.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktivet ble vedtatt på møtet i SCFCAH, Seksjon fôrvarer, 4. oktober 2004, etter at det tidligere var diskutert på flere møter.

Mattilsynet finner direktivet akseptabelt.

Andre opplysninger

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 23. januar 2006 nr. 94 om endring av forskrift om fôrvarer.

EØS-notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/007/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/070/EF
Celexnr.: 32005L0007

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2005
Frist returnering standardskjema: 28.03.2005
Dato returnert standardskjema: 23.05.2003
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2005
Høringsfrist: 13.01.2006
Frist for gjennomføring: 23.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.01.2006

Lenker

Til toppen